Πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2023-2024 (τελ. ενημ. 29-2-2024)

Κόρινθος, 4/8/2023
Τελ. ενημ.: 29/2/2024

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος αποφάσισε για το πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2023-2024 τα εξής:

Μαθήματα:

Η κατανομή των διδασκομένων μαθημάτων 2023-24 στα εξάμηνα σπουδών και στις περιόδους διδασκαλίας (Χειμ-Εαρ), καθώς και η λίστα με τα προσφερόμενα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) αποτυπώνεται στο:

Πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2023-24 [☍].

Οι αλλαγές αφορούν στα εξής:

Μαθήματα Υ και ΕΚ:

 1. Το μάθημα «Διεθνές Δίκαιο» (2030Y) διδάσκεται στο Γ΄ εξάμηνο και δεν προσφέρεται πια ως ΕΚ στο Ε΄ εξάμηνο και στις δύο κατευθύνσεις.
 2. Το μάθημα «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πολιτική» (4090Υ) καταργείται από Υ Δ’ εξαμήνου και προσφέρεται στο ΣΤ΄ και Η΄ εξάμηνο ως ΕΕ.
 3. Tο μάθημα «Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική» (3090Υ) εισάγεται στο Γ΄ εξάμηνο ως Υποχρεωτικό (Υ).
 4. Το μάθημα «Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Διακυβέρνηση» (4030Υ) (Δ΄ εξ, Υ) μετονομάζεται σε «Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση».
 5. Το μάθημα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΔΕ8040Υ) μετονομάζεται σε «Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Ε΄ εξ, ΕΚ, κατ/νσεις ΠΕ και ΔΣ) με προαπαιτούμενο το μάθημα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση» (4030Υ).
 6. Το μάθημα «Γενικό Διοικητικό Δίκαιο» (5070Υ) εισάγεται στο Ε΄ εξάμηνο ως ΕΚ στην κατ/νση ΠΕ.
 7. Το μάθημα «Ψυχολογία των Επαναστάσεων» (Ε1900Ε) (ΕΚ, ΣΤ΄ εξ, ΠΕ) δεν θα προσφερθεί. Θα διενεργηθούν εξετάσεις μόνο για όσους το οφείλουν.
 8. Το μάθημα «Ελληνική Οικονομία» (Ε200Ε) θα προσφερθεί κανονικά στο εαρινό εξάμηνο και θα διδαχθεί από Ακαδ. Υπότροφο.
 9. Το μάθημα «Βία και Πολιτική» (ΠΕ7040Υ) (EΚ, ΠΕ) δεν θα προσφερθεί. Θα διενεργηθούν εξετάσεις μόνο για όσους το οφείλουν.
 10. Το μάθημα «Εκλογές, Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Συμπεριφορά» (ΠΕ8060Υ) (EΚ, ΠΕ) δεν θα προσφερθεί. Θα διενεργηθούν εξετάσεις μόνο για όσους το οφείλουν.

Μαθήματα EE:

 1. Το μάθημα «Topics οn Political Studies» (X1100E) μετονομάζεται σε «Topics οn European Studies»
 2. Το μάθημα «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική» (Ε3500Ε) εισάγεται στο ΣΤ΄ και Η΄ εξάμηνο ως ΕΕ.
 3. Το μάθημα «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πολιτική» (4090Υ) καταργείται από Υ Δ΄ εξαμήνου και προσφέρεται στο ΣΤ΄ και Η΄ εξάμηνο ως ΕΕ.
 4. Το μάθημα «Λογοτεχνία, Τέχνη και Πολιτική (Ελλάδα και Ευρώπη)» (Ε400Ε) μετονομάζεται σε «Ιστορία, Πολιτική, Πολιτισμός: Κόμικς, Κινηματογράφος, Στρατευμένη Λογοτεχνία».
 5. Τα μαθήματα «Ασύμμετρες Απειλές και Συγκρούσεις» (Ε1600Ε) , «Διαδίκτυο και Διεθνής Ασφάλεια» (Χ2500Ε) και «Πολιτικά Κόμματα και Δημοσκοπήσεις» (Χ1400Ε) θα προσφερθούν μόνο αν δοθεί θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου. Διαφορετικά θα διενεργηθούν το 2023-24 μόνο εξετάσεις για όσους τα οφείλουν.
 6. Το μάθημα «Νέα Οικονομία και Προκλήσεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Περιβάλλον» (ΠΔ8030Υ) θα προσφερθεί κανονικά στο εαρινό εξάμηνο και θα διδαχθεί από Ακαδ. Υπότροφο.
 7. Μαθήματα που δεν προσφέρονται κατά το α.έ. 2023-24:
Μάθημα Τυπ. Κωδ.
2023-24
2024-25
EURopen. Για μία Ανοικτή Ευρώπη: πολιτισμοί, φιλοσοφία και ιστορία  (Jean Monnet Module) ΕΕ Ε3400Ε

