Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ.αριθμ.15067/07-07-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της  υπ.αριθμ.15067/07.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο : “Απόκτηση Ακαδημαικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου” (Κ.Α. 80653) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5180979 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πατήστε εδώ.

Για την ενημέρωση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης, παρακαλείστε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο elke@go.uop.gr