Υποβολή σχεδίου Διπλωματικής Εργασίας για το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Β’ Εξαμήνου του ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» πρέπει να υποβάλλουν στη γραμματεία έως τη Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016, έντυπο υποβολής σχεδίου διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα με το πρότυπο που διατίθεται από τη γραμματεία.

Έντυπο υποβολής σχεδίου διπλωματικής εργασίας σε μορφή doc

Η υποβολή του σχεδίου θα γίνει μόνο με αποστολή του σχεδίου στο e-mail pms-ppsa@uop.gr από το email που έχει ο φοιτητής στο Τμήμα.

Επισημαίνεται  ότι σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Κανονισμού Σπουδών:

  • Για την αποδοχή ή απόρριψη του σχεδίου διπλωματικής εργασίας καθώς και για τον ορισμό του επιβλέποντα Καθηγητή/τριας θα αποφασίσει η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
  • Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας θα γίνει με την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών.