ΠΜΣ “Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές”: Υποβολή σχεδίου διπλωματικής εργασίας

Ενημερώνουμε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Γ’ Εξαμήνου του ΠΜΣ “Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές” ότι πρέπει να υποβάλλουν στη γραμματεία έως την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016, έντυπο υποβολής σχεδίου διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα με το πρότυπο που διατίθεται από τη γραμματεία.

Έντυπο υποβολής σχεδίου διπλωματικής εργασίας σε μορφή doc

Η υποβολή του σχεδίου μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία, είτε με fax στο 274100 40050 είτε με αποστολή του σχεδίου από το φοιτητικό e-mail στο e-mail pms-pedis@uop.gr.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού Σπουδών:

–  Για την αποδοχή ή απόρριψη του σχεδίου διπλωματικής εργασίας καθώς και για τον ορισμό του επιβλέποντα Καθηγητή/τριας θα αποφασίσει η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

–  Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας θα γίνει με την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών.