Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επισκέπτες Ερευνητές

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔΙΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καλεί νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε συναφές γνωστικό πεδίο με τους κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης και των Διεθνών Σχέσεων, να υποβάλλουν αίτηση για θέσεις «Επισκέπτη Ερευνητή» (Visiting Research Fellow) στο Τμήμα.

Καθεστώς στο Τμήμα/Προνόμια: Οι Επισκέπτες Ερευνητές έχουν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες, τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Τους παρέχεται διεύθυνση e-mail, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και συνδρομητικά περιοδικά και πρόσβαση στη βιβλιοθήκη και το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τμήματος.
Οι Επισκέπτες Ερευνητές αποτελούν ενεργό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος (η συνεργασία τους με το ΠΕΔΙΣ αναφέρεται σε διακριτό χώρο στην ιστοσελίδα του Τμήματος) και συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή διαδικασία κάνοντας τουλάχιστον 1 εισήγηση σε μαθήματα του προπτυχιακού ή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Διάρκεια: 12 μήνες ή περισσότερο αν αυτό απαιτείται για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης έρευνας.

Αμοιβή: Το Πανεπιστήμιο δεν προσφέρει χρηματική αμοιβή στους Επισκέπτες Ερευνητές. Ωστόσο, οι προσπάθειες Επισκεπτών Ερευνητών του τμήματος να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την έρευνά τους μέσα από ερευνητικά προγράμματα θα υποστηριχθεί επιστημονικά από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Αιτήσεις/Δικαιολογητικά: Οι αιτήσεις αξιολογούνται από επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Οι αιτήσεις που πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Βιογραφικό σημείωμα
• Ερευνητική πρόταση (μέχρι 3 σελίδες) η οποία να αναφέρει συνοπτικά τους στόχους, το χρονοδιάγραμμα και τη μεθοδολογία της έρευνας.
• Αντίγραφα 1-2 ενδεικτικών δημοσιεύσεων.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται από 1 Οκτωβρίου έως 24 Οκτωβρίου 2014 με την ένδειξη «Επισκέπτες Ερευνητές» στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δερβενακίων 47 και Αδειμάντου, 20100, Κόρινθος ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pedis@uop.gr.