Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχοντας υπόψη:

  1. Το Π.Δ. 118/2003 «Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΦΕΚ 102/5.5.2003 τ. Α’)
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 29, 31, 41 του ν. 4957/2022 «Νέοι ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητα και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/τ.Α’/21-07-2022)
  3. Την αριθ. 123024/Ζ1/06-10-2022 Κ.Υ.Α. (Κοινή Υπουργική Απόφαση) των Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων και Επικρατείας, με θέμα ‘’ Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. ‘’ (ΦΕΚ 5220/τ.Β’/07-10-2022)
  4. της υπ’ αριθμ. 119929/Ζ1/30-09-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα»
  5. Την αριθ. 5204/11-11-2021 Υ.Α. (Υπουργική Απόφαση) του Υπουργού Επικρατείας, με θέμα «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» (ΦΕΚ 5244/τ.Β’/12-11-2021)
  6. Την με αριθ. 6897/09-08-2023 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την εκλογή του Καθηγητή κ. Αστέριου Χουλιάρα ως Προέδρου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων με θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2025 (ΦΕΚ 842/16-08-2023, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.),
  7. το γεγονός ότι στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων υπηρετούν τρία (3) μέλη Ε.Τ.Ε.Π.
  8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2024 έως 31.08.2025.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 25η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη από ώρα 10:00 έως 11:00. Η ψηφοφορία είναι καθολική, άμεση και μυστική και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρίας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024 από ώρα 10:00 έως 11:00, με την ίδια εφορευτική επιτροπή και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης παρακαλούμε πατήστε εδώ.


Εκλογικός Κατάλογος και Υποψηφιότητες εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος

Εκλογικός Κατάλογος Τμήματος ΠΕΔιΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 Γεωργούλια Ελένη
2 Ρούσση Αφροδίτη
3 Φώτη Ηλιάνα

Υποψηφιότητες:

  1. Γεωργούλια Ελένη, ΕΤΕΠ ΠΕ
  2. Ρούσση Αφροδίτη, ΕΤΕΠ ΠΕ