Έναρξη λειτουργίας του Γραφείου του «Συνηγόρου του Φοιτητή»

Σε εφαρμογή του άρθρου 130 του Ν. 4957/2022, τίθεται σε εφαρμογή ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο οποίος ορίσθηκε με την μ’ αριθμό 237/12/30.05.2023 απόφαση της Συγκλήτου.

Αποστολή του Γραφείου του Συνηγόρου του Φοιτητή είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών) και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, η τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και η διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

Σκοπός του εξειδικευμένου αυτού θεσμού είναι η αποσόβηση των συγκρούσεων, η προώθηση της ακαδημαϊκής αξιοπρέπειας και η στήριξη των φοιτητριών και φοιτητών καθ’ όλη την διάρκεια της ακαδημαϊκής τους ζωής.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Συνήγορος του Φοιτητή με απόφαση της Συγκλήτου έχει οριστεί ο Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης κ. Κωνσταντίνος Μαυρέας.

Η ιστοσελίδα όπου μπορούν να απευθύνονται οι φοιτητές και φοιτήτριες για το Γραφείο του Συνηγόρου Φοιτητή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

https://synigoros.uop.gr [☍]