Κατάταξη πτυχιούχων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Σε εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης υπ’ αρίθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β/16-12-2013) και σύμφωνα με την 9η απόφαση της 186ης/24-4-2023 Συνέλευσης του Τμήματος ΠΕΔΙΣ, η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθεί  μέσω γραπτών εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

 1. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
 2. Διεθνείς Σχέσεις
 3. Ελληνική Διπλωματική Ιστορία

Ποσοστό κατατάξεων

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΥΑ Φ1/192329/Β3/16-12-2013 «Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Αίτηση και Δικαιολογητικά

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023. Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά στη διεύθυνση «Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20 132, Κόρινθος».

Τα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση (διατίθεται εδώ)
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου ή Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

Ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ Φ1/192329/Β3/16-12-2013, οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1/12/2023 έως 20/12/2023. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί στη συνέχεια.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων: Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20 132, Κόρινθος, Τηλ: 27410-40040, e-mail: pedis@uop.gr

Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων

1. «Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη»

Η μελέτη της Πολιτικής
Διαφορετικοί ορισμοί, προσεγγίσεις, σχολές σκέψης.
Πολιτικά Συστήματα
Η έννοια του πολιτικού συστήματος και ταξινομήσεις πολιτικών συστημάτων.
Πολιτικές Ιδεολογίες
Η έννοια της πολιτικής ιδεολογίας. Οι βασικές αρχές του Φιλελευθερισμού, του Συντηρητισμού και του Σοσιαλισμού.
Δημοκρατία
Η έννοια της Δημοκρατίας, του λαού και της λαϊκής κυριαρχίας. Διάκριση μεταξύ άμεσης και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Τα κυριότερα μοντέλα δημοκρατίας.
Το Κράτος
Η έννοια του κράτους. Διάκριση μεταξύ κράτους και κυβέρνησης. Θεωρίες περί κράτους. Σχέση κράτους και κοινωνίας πολιτών.
Αντιπροσώπευση κι εκλογές
Η έννοια της αντιπροσώπευσης. Θεωρίες περί αντιπροσώπευσης. Εκλογικά συστήματα. Η εκλογική συμπεριφορά και θεωρίες περί ψήφου. Κρίση της αντιπροσώπευσης.
Κόμματα και κομματικά συστήματα
Η έννοια του πολιτικού κόμματος. Τύποι κομμάτων και λειτουργίες τους. Τυπολογία κομματικών συστημάτων. Η αποξένωση από τα κόμματα (βλ. και κρίση αντιπροσώπευσης παραπάνω).
Κοινοβούλιο και Κοινοβουλευτικά συστήματα
Διάκριση των εξουσιών. Η έννοια του Κοινοβουλίου. Διάκριση μεταξύ κοινοβουλευτικών και προεδρικών συστημάτων. Λειτουργίες του Κοινοβουλίου. Διάκριση μεταξύ ενός και δύο κοινοβουλευτικών σωμάτων.
Κυβέρνηση & διακυβέρνηση
Οι έννοιες της κυβέρνησης και της διακυβέρνησης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 1. Αndrew Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, μτφρ. Γ. Μεταξάς, Επίκεντρο 2014 (4η εκδ.).
 2. Rod Hague & Martin Harrop, Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, μτφρ. Γ.Χρηστίδης, προλ. Γ.Παγουλάτος, Κριτική 2011.
 3. Αllan Ball & B. Guy Peters, Σύγχρονη Πολιτική και Διακυβέρνηση. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, εισ.-μτφρ.-σχολ. Κ.Λάβδας, Παπαζήση 2001.

