Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων 2022-2023

   Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-23, μετά την έγκρισή τους από τη Συνέλευση του Τμήματος ως εξής:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

1. Κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες στο σύνολο και δέκα μονάδες ανά εξεταζόμενο μάθημα:

Α/Α Α.Δ.Τ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
1 ΑΝ 509683 14,5 18 18 50,5 3ο εξάμηνο
2 Τ 509344 14,5 16 17 47,5 3ο εξάμηνο
3 ΑΕ 255853 14 17 12 43 3ο εξάμηνο
4 ΑΝ 059214 13,5 11 18 42,5 3ο εξάμηνο
5 Χ 289661 12,5 12,5 16 41 3ο εξάμηνο
6 ΑΟ 467505 13 15 12,5 40,5 3ο εξάμηνο
7 1062258 12,5 13,5 10 36 3ο εξάμηνο
8 ΑΙ 641645 13 10 13 36 3ο εξάμηνο

2. Κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον 30 μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους στα επιμέρους μαθήματα, σύμφωνα με το Ν.4485/2017, άρθρ.74, παρ. 3: 

Α/Α Α.Δ.Τ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
1 ΑΙ 420668 13,5 7,5 12 33 1ο εξάμηνο
2 28227 12,5 9 11 32,5 1ο εξάμηνο
3 ΑΙ 782035 13,5 8 10 31,5 1ο εξάμηνο

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Α/Α Α.Δ.Τ Μάθημα:

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μάθημα:

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Μάθημα:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟ-ΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ-ΤΑΞΗΣ Εξάμηνο εισαγωγής
1 ΑΝ 509683 14,5 18 18 50,5 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 1 3ο εξάμηνο
2 Τ 509344 14,5 16 17 47,5 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 2 3ο εξάμηνο
3 ΑΕ 255853 14 17 12 43 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 3 3ο εξάμηνο
4 ΑΝ 059214 13,5 11 18 42,5 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 4 3ο εξάμηνο
5 Χ 289661 12,5 12,5 16 41 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 5 3ο εξάμηνο
6 ΑΟ 467505 13 15 12,5 40,5 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 6 3ο εξάμηνο
7 1062258 12,5 13,5 10 36 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 7 3ο εξάμηνο
8 ΑΙ 641645 13 10 13 36 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 8 3ο εξάμηνο
9 ΑΙ 420668 13,5 7,5 12 33 ΕΠΙΤΥΧΩΝ (παρ. 3, άρθρο 74 του Ν.4485/2017) 9 1ο εξάμηνο
10 28227 12,5 9 11 32,5 ΕΠΙΤΥΧΩΝ (παρ. 3, άρθρο 74 του Ν.4485/2017) 10 1ο εξάμηνο
11 ΑΙ 782035 13,5 8 10 31,5 ΕΠΙΤΥΧΩΝ (παρ. 3, άρθρο 74 του Ν.4485/2017) 11 1ο εξάμηνο
12 286063031 15 7,5 6,5 29 ΑΠΟΤΥΧΩΝ
13 285767013 10,5 5,5 11 27 ΑΠΟΤΥΧΩΝ
14 15597 13 2,5 11 26,5 ΑΠΟΤΥΧΩΝ
15 275200016 13,5 10,5 1 25 ΑΠΟΤΥΧΩΝ
16 1674 10 6,5 8 24,5 ΑΠΟΤΥΧΩΝ
17 23115 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
18 ΑΙ 233806 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
19 ΑΚ 141271 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
20 295845014 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
21 ΑΟ 873248 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
22 ΑΜ 127162 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
23 ΑΙ 780791 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
24 ΑΗ 564321 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
25 ΑΗ 593692 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.

Εγγραφές επιτυχόντων

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από τις 18/01/2023 έως και τις 23/01/2023 με την κατάθεση των ακόλουθων δικαιολογητικών: 

  • Αίτηση εγγραφής (διατίθεται εδώ)
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ (μέσω gov.gr)
  • Διαγραφή από άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (αν υπάρχει εγγραφή)
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
  • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά εγγραφής μπορούν να κατατεθούν με τους εξής τρόπους:

  1. είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία του τμήματος κατά τις ώρες 11:00-13:00 με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή από τρίτον μόνο με εξουσιοδότηση,
  2. είτε ηλεκτρονικά στο email pedis@go.uop.gr. Σε αυτήν την περίπτωση τα έγγραφα πρέπει να είναι σε μορφή pdf. Οι φωτογραφίες μπορούν να κατατεθούν στη γραμματεία σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά την προσέλευση στα μαθήματα.