Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης–Επιλαχόντες–Μη δικαιούχοι (ακαδ. έτος 2014-15) & Διεύθυνση φοιτητικού εστιατορίου

Από το τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Παν/μίου:

Θέμα: Κοινοποίηση Ονομαστικών Καταστάσεων Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης –
Επιλαχόντων – Μη δικαιούχων για το ακαδ. έτος 2014-15 ( Πρακτικό 7 / 16-12-2014
Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας)»

Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σας
ανακοινώνει ( Παράρτημα 1) τις Ονομαστικές Καταστάσεις Σίτισης των Δικαιούχων –
Επιλαχόντων και μη Δικαιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, μετά από έλεγχο και
κατακύρωσή τους από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του ΠΑΠΕΛ με το υπ΄ αριθμ
7/16-12-2014 Πρακτικό της και με την επιφύλαξη νέων τροποποιήσεων στις λίστες της
σίτισης, λόγω της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας των μετεγγραφών, των εγγραφών
μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητών Erasmus κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου ,
καθώς και τυχόν ενστάσεων, που μπορούν να υποβληθούν μέσα σε διάστημα πέντε
ημερών από την ημέρα Ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Στη πόλη της Κορίνθου η τιμή για τους μη δικαιούχους διαμορφώνεται ως εξής:
πρωινό 0,40ευρώ ( άνευ ΦΠΑ), γεύμα (1.80ευρώ ) (άνευ ΦΠΑ) και δείπνο (1,80 ευρώ )
(άνευ ΦΠΑ), όπως προβλέπει το υπ ΄αριθμ 12410/29-12-2014 σχετικό έγγραφο της
Πρυτανείας.

Τέλος τις κάρτες σίτισης των δικαιούχων θα αποστείλει το Τμήμα Φοιτητικών
Θεμάτων στις Γραμματείες των Τμημάτων, απ’ όπου θα τις παραλάβουν οι δικαιούχοι
φοιτητές, οι οποίοι όμως υποχρεούνται σε περίπτωση, που για το οποιοδήποτε λόγο
πάψουν να δικαιούνται δωρεάν σίτιση, να τις επιστρέψουν στις Γραμματείες των Τμημάτων
τους.

Η σίτιση θα ξεκινήσει από 8-1-2015 έως και 7-5-2015

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης και τις ονομαστικές λίστες σε μορφή PDF.

Διεύθυνση φοιτητικού εστιατορίου: Λ.Αθηνών 2, Κόρινθος, 1ος όροφος (κτίριο αριστερά από το κατάστημα “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ”)

Ώρες λειτουργίας:

  • Πρωινό: 08:00 – 9:15
  • Γεύμα: 13:00 – 15:00
  • Δείπνο: 18:00 – 20:00