2. «Διεθνείς Σχέσεις»

[το σύνολο]

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 1. Ανδρέας Γκόφας και Νικόλαος Τζιφάκης, Θεωρητικές Προβολές στη Διεθνή Πολιτική: Η Σινο-αμερικανική Πρόκληση, Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, 2017.
 2. Robert Jackson, Georg Sorensen, Θεωρία και μεθοδολογία των διεθνών σχέσεων : Η σύγχρονη συζήτηση, Αθήνα: Gutenberg , 2006.
 3. Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Αστέρης Χουλιάρας, Σωτήρης Ρούσσος, Παντελής Σκλιάς, Ο τρίτος κόσμος: Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, διεθνείς σχέσεις, Αθήνα: Παπαζήσης, 2005

3. «Ελληνική Διπλωματική Ιστορία»

Στο μάθημα επισκοπούνται η διαμόρφωση και η εξέλιξη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Σημείο αφετηρίας αποτελούν οι διπλωματικές εξελίξεις που σχετίζονται με την αναγνώριση της ελληνικής ανεξαρτησίας. Ειδική αναφορά γίνεται στον τρόπο με τον οποίο το αίτημα της εδαφικής επέκτασης (που πήρε τη μορφή της Μεγάλης Ιδέας) προσδιόρισε τους διπλωματικούς προσανατολισμούς της Ελλάδας για το μεγαλύτερο μέρος του 19ου και έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Αναλύονται επίσης οι διπλωματικές συνιστώσες της δεκαετούς πολεμικής εξόρμησης της Ελλάδας κατά την περίοδο 1912-1922 (Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατική Εκστρατεία). Επισημαίνεται ο κομβικός ρόλος της Μικρασιατικής Καταστροφής και της υπογραφής της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης για την εκ βάθρων αναδιαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία, στη νέα της μορφή, άρχισε να εφαρμόζεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Σκιαγραφείται, ακόμα, η συμμετοχή της Ελλάδα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς και η ένταξή στον δυτικό συνασπισμό κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Παρουσιάζονται οι εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό ζήτημα και οι επιπτώσεις τους στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς επίσης η αρνητική επίδραση που άσκησε ειδικά στο Κυπριακό αλλά και συνολικά στην ελληνική εξωτερική πολιτική η δικτατορία των συνταγματαρχών. Τέλος, παρουσιάζεται το νέο διπλωματικό πρόγραμμα που υιοθετήθηκε μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το καλοκαίρι του 1974, οργανικοί στοιχείο του οποίου υπήρξε η επιδίωξη (και εν τέλει η επίτευξη) της ένταξης στην ΕΟΚ.

 

Ειδικότερα, οι θεματικές στις οποίες επικεντρώνεται το μάθημα είναι οι εξής:

 1. Η ίδρυση του ελληνικού κράτους
 2. Η Μεγάλη Ιδέα και η ελληνική εξωτερική πολιτική
 3. Η Ελλάδα και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι
 4. Η Ελλάδα και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
 5. Το τέλος της Μεγάλης Ιδέας: η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή
 6. Προσαρμογή σε νέες πραγματικότητες: η ελληνική εξωτερική πολιτική κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου
 7. Η Ελλάδα και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
 8. Η Ελλάδα και οι απαρχές του Ψυχρού Πολέμου
 9. Το Κυπριακό ζήτημα και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις (1954-1967)
 10. Η ελληνική εξωτερική πολιτική στη δίνη της δικτατορίας των συνταγματαρχών
 11. Πολυδιάστατη διπλωματία: η ελληνική εξωτερική πολιτική από το 1974 έως το 1981
 12. Η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: από το Σχέδιο Μπριάν στην ένταξη στην ΕΟΚ

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Βερέμης, Θάνος & Κολιόπουλος, Γιάννης, Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια, Καστανιώτης, Αθήνα 32006.
 • Κλάψης, Αντώνης, Πολιτική και διπλωματία της ελληνικής εθνικής ολοκλήρωσης, 1821-1923, Πεδίο, Αθήνα 2019.
 • Κωστής, Κώστας, «Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας». Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους, 18ος-21ος αιώνας, Πατάκης, Αθήνα 2018.
 • Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος, Ελληνική εξωτερική πολιτική, 1830-1981, Εστία, Αθήνα 2017.

Αρχική δημοσίευση 27/4/2023.