Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (2η Περίοδος) – Κοινό ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
(2η περίοδος αιτήσεων )
Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου επαναπροκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 στο Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία-Global Political Economy» με το Τμήμα Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης το Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Κύπρου. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 12 μηνών (2 διδακτικά εξάμηνα) και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

 1. Πολιτική Οικονομία της Διεθνούς Επιχειρηματικότητας / Political Economy of International Business,
 2. Πολιτική Οικονομία της Διεθνούς Ασφάλειας / Political Economy of International Security,
 3. Πολιτική Οικονομία της Διεθνούς Ανάπτυξης / Political Economy of International Development

Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του κοινού ΠΜΣ καθορίζονται από την υπουργική απόφαση 73936/B7 (ΦΕΚ 1384/6-6-2013/τ.Β’) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (http:/pedis.uop.gr).

Δεκτοί υποψήφιοι

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των κοινωνικών, πολιτικών οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων, νομικής και δημόσιας διοίκησης η άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων και β) από τα Τμήματα ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δίδακτρα

Τα προβλεπόμενα δίδακτρα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 4.000€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 δόσεις. Το ποσό των 1000,00€ καταβάλλεται με την εγγραφή του φοιτητή, η δόση ποσού 1500,00 καταβάλλεται μέχρι τις 30/12/14 ενώ η γ’ δόση ποσού 1500,00€ καταβάλλεται μέχρι τις 30/5/2015.

Υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο κοινό ΠΜΣ θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση έως την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων
Δερβενακίων 47 & Αδειμάντου 20100 Κόρινθος
Υπόψη κ. Μαρκούτση Έλενας ή Κατερίνας Δούνδη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αίτηση συμμετοχής από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή μπορούν να την εκτυπώνουν από τον σύνδεσμο παρακάτω.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων που πρέπει να συνοδεύουν το σχετικό φάκελο υποψηφιότητας, είναι τα εξής:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας [ Σε μορφή doc ]
 2. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού (Απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου ή ακριβούς αντιγράφου).
 3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών. (Απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου ή ακριβούς αντιγράφου).
 4. Παράρτημα Διπλώματος, εφόσον υπάρχει. (Απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου ή ακριβούς αντιγράφου).
 5. Πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας. Η επαρκής γνώση της αγγλικής πιστοποιείται με την κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας ή επίσημου πτυχίου επάρκειας γνώσεων. (Απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο υπό την προϋπόθεση ότι έχει επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο).
 6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικής ή γερμανικής), εφόσον υπάρχει. (Απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο υπό την προϋπόθεση ότι έχει επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο).
 7. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού. (Απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου ή ακριβούς αντιγράφου).
 8. Δύο συστατικές επιστολές (σε σφραγισμένους φακέλους).
 9. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. (Απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου ή ακριβούς αντιγράφου).
 10. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου.
 11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 12. Επιπλέον αποδεικτικά που να ενισχύουν την αίτηση (πχ. συμμετοχή σε συνέδρια ή σεμινάρια, άλλες δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω) (εφόσον υπάρχουν)

Αξιολόγηση και Επιλογή υποψηφίων

Οι υποψήφιοι προσέρχονται σε ειδική συνέντευξη ενώπιον Συντονιστικής Επιτροπής κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου. Κατά τη συνέντευξη συνεκτιμούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς επίσης και η προσωπικότητα του υποψήφιου, η εν γένει ενημέρωσή του στο αντικείμενο της ειδίκευσης που επιθυμεί να ακολουθήσει, και η εν γένει ικανότητα του υποψηφίου να μπορέσει να παρακολουθήσει επιτυχώς το κοινό ΠΜΣ.

Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (http://pedis.uop.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Δερβενακίων 47 & Αδειμάντου, 20100, Κόρινθος, τηλ. 27410‐40040, 40045, e‐mail: pms_gpe@uop.gr, κ. Έλενα Μαρκούτση & κ. Κατερίνα Δούνδη.)