Πρόγραμμα Erasmus+ : Αιτήσεις για μετακίνηση φοιτητών σε φορείς και επιχειρήσεις του Εξωτερικού

Η περίοδος για την υποβολή Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση  στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Erasmus λήγει στις 14 Μαρτίου.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτικής Άσκησης, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, καθώς και τις ημερομηνίες υποβολής Αιτήσεων, στο σύνδεσμο αυτό.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες, στην Επιτροπή Εrasmus του ΠΕΔΙΣ, κατά τις Ώρες υποδοχής φοιτητών/τριών  : Β. Λαλαγιάννη, Δ. Ροζάκης και Σ. Φακιολάς