Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων :: ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει ενενήντα (90) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 στο Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία-Global Political Economy» με το Τμήμα Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης το Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Κύπρου. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 12 μηνών (2 διδακτικά εξάμηνα) και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

 1. Πολιτική Οικονομία της Διεθνούς Επιχειρηματικότητας / Political Economy of International Business,
 2. Πολιτική Οικονομία της Διεθνούς Ασφάλειας / Political Economy of International Security,
 3. Πολιτική Οικονομία της Διεθνούς Ανάπτυξης / Political Economy of International Development

Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του κοινού ΠΜΣ καθορίζονται από την υπουργική απόφαση 73936/B7 (ΦΕΚ 1384/6-6-2013/τ.Β’) και αναρτώνται στον Ιστότοπο του τμήματος – Περισσότερες Πληροφορίες.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ορίζεται στους τριάντα (30) για κάθε κατεύθυνση.

Δεκτοί υποψήφιοι

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των κοινωνικών, πολιτικών οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων, νομικής και δημόσιας διοίκησης η άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων και από τα Τμήματα ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δίδακτρα

Τα προβλεπόμενα δίδακτρα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 2 δόσεις. Το 50% καταβάλλεται με την εγγραφή του φοιτητή και το υπόλοιπο 50% πριν από την έναρξη του Β΄ Εξαμήνου Σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο κοινό ΠΜΣ θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση έως τις 30 Ιουνίου 2014. Η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως και 8 Ιουλίου 2014.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση:

Κοινό ΠΜΣ Παγκόμσια Πολιτική Οικονομία,
Υπόψη κ. Έλενας Μαρκούτση ή κ. Κατερίνας Δούνδη
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Δερβενακίων 47 & Αδειμάντου, 201 00 Κόρινθος

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχετικό φάκελο υποψηφιότητας, είναι τα εξής:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας ( Έντυπο Αίτησης σε μορφή doc)
 2. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
 3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
 4. Παράρτημα Διπλώματος, εφόσον υπάρχει.
 5. Πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας. Η επαρκής γνώση της αγγλικής πιστοποιείται με την κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας ή επίσημου πτυχίου επάρκειας γνώσεων.
 6. Δύο συστατικές επιστολές (σε σφραγισμένους φακέλους).
 7. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 8. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου.
 9. Τυχόν επιπλέον τεκμήρια που ενισχύουν την υποψηφιότητα. Π.χ.:
  • Πιστοποιητικό γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικής ή γερμανικής), εφόσον υπάρχει.
  • Πρόσθετο πτυχίο, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
  • Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
  • Συμμετοχή σε συνέδρια ή σεμινάρια, άλλες δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω) (εφόσον υπάρχουν)

Αξιολόγηση και Επιλογή υποψηφίων

Οι υποψήφιοι προσέρχονται σε ειδική συνέντευξη ενώπιον Συντονιστικής Επιτροπής κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου. Κατά τη συνέντευξη συνεκτιμούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς επίσης και η προσωπικότητα του υποψήφιου, η εν γένει ενημέρωσή του στο αντικείμενο της ειδίκευσης που επιθυμεί να ακολουθήσει, και η εν γένει ικανότητα του υποψηφίου να μπορέσει να παρακολουθήσει επιτυχώς το κοινό ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος, κ. Έλενα Μαρκούτση και κ. Κατερίνα Δούνδη ή μέσω email pms_gpe@uop.gr.