Εγγραφές: Συμπληρωματικά δικαιολογητικά και κωδικοί πρόσβασης

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ότι:

α) μαζί με τα δικαιολογητικά εγγραφής τους υποχρεούνται να εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν/προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή-Σπουδαστή (ΣΕ-11) .Πατήστε εδώ.

Το ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ –ΣΕ11 συμπληρώνεται στο πλαίσιο της Ετήσιας Στατιστικής Απογραφικής Έρευνας για την Ανώτατη Εκπαίδευση που διενεργεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή και η συμπλήρωσή του από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική.      

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστολή του Ατομικού Στατιστικού Δελτίου Φοιτητή θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2015 που είναι και η καταληκτική ημερομηνία της διαδικασίας των εγγραφών.

β) οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας-Πάσο, για την υποβολή αίτησης σίτισης, για την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, για την πρόσβαση στο e-mail του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ.ά., παραλαμβάνονται μόνο αυτοπροσώπως από τους εγγεγραμμένους πρωτοετείς ή από τρίτο άτομο, νομίμως εξουσιοδοτημένο.