Απαλλαγή από τα Αγγλικά ακαδ. έτος 2022-2023

Σύμφωνα με απόφαση 17η/26-9-2022 της 175η Συνεδρίαση του Τμήματος, προβλέπονται απαλλαγές των φοιτητών από τα μαθήματα της αγγλικής γλώσσας ως εξής:

Για φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

  • Απαλλαγή από το μάθημα «Αγγλικά Ι» με βαθμολόγηση «επιτυχώς», όσων φοιτητών διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ που πιστοποιεί Καλή, Πολύ Καλή, ή Άριστη Γνώση.
  • Απαλλαγή από το μάθημα «Αγγλικά ΙΙ» με βαθμολόγηση «επιτυχώς», όσων φοιτητών διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ που πιστοποιεί Άριστη Γνώση.

Για φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

  • Απαλλαγή από τα «Αγγλικά Ι», όσων φοιτητών διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, επιπέδου Β2 με απόδοση βαθμού έξι (6)
  • Απαλλαγή από τα «Αγγλικά ΙΙ» όσων φοιτητών διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, επιπέδου C1 με απόδοση βαθμού οχτώ (8) στο «Αγγλικά Ι»  και στο «Αγγλικά ΙΙ»  και με πιστοποιητικό επιπέδου C2 με απόδοση βαθμού δέκα (10) στο «Αγγλικά Ι»  και στο «Αγγλικά ΙΙ»

Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα «Αγγλικά Ι» ή «Αγγλικά ΙΙ» καλούνται να προσκομίσουν στην Γραμματεία ή  να στείλουν μέσω e mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος pedis@go.uop.gr  μέχρι και τη Δευτέρα 31/10/2022, τα όποια πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ διαθέτουν επιπέδου Καλής Γνώσης και άνω, όπως αυτά ορίζονται σε προκήρυξη ΑΣΕΠ (δείτε παράρτημα).

Εάν το πτυχίο έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα αρκεί ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού. Εάν έχει εκδοθεί από φορέα της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένο. (προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17)**

Όλα τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των ήδη επικυρωμένων πιστοποιητικών.

Δεν δίνεται επιλογή βελτίωσης βαθμολογίας  αν κάνουν χρήση της απαλλαγής, διαφορετικά θα εξετάζονται κανονικά στα μαθήματα.

Όσοι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα απαλλαγής από τα μαθήματα «Αγγλικά Ι» ή/και «Αγγλικά ΙΙ» δεν πρέπει να τα δηλώνουν.

Όσοι φοιτητές/τριες πάρουν απαλλαγή από τα μαθήματα «Αγγλικά Ι» ή/και «Αγγλικά ΙΙ» δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν σύγγραμμα, ακόμη και αν δηλώσουν το μάθημα.

Τα πιστοποιητικά που δεν είναι επικυρωμένα, δεν γίνονται αποδεκτά και δεν λαμβάνονται υπόψη.