Αιτήσεις για κατατακτήριες εξετάσεις 2014-15

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων πτυχιούχων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2014.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά στη διεύθυνση «Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Δερβενακίων 47 & Αδειμάντου, 20 100, Κόρινθος».

Τα δικαιολογητικά είναι:

  • Αίτηση (διατίθεται από τη γραμματεία) [► Κατεβάστε τη σε μορφή doc ◄]
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών
  • Βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

Αναλυτικές πληροφορίες για το ποσοστό των κατατάξεων, την περίοδο διεξαγωγής των εξετάσεων, τα εξεταζόμενα μαθήματα και την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων πατήστε εδώ.