Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 για το ακαδ. έτος 2022-2023

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/14-07-2022 απόφαση της 171ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Κόρινθο, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και για την διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων:

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
1 ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
2 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα εγκρίνει την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων και θα διαθέσει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τις απαιτούμενες πιστώσεις.
Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στην βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή, ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Τυποποιημένη αίτηση (το έντυπο και η προκήρυξη είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: www.uop.gr /Ανακοινώσεις/Θέσεις Εργασίας  ή απευθείας στον ακόλουθο σύνδεσμο:  ΑΙΤΗΣΗ_ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ).
  2. Βιογραφικό σημείωμα (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή).
  3. Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (σε ηλεκτρονική μορφή).
  4. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
  5. Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό έργο (σε ηλεκτρονική μορφή).

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από 15/09/2022 έως και 23/09/2022 στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Λ. Αθηνών και Αριστοτέλους 1,ΤΚ 20132, Κόρινθος). Αρμόδια υπάλληλος: κα Μαρκούτση Έλενα (τηλ.27410-40040, 10.00 -13.00).