Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επισκέπτες Ερευνητές (ακαδ. έτος 2024-25)

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καλεί νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε συναφές γνωστικό πεδίο με τους κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης και των Διεθνών Σχέσεων, να υποβάλουν αίτηση για πέντε (5) θέσεις «Επισκέπτη Ερευνητή» (VisitingResearchFellow) στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25.

Οι ενδιαφερόμενοι προτείνουν ερευνητικό θέμα δικής τους επιλογής υπό την προϋπόθεση ότι εντάσσεται στα γενικά γνωστικά πεδία του Τμήματος, δηλαδή της Πολιτικής Επιστήμης ή των Διεθνών Σχέσεων είτε σε συγγενή ή πιο εξειδικευμένα αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα (όπως Κοινωνιολογία, Ιστορία, Οικονομικά, Φιλοσοφία, Πολιτισμός, Ευρωπαϊκές Σπουδές). Οι υποψήφιοι, πέραν της περιγραφής της πρότασής τους, καλούνται να τεκμηριώσουν συνοπτικά τη γνωστική της συνάφεια με κάποια από τα παραπάνω. Για αυτό το σκοπό καλούνται να λάβουν υπόψιν και τα γνωστικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Καθεστώς στο Τμήμα/Προνόμια: Οι Επισκέπτες Ερευνητές αποτελούν ενεργό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος. Η συνεργασία τους με το ΠΕΔΙΣ αναφέρεται σε διακριτό χώρο στην ιστοσελίδα του Τμήματος και τους δίνεται πλήρης πρόσβαση στις υπηρεσίες, τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Ειδικότερα, οι Επισκέπτες Ερευνητές αποκτούν διεύθυνση e-mail, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και συνδρομητικά περιοδικά και πρόσβαση στη βιβλιοθήκη και το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τμήματος.

Υποχρεώσεις: Οι Επισκέπτες Ερευνητές έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην ακαδημαϊκή διαδικασία του Τμήματος. Στην αίτησή τους, οι υποψήφιοι Επισκέπτες Ερευνητές θα πρέπει να υποβάλλουν το σχέδιο της έρευνας που σκοπεύουν να διεξάγουν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους καθώς και ενδεικτικό πρόγραμμα δημοσιεύσεων. Στις υποχρεώσεις των ερευνητών περιλαμβάνονται:

  • Τουλάχιστον μια ανοικτή διάλεξη στα πλαίσια του προπτυχιακού ή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, ή σε σεμινάριο με υποψήφιους διδάκτορες
  • Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες του διοργανώνονται από το ΠΕΔΙΣ
  • Μια ηλεκτρονική Δημοσίευση (Κείμενο Εργασίας/ResearchWorkingPaper) σε σειρά εκδόσεων του ΠΕΔΙΣ και των ερευνητικών του δομών στη βάση των ευρημάτων της έρευνας τους
  • Eξαμηνιαία έκθεση προόδου προς τον υπεύθυνο διδάσκοντα του ΠΕΔΙΣ
  • Τελική Έκθεση Πεπραγμένων η οποία υποβάλλεται στο ΠΕΔΙΣ

Οι επισκέπτες ερευνητές θα πρέπει στις δημοσιεύσεις που κάνουν στη βάση της έρευνάς τους στο ΠΕΔΙΣ να αναφέρουν ότι είναι προϊόντα της συνεργασίας τους με το Τμήμα ΠΕΔΙΣ.

Διάρκεια: 12 μήνες ή περισσότερο αν αυτό απαιτείται για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης έρευνας.

Αμοιβή: Το Πανεπιστήμιο δεν προσφέρει χρηματική αμοιβή στους Επισκέπτες Ερευνητές. Ωστόσο, οι προσπάθειες Επισκεπτών Ερευνητών του Τμήματος να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την έρευνά τους μέσα από ερευνητικά προγράμματα υποστηρίζεται επιστημονικά από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Αιτήσεις/Δικαιολογητικά: Οι αιτήσεις αξιολογούνται από επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Οι αιτήσεις (διαθέσιμο το έντυπο εδώ) πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Ερευνητική πρόταση (μέχρι 3 σελίδες) η οποία να αναφέρει συνοπτικά τους στόχους, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα της έρευνας. Υπόδειγμα Ερευνητικής Πρότασης εδώ.
  • Αντίγραφα 1-2 ενδεικτικών δημοσιεύσεων.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Φωτοαντίγραφα πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος κατατίθενται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά από 27 Μαΐου 2024 έως 26 Ιουλίου 2024 στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Τ.Κ. 20132, Κόρινθος ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pedis@uop.gr και σε κάθε περίπτωση με την ένδειξη «Επισκέπτες Ερευνητές».

Αρχική δημοσίευση 23/5/2024.