Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (2η Περίοδος) – ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ»

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
(2η περίοδος αιτήσεων )
Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου επαναπροκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 περιορισμένο αριθμό θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές».
Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας, και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με δυο (2) κατευθύνσεις :

 1. Διακυβέρνηση
 2. Διαχείριση Πολιτικών – Διεθνής Πολιτική

Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του ΠΜΣ καθορίζονται από την υπουργική απόφαση Β7/94143/31.8.12 (ΦΕΚ 2409τΒ’) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (http:/pedis.uop.gr).

Δεκτοί υποψήφιοι

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 2.500,00€, τα οποία καταβάλλονται σε 3 δόσεις (500€ με την εγγραφή, δόση ποσού 1000,00 καταβάλλεται μέχρι τις 30/12/14 ενώ η γ’ δόση ποσού 1000,00€ καταβάλλεται μέχρι τις 30/5/2015).

Υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο ΠΜΣ θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος σχετική αίτηση έως την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση:

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Δερβενακίων 47 & Αδειμάντου, 20100 Κόρινθος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αίτηση συμμετοχής από τη Γραμματεία του Τμήματος ή να την εκτυπώσουν από τον σχετικό σύνδεσμο, παρακάτω.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων που πρέπει να συνοδεύουν το σχετικό φάκελο υποψηφιότητας, είναι τα εξής:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας [ Σε μορφή doc ]
 2. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
 3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
 4. Παράρτημα Διπλώματος, εφόσον υπάρχει.
 5. Πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας. Η επαρκής γνώση της αγγλικής πιστοποιείται με την κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας ή επίσημου πτυχίου επάρκειας γνώσεων.
 6. Δύο συστατικές επιστολές (σε σφραγισμένους φακέλους).
 7. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 8. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου.
 9. Τυχόν επιπλέον τεκμήρια που ενισχύουν την υποψηφιότητα. Π.χ.:
  • Πιστοποιητικό γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικής ή γερμανικής), εφόσον υπάρχει.
  • Πρόσθετο πτυχίο, εφόσον υπάρχει, ή ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
  • Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
  • Συμμετοχή σε συνέδρια ή σεμινάρια, άλλες δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω) (εφόσον υπάρχουν)

Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (http://pedis.uop.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος. (Δερβενακίων 47 & Αδειμάντου, 20100 Κόρινθος, τηλ. 27410 40040, 40045, 40058, e‐mail: pms-pedis@uop.gr, Γραμματεία: κ. Έλενα Μαρκούτση και κ. Κατερίνα Δούνδη.)