Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων για αναστολή σπουδών

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συμπληρώνεται ο  Κανονισμός Σπουδών ως προς το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων για αναστολή σπουδών, ως εξής:

Οι φοιτητές, που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, δύνανται, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ ́ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο φοιτητής/τρια υποβάλλει (ηλεκτρονικά /αυτοπροσώπως) αίτηση διακοπής φοίτησης αναφέροντας το ακριβές διάστημα της αναστολής που επιθυμεί. Η αίτηση κατατίθεται στην αρχή κάθε εξαμήνου το αργότερο 2 εβδομάδες από την έναρξη.