Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων για το ακαδ. έτος 2022-2023

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, λαμβάνοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 30, 64 και 173 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022 τ. Α΄)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4917/2022 (ΦΕΚ 67/31.03.2022 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4950/2022 (ΦΕΚ 128/02.07.2022 τ. Α΄)
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/07.05.2019 τ. Α΄)
 4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ11/116043/Ζ2-23.09.2022 (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντωνστα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023»
 5. Την υπ’ αριθ. 210838/Ζ1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/06.12.2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής Πράξης
 6. Την υπ’ αριθ.1η/14-7-2022 απόφαση της 171ης Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

την πλήρωση θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Κόρινθο, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και για την διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων:

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
1 ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
2 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το κόστος της οποίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, βάσει της ως άνω απόφασης κατανομής θέσεων της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022, δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,

γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,

δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,

ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,

στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Τυποποιημένη αίτηση (το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: uop.gr /Ανακοινώσεις/Θέσεις Εργασίας) ή απευθείας στον ακόλουθο σύνδεσμο:  ΑΙΤΗΣΗ_ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ).
 • Βιογραφικό σημείωμα (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή).
 • Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (σε ηλεκτρονική μορφή).
 • Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
 • Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό έργο (σε ηλεκτρονική μορφή).
 • Βεβαίωση απόδειξης διδακτικής εμπειρίας, κατά προτίμηση, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. .

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από 07/10/2022 έως και 17/10/2022 στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων  (Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών Κόρινθος 20132). Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Μαρκούτση Ελενα  (e-mail: pedis@uop.gr, τηλ. 27410-40040, 10.00-13.00).

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.