Κατάταξη πτυχιούχων για το ακαδ. έτος 2016-17

Κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Σε εφαρμογή των διατάξεων Ν.3404/2005, του Ν.4009/2011, του άρθρου 57 του Ν.4186/2013 και σύμφωνα με την απόφαση της 58ης/18-5-2015 Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ΠΕΔΙΣ, η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα πραγματοποιηθεί  μέσω γραπτών εξετάσεων.

 

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

 1. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
 2. Διεθνείς Σχέσεις
 3. Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Ποσοστό κατατάξεων

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΥΑ Φ1/192329/Β3/16-12-2013 «Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Αίτηση και Δικαιολογητικά

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος 1 έως 15 Νοεμβρίου 2016. Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά στη διεύθυνση «Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20 132, Κόρινθος».

Τα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση (διατίθεται από τη γραμματεία) [► Κατεβάστε τη σε μορφή doc ◄]
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου ή Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

Ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ Φ1/192329/Β3/16-12-2013, οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1/12/2016 έως 20/12/2016. Το πρόγραμμα των εξετάσεων βρίσκεται εδώ (τελ. ενημέρωση: 22.Νοε.2016).

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων: Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20 132, Κόρινθος, Τηλ: 27410-40040, Fax: 27410-40050, e-mail: pedis@uop.gr

Ύλη Κατακτηρίων Εξετάσεων

Μάθημα: «Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη»

Η μελέτη της Πολιτικής
Διαφορετικοί ορισμοί, προσεγγίσεις, σχολές σκέψης.
Πολιτικά Συστήματα
Η έννοια του πολιτικού συστήματος και ταξινομήσεις πολιτικών συστημάτων.
Πολιτικές Ιδεολογίες
Η έννοια της πολιτικής ιδεολογίας. Οι βασικές αρχές του Φιλελευθερισμού, του Συντηρητισμού και του Σοσιαλισμού.
Δημοκρατία
Η έννοια της Δημοκρατίας, του λαού και της λαϊκής κυριαρχίας. Διάκριση μεταξύ άμεσης και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Τα κυριότερα μοντέλα δημοκρατίας.
Το Κράτος
Η έννοια του κράτους. Διάκριση μεταξύ κράτους και κυβέρνησης. Θεωρίες περί κράτους. Σχέση κράτους και κοινωνίας πολιτών.
Αντιπροσώπευση κι εκλογές
Η έννοια της αντιπροσώπευσης. Θεωρίες περί αντιπροσώπευσης. Εκλογικά συστήματα. Η εκλογική συμπεριφορά και θεωρίες περί ψήφου. Κρίση της αντιπροσώπευσης.
Κόμματα και κομματικά συστήματα
Η έννοια του πολιτικού κόμματος. Τύποι κομμάτων και λειτουργίες τους. Τυπολογία κομματικών συστημάτων. Η αποξένωση από τα κόμματα (βλ. και κρίση αντιπροσώπευσης παραπάνω).
Κοινοβούλιο και Κοινοβουλευτικά συστήματα
Διάκριση των εξουσιών. Η έννοια του Κοινοβουλίου. Διάκριση μεταξύ κοινοβουλευτικών και προεδρικών συστημάτων. Λειτουργίες του Κοινοβουλίου. Διάκριση μεταξύ ενός και δύο κοινοβουλευτικών σωμάτων.
Κυβέρνηση & διακυβέρνηση
Οι έννοιες της κυβέρνησης και της διακυβέρνησης.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Αndrew Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, μτφρ. Γ. Μεταξάς, Επίκεντρο 2014 (4η εκδ.).
 2. Αllan Ball & B. Guy Peters, Σύγχρονη Πολιτική και Διακυβέρνηση. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, εισ.-μτφρ.-σχολ. Κ.Λάβδας, Παπαζήση 2001.
 3. Rod Hague & Martin Harrop, Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, μτφρ. Γ.Χρηστίδης, προλ. Γ.Παγουλάτος, Κριτική 2011.

 

Μάθημα: «Διεθνείς Σχέσεις»

[το σύνολο]

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Robert Jackson, Georg Sorensen, Θεωρία και μεθοδολογία των διεθνών σχέσεων : Η σύγχρονη συζήτηση, Αθήνα : Gutenberg , 2006.
 2. John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens (επιμ,) Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής : Μια εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, 2013
 3. Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος , Αστέρης Χουλιάρας , Σωτήρης Ρούσσος , Παντελής Σκλιάς, Ο τρίτος κόσμος: Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, διεθνείς σχέσεις, Αθήνα: Παπαζήσης, 2005

«Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία»

Το μάθημα καλύπτει την ελληνική ιστορία του 20ού αιώνα έως το 1981. Εξετάζονται το πολιτικό και κομματικό σύστημα, η εδαφική ολοκλήρωση του ελληνικού κράτους, η διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, η οικονομική και κοινωνική δυναμική πολιτικών