Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευκαιρίες μετάβασης στο εξωτερικό

Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας παρέχει, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες και τις πρωτοβουλίες που ενδιαφέρουν τους νέους οι οποίοι ζουν, σπουδάζουν και εργάζονται στην Ευρώπη.

Μπορείτε να μεταβείτε στην ακόλουθη ενότητα της ιστοσελίδας για να ενημερωθείτε για ευκαιρίες μετάβασης στο εξωτερικό:

https://youth.europa.eu/go-abroad_el