Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης δωρεάν σίτισης αποκλειστικά για συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών

Από το τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Παν/μίου:

Θέμα «Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 αποκλειστικά για συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών του Παν/μίου Πελ/νήσου»

Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων θα ήθελε να ενημερώσει τους κάτωθι ενδιαφερόμενους φοιτητές:
1. Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
2. Ομογενείς
3 . Εισακτέους καθ’ υπέρβαση με το 5%
4. Εισερχόμενους από μετεγγραφή φοιτητές στο ΠΑΠΕΛ
5. Αθλητές
ότι μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση σίτισης και αφού την
εκτυπώσουν να την στείλουν στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά ( με σφραγίδα ταχυδρομείου ) ή και ιδιοχείρως από 15 Νοεμβρίου έως
και 10 Δεκεμβρίου του 2014, σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ 8241/22-9-2014 Ανακοίνωση του
Τμήματος για την σίτιση.
Παρακαλούμε επίσης να προσκομίσουν βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας, που να
φαίνεται ο τρόπους εισαγωγής τους στο Ίδρυμα.
Με το πέρας της συγκεκριμένης προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές πλέον αιτήσεις
Σίτισης.
 

Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων
Σπανού Γεωργία

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.