Επιπλέον διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης 2023-2024

Το ΠΕΔΙΣ αύξησε τις θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Καλούνται όσοι φοιτητές τρίτου, τέταρτου και μεταγενέστερου έτους ΔΕΝ έχουν κάνει αίτηση, να συμπληρώσουν το σχετικό αίτημα έως 19/12, μέσω του πληροφοριακού συστήματος https://praktiki-new.uop.gr/.

Η Πρακτική Άσκηση  είναι μάθημα σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών και προσφέρει μία σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, προκειμένου να προετοιμαστούν οι φοιτητές για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Όλες οι αιτήσεις των φοιτητών για τις θέσεις που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ, η   μέσω της ειδικής πλατφόρμας https://praktiki-new.uop.gr/.

 Τα στάδια για τη συμμετοχή των φοιτητών στην πρακτική άσκηση

 1. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από το Τμήμα.
 2. Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης, κατάθεση όλων των δικαιολογητικών και επιλογή των φορέων εκ μέρους των φοιτητών στο  https://praktiki-new.uop.gr/
 3. Αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με τα κριτήρια του Τμήματος (βλ. παρακάτω) και ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του Τμήματος.
 4. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εκ μέρους των φοιτητών και αξιολόγηση των αιτημάτων από την Επιτροπή Ενστάσεων του Τμήματος για πέντε ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 5. Οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, κατανομή θέσεων πρακτικής άσκησης και ολοκλήρωση των ενεργειών για την σύναψη των συμβάσεων από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου, και ακολούθως ανάληψη των καθηκόντων από τους φοιτητές.
 6. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ακολουθεί αξιολόγηση εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων (επιβλέποντες στους φορείς, επιβλέποντες καθηγητές και συμμετέχοντες φοιτητές).
 7. Σε όλα τα στάδια της οργάνωσης του προγράμματος για την πρακτική άσκηση ισχύουν ουσιαστικά κριτήρια αξιοκρατίας σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και πλήρους δημοσιότητας με ανάρτηση όλων των ενεργειών στον ιστότοπο του Τμήματος.

 Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των αιτήσεων

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας αιτήσεων καθορίζονται στον Οδηγό Σπουδών και Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Αναλυτικότερα δεκτές γίνονται αιτήσεις εφόσον ο/η φοιτητής/τρια:

 • Απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το Δ΄ εξάμηνο σπουδών, και φοιτούν στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών και μεταγενέστερο.
 • Αντιστοιχεί σε πέντε πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την αίτηση

Με την αίτησή τους οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέσουν:

 • Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1
 • ΙΒΑΝ Τραπέζης (είτε σαρωμένη φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης είτε αντίστοιχη εκτύπωση από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζας όπου φαίνεται ευκρινώς το όνομα του φοιτητή/τριας και το ΙΒΑΝ)
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (είτε εκτύπωση από την ΑΑΔΕ της υπο-επιλογής «Στοιχεία Φυσικού Προσώπου» στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία» είτε έγγραφο όπως Ε1, ή εκκαθαριστικό όπου φαίνεται το όνομα και το ΑΦΜ)

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα. Τα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζονται στο άρθρο 3.6 του Γενικού Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης και έχουν ως εξής:

α) Σταθμισμένος Μέσος όρος (Σ.Μ.Ο.) των μαθημάτων στα οποία έχει καταχωρηθεί βαθμολογία στο σύστημα φοιτητολογίου μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Ο Σταθμισμένος Μέσος Όρος των μαθημάτων προκύπτει από το βαθμό κάθε  μαθήματος σταθμισμένου με το φόρτο ECTS του μαθήματος. Το κριτήριο έχει βαρύτητα 50%.

β) Σύνολο Ακαδημαϊκών Μονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής ως ποσοστό των μονάδων ECTS των Ν-1 ετών του προγράμματος σπουδών και μέγιστο βαθμό το 100, όπου Ν τα έτη σπουδών που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Το κριτήριο έχει βαρύτητα 40%.

γ) Το έτος σπουδών του φοιτητή. 100 μονάδες εάν ο φοιτητής βρίσκεται μέχρι το Ν έτος σπουδών και για κάθε έτος μετά το Ν χάνει 10 μονάδες. Το κριτήριο έχει βαρύτητα 10%.

Για τα on/off κριτήρια επιλεξιμότητας βλ. οδηγό σπουδών

Ειδικά για φοιτητές που ανήκουν σε κατηγορία ΑΜΕΑ δεν ισχύει η παραπάνω μοριοδότηση και προηγούνται στην επιλογή.

Περιορισμοί

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής του έργου Πρακτική Άσκηση, οι φοιτητές που θα κάνουν Π.Α. θα κληθούν να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση  στην οποία θα δηλώνουν ότι:

 1. Δεν απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου.
 2. Δεν εργάζονται ως υπάλληλοι του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας).
 3. Δεν βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας.
 4. Δεν έχουν συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ.
 5. Δεν στοιχειοθετείται συγγένεια (Β’ βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας) όπως και συζυγική σχέση με το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β’ βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στον φορέα – επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί ως επόπτης εκ μέρους του Συνεργαζόμενου Φορέα.
  Υπεύθυνοι του Προγράμματος

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Μέλη:
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου (πρόεδρος), Αν. Καθηγητής Σ. Πετρόπουλος, Επικ. Καθηγητής Σ. Πλυμάκης
Αναπληρωματικά μέλη:
Καθηγητής Ν. Τζιφάκης, Αν. Καθηγητής Σ. Φακιολάς, Επίκ. Καθηγητής Α. Κλάψης

Επιτροπή Ενστάσεων

Μέλη:
Καθηγητής Π. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Σ. Ρούσσος, Επίκ. Καθηγητής Σ. Βανδώρος
Αναπληρωματικά μέλη:
Καθηγητής Α. Χουλιάρας, Αν. Καθηγήτρια Π. Μανώλη, Αν. Καθηγητής Χ. Τσιλιώτης

Υπεύθυνη Γραμματείας: Ελένη Γεωργούλια (elenigeorgoulia@uop.gr, 2741040044).

Η. Νέα Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΣΕΒ - ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