Πρόγραμμα Erasmus+: Αιτήσεις για μετακίνηση φοιτητών σε πανεπιστήμια του Εξωτερικού κατά το χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Η περίοδος για την υποβολή Αιτήσεων για σπουδές στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Erasmus λήγει στις 14 Μαρτίου.

Πληροφορίες σχετικά με τα συνεργαζόμενα με το Τμήμα μας πανεπιστήμια του εξωτερικού υπάρχουν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος, στο πεδίο «Σπουδές».

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, καθώς και τις ημερομηνίες υποβολής Αιτήσεων, στο σύνδεσμο αυτό.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες, στην Επιτροπή Εrasmus του ΠΕΔΙΣ, κατά τις Ωρες υποδοχής φοιτητών/τριών: Β. Λαλαγιάννη, Δ. Ροζάκης και Σ. Φακιολάς