Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από 12 έως 22/1/2024 στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέσω του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, με Κ.Α. 80759 (κωδικός MIS: 6004726), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 86549/26.09.2023, κωδ. ΕΚΠ07) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ+) και από Εθνικούς Πόρους,
                                                                            Προσκαλεί
Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου αυτοδύναμης διδασκαλίας στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων των επιστημονικών πεδίων των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

Τρόπος και Προθεσμία Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, από 12/1/2024 (ώρα Ελλάδος 00.01) έως και 22/1/2024 (ώρα Ελλάδος 23.59), στην ιστοσελίδα https://submissions.uop.gr/.

Βρείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Βρείτε εδώ σε μορφή word την αίτηση.