Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τεχνικό Η/Υ (ΔΔΠΜΣ ΤΠΑΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/21.05.2024 Απόφαση της 262ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: 9ΛΨΞ469Β7Δ-7ΣΦ), ανακοινώνει, στο πλαίσιο του ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (ΚΑ 80497), (ΦΕΚ επανίδρυσης: B’ 4042/05.11.2019), πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, με αντικείμενο Τεχνική Υποστήριξη H/Y και Δικτύων και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΔΠΜΣ.

Πατήσετε εδώ για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τεχνικό Η/Υ (ΠΕΔιΣ – ΔΔΠΜΣ ΤΠΑΑ).

Τρόπος και Προθεσμία Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά τους, όπως αυτά αναφέρονται κατωτέρω, αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://submissions.uop.gr/,
από 01.06.2024 – 00:01 (ώρα Ελλάδος) έως και 10.06.2024 – 23:59 (ώρα Ελλάδος).
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι υποβολές εντός του ανωτέρω χρονικό περιθωρίου.