Εξετάσεις για όσους το οφείλουν

Κατάργηση

Αμερικανική Πολιτική ΕΚ, ΔΣ 6020Υ

Κατάργηση και αντικατάσταση

Ανάλυση Πολιτικών της ΕΕ με χρήση της Eurostat (Κέντρο Αριστείας Jean Monnet VisuALEU) ΕΕ Ε1800Ε

Εξετάσεις για όσους το οφείλουν

Κατάργηση

Αρχές Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων EΚ, ΠΕ X1600E

Κατάργηση και αντικατάσταση

Ασύμμετρες Απειλές και Συγκρούσεις ΕΕ Ε1600Ε Εξετάσεις για όσους το οφείλουν
Βία και Πολιτική EΚ, ΠΕ ΠΕ7040Υ Εξετάσεις για όσους το οφείλουν
Διαδίκτυο και Διεθνής Ασφάλεια ΕΕ Χ2500Ε Εξετάσεις για όσους το οφείλουν
Διαχείριση Κινδύνων EE Ε1000Ε

Κατάργηση

Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Ιστορίας EE Ε800Ε

Κατάργηση

Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία Υ

3060Υ

Κατάργηση και αντικατάσταση

Εισαγωγή στη Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων Υ, Γ’ εξ. Χ2000Ε

Εξετάσεις για όσους το οφείλουν

Εκλογές, Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Συμπεριφορά EΚ, ΠΕ ΠΕ8060Υ

Εξετάσεις για όσους το οφείλουν

 

Ελληνική Διπλωματική Ιστορία, 1821-1923 EΚ, ΔΣ 3080Υ

Κατάργηση και αντικατάσταση

Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ιστορία, 1815-1914 EE Ε2900Ε

Κατάργηση

Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ Ε2300Ε

Κατάργηση

Θέματα Οικονομικής Κοινωνιολογίας EΚ, ΠΕ Ε1900Ε

Κατάργηση

Πολιτικά Κόμματα και Δημοσκοπήσεις ΕΕ Χ1400Ε Εξετάσεις για όσους το οφείλουν
Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αειφορία και το Περιβάλλον ΕΕ

Χ2700Ε

Κατάργηση

Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία – Όψεις EΚ, ΠΕ Ε2000Ε

Κατάργηση και αντικατάσταση

Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα EΚ, ΠΕ 6070Υ

Κατάργηση και αντικατάσταση

Ψυχολογία των Επαναστάσεων EΚ, ΠΕ Ε1900Ε

Εξετάσεις για όσους το οφείλουν

Για τη διαδικασία αντικατάστασης δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

7. Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-17 και ύστερα, τα μαθήματα «κατεύθυνσης κατ’ επιλογή» (ΕΚ) της άλλης κατεύθυνσης από αυτήν που έχουν επιλέξει, προσφέρονται ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής της ίδιας περιόδου (ΧΕΙΜ ή ΕΑΡ) ανεξαρτήτως έτους στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές.

Οι ανωτέρω αλλαγές ισχύουν από το τρέχον εξάμηνο και ύστερα για κάθε έτος.

8. Εξακολουθούν να ισχύουν τα έξι ζεύγη μαθημάτων, εκ των οποίων το πρώτο είναι προαπαιτούμενο για το δεύτερο:

   1. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη (1010Υ)→ Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα (5010Υ)
   2. Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική (1030Υ) → Διεθνής Πολιτική Οικονομία (4050Υ)
   3. Διεθνείς Σχέσεις (2010Υ) → Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής (5020Υ)
   4. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη (2020Υ) → Μακροοικονομική Πολιτική (3040Υ)
   5. Συγκριτική Πολιτική (3030Υ) → Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη (6010Υ)
   6. Ευρωπαϊκή Θεσμοί και Διακυβέρνηση (μετονομασία σε «Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση») (4030Υ) → Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μετονομασία σε «Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης») (ΔΕ8040Υ)

Οι φοιτητές θα μπορούν να δηλώσουν το δεύτερο μάθημα μόνο εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς το προαπαιτούμενο.