Εκ νέου υποβολή αιτήσεων σίτισης

Από το τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Παν/μίου:

Θέμα «Εκ νέου Υποβολή Αιτήσεων σίτισης̽* για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, που αφορά α) φοιτητές των ειδικών κατηγοριών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 8241/ 22-9-2014 Ανακοίνωση του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων και β) φοιτητές των δύο Σχολών της Κορίνθου, ανεξάρτητα από κατηγορίες.

Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές όλων των Τμημάτων που ανήκουν στις κάτωθι ειδικές κατηγορίες οι όποιοι δεν υπέβαλαν αίτηση σίτισης καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο ΠΑΠΕΛ και ειδικότερα οι:

α)

  • εισακτέοι φοιτητές από μεταφορά θέσης
  • εισακτέοι αθλητές
  • εισακτέοι φοιτητές με το 5%

 β) καθώς και αποκλειστικά για τους φοιτητές των κάτωθι Σχολών

  • φοιτητές της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και
  • φοιτητές της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών ( λόγω κενών θέσεων σίτισης )

 ότι μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση σίτισης, αυστηρά μέσα στην προκαθορισμένη ημερομηνία από 2 Φεβρουαρίου μέχρι και 13 Φεβρουαρίου του 2015.

Ως εκ τούτου όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν και έχουν τις προϋποθέσεις για δωρεάν σίτιση, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την οριστική τους αίτηση και ακολούθως να καταθέσουν είτε ταχυδρομικά είτε προσωπικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του ΠΑΠΕΛ εντός της ανωτέρω προκαθορισμένης προθεσμίας ( με σφραγίδα ταχυδρομείου ).

Μετά το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας (13.02.15) δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις Σίτισης.

Η Προϊσταμένη

του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων

Σπανού Γεωργία

* τα σχετικά δικαιολογητικά-πρότυπα έγγραφα θα αναζητηθούν στον κεντρικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (www.uop.gr) στην κατηγορία φοιτητές-σίτιση (http://www.uop.gr/images/stories/foitmer/anak-sitisi-2014-15.pdf)