Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων 2023-2024

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-24, μετά την έγκρισή τους από τη Συνέλευση του Τμήματος ως εξής:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

1. Κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες στο σύνολο και δέκα μονάδες ανά εξεταζόμενο μάθημα:

A/A Α.Δ.Τ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εξάμηνο εισαγωγής
ΒΑΘΜΟΣ
1 1027725 14 17,5 17,5 49 3ο εξάμηνο
2 15597 16 18,5 13 47,5 3ο εξάμηνο
3 ΑΜ334295 12,5 17,5 16 46 3ο εξάμηνο
4 284042021 12,5 19 13 44,5 3ο εξάμηνο
5 Α01168786 14 12,5 14,5 41 3ο εξάμηνο

2. Κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον 30 μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους στα επιμέρους μαθήματα, σύμφωνα με το Ν.4485/2017, άρθρ.74, παρ. 3: 

A/A Α.Δ.Τ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εξάμηνο εισαγωγής
1 2860263031 12,5 8,5 11 32 1ο εξάμηνο

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

A/A Α.Δ.Τ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Εξάμηνο εισαγωγής
ΒΑΘΜΟΣ
1 1027725 14 17,5 17,5 49 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 1 3ο εξάμηνο
2 15597 16 18,5 13 47,5 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 2 3ο εξάμηνο
3 ΑΜ334295 12,5 17,5 16 46 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 3 3ο εξάμηνο
4 284042021 12,5 19 13 44,5 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 4 3ο εξάμηνο
5 Α01168786 14 12,5 14,5 41 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 5 3ο εξάμηνο
6 2860263031 12,5 8,5 11 32 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
(παρ. 3, άρθρο 74 του Ν.4485/2017)
6 1ο εξάμηνο
7 Τ935159 12,5 6,5 7,5 26,5 ΑΠΟΤΥΧΩΝ
8 ΑΝ670474 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
9 Χ399862 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
10 ΑΗ211983 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
11 ΑΙ534566 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
12 ΑΤ464423 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
13 295845014 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
14 ΑΙ 073718 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
15 ΑΗ096908 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
16 ΑΖ234264 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
17 Π597277 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
18 260851034 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
19 ΑΗ701078 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.

Εγγραφές επιτυχόντων

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από τις 21/12/2023 έως και τις 28/12/2023 με την κατάθεση των ακόλουθων δικαιολογητικών: 

  • Αίτηση εγγραφής (διατίθεται εδώ)
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ (μέσω gov.gr)
  • Διαγραφή από άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (αν υπάρχει εγγραφή)
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
  • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά εγγραφής μπορούν να κατατεθούν με τους εξής τρόπους:

  1. είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία του τμήματος κατά τις ώρες 11:00-13:00 με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή από τρίτον μόνο με εξουσιοδότηση,
  2. είτε ηλεκτρονικά στο email pedis@go.uop.gr. Σε αυτήν την περίπτωση τα έγγραφα πρέπει να είναι σε μορφή pdf. Οι φωτογραφίες μπορούν να κατατεθούν στη γραμματεία σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά την προσέλευση στα μαθήματα.