Πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών σε Επιμορφωτικές Δράσεις

H Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει μία σειρά από επιμορφωτικά σεμινάρια, με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών του Ιδρύματος σε θέματα ποιότητας, διασφάλισής της και τρόπων εφαρμογής της. Ο στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι ο εμπλουτισμός και η αναβάθμιση του επιπέδου των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος.
Το αναλυτικό πρόγραμμα παρουσιάζεται στη συνέχεια και παρακαλούμε όπως δηλώσετε συμμετοχή στο ακόλουθο link: https://forms.gle/kb5GrYdGTipcjq126. Μετά τη δήλωση συμμετοχής θα λάβετε αυτόματα έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) προκειμένου να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό σεμινάριο κατά την προγραμματισμένη ώρα διεξαγωγής.

Παρασκευή 16/06/2023, 12:00-14:00
Γενικά Θέματα Διασφάλισης Ποιότητας
Διαδικτυακό σεμινάριο
Διάρκεια 2 ώρες

Τρίτη 20/06/2023, 12:00-14:00
Διασφάλιση Ποιότητας στην Έρευνα
Διαδικτυακό σεμινάριο
Διάρκεια 2 ώρες

Τετάρτη 21/06/2023, 9:00-11:00
Ανάλυση και Επιλογή Στρατηγικής, Διοίκηση Ποιότητας & Επιχειρησιακός Προγραμματισμός
Διαδικτυακό σεμινάριο
Διάρκεια 2 ώρες

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Το σεμινάριο «Γενικά Θέματα Διασφάλισης Ποιότητας» περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 1. Ιδρυματική ευθύνη ως προς το φυσικό περιβάλλον: Βασικές αρχές της αειφορίας, εστιάζοντας σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής και περιβαλλοντικών πιέσεων που δημιουργούνται μέσω της ενεργειακής σπατάλης. 2. Ιδρυματική ευθύνη και διασύνδεση με την κοινωνία – εθελοντισμός: Παρουσίαση καλών πρακτικών προκειμένου να επιτευχθεί η καλλιέργεια του αισθήματος ευθύνης σε καίρια κοινωνικά ζητήματα και να προωθηθούν οι έννοιες του εθελοντισμού και της συλλογικής δράσης. 3. Διαφύλαξη Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Βασικές έννοιες της διαφύλαξης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επεξήγηση των κυριότερων άρθρων της εγχώριας νομοθεσίας. 4. Ιδρυματική ευθύνη ως προς τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη: Ζητήματα σχετικά με την ευρύτερη αποδοχή των κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται σε δυσμενή κοινωνική θέση.

Το σεμινάριο «Ανάλυση και Επιλογή Στρατηγικής, Διοίκηση Ποιότητας & Επιχειρησιακός Προγραμματισμός» περιλαμβάνει: Ανάλυση και επιλογή στρατηγικής και διοίκηση ποιότητας: Στάδια και εργαλεία για στρατηγικό σχεδιασμό. Επιχειρησιακός προγραμματισμός: Τρόπο κατάρτισης ενός Business plan και Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas).

Το σεμινάριο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Έρευνα» περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 1. Αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης: Ανίχνευση, διερεύνηση, και αποτύπωση των μηχανισμών και εργαλείων δημόσιας χρηματοδότησης ή/και συγχρηματοδότησης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Παραγωγή και αξιοποίηση καινοτομίας: Δυνατά και αδύναμα σημεία των θεσμών και των μηχανισμών υποστήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, καθώς και προτάσεις για την υποστήριξη της δημιουργίας και αρχικής ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων. 3. Μεταφορά τεχνολογίας και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων: Το ευρύτερο πλαίσιο της μεταφοράς τεχνολογίας και των τεχνοβλαστών. 4. Διοίκηση και διαχείριση έργων: Στάδια διαχείρισης ενός έργου, καθώς επίσης και οι τρόποι προγραμματισμού και ελέγχου του. 5. Δημοσιότητα και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Μέθοδοι διαχείρισης και προγραμματισμού σχεδίων marketing. 6. Κατανόηση και προώθηση του Boyer Model of Scholarship: Συνοπτικά, περιγράφονται παρακάτω οι βασικοί άξονες του: 1. Scholarship of Teaching, 2. Scholarship of Discovery, 3. Scholarship of Integration, 4. Scholarship of Application.
Με την ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου, θα δοθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ.
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ανθούλα Παπαπορφυρίου
Τηλέφωνα: 2741074983
E-mail: modip@uop.gr

Τα επιμορφωτικά προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του – Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5124141, ΚΑ 80592, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).