Ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών επιτυχόντων μεταφοράς θέσης εισαγωγής (οικονομικά κριτήρια)

Καλούνται οι επιτυχόντες μεταφοράς θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014(ΦΕΚ 147 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υπ’ αριθμ. Φ1/161748/Β3/8-10-2014 υπουργική απόφαση, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από την Πέμπτη 8-1-2015 έως και την Παρασκευή 15-1-2015 και ώρα 11:00 έως 13:00, στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.