Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων για το ακαδ. έτος 2023-2024

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 15, 30, 64 και 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022 τ. Α΄)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 5 του ν. 5029/2023 (ΦΕΚ 55/10.03.2023 τ. Α΄)
 3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/07.05.2019 τ. Α΄)
 4. Την αριθ. 9780/01.12.2022 (ΦΕΚ 1175/17.12.2022, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Διαπιστωτική Πράξη εκλογής του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής Πράξης
 5. Την υπ’ αριθ. 4η/29-5-2023 απόφαση της 187ης Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Κόρινθο για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και για την διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων:

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
1 Βία και Πολιτική
2 Εκλογές, Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Συμπεριφορά
3 Πολιτικά Κόμματα και Δημοσκοπήσεις

Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης, υπό την αίρεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Κατ’ εξαίρεση δεν είναι απαραίτητη η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, αν η προς πλήρωση θέση αφορά σε γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis).

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022, δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:
α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,
γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Τυποποιημένη αίτηση (το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου:
  www.uop.gr /Ανακοινώσεις/Θέσεις Εργασίας) ή απευθείας στον ακόλουθο σύνδεσμο:  ΑΙΤΗΣΗ_ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)..
 2. Βιογραφικό σημείωμα (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή).
 3. Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (σε ηλεκτρονική μορφή).
 4. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
 5. Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό έργο (σε ηλεκτρονική μορφή).
 6. Βεβαίωση απόδειξης διδακτικής εμπειρίας, κατά προτίμηση, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από 28/06/2023 έως και 07/07/2023 στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Δ/νση: Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, TK:20132, Κόρινθος). Αρμόδια υπάλληλος: κα Μαρκούτση Έλενα (e-mail: pedis@uop.gr, τηλ. 27410-40045, 10.00-13.00).

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.