Χρήση υπηρεσιών βιβλιοθήκης με την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 οι νέοι χρήστες της Βιβλιοθήκης του Τμήματος μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της με την επίδειξη της ακαδημαϊκή τους ταυτότητας.

Απαιτείται να έχει προηγηθεί εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα της Βιβλιοθήκης ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Το έντυπο της αίτησης (σε μορφή *.doc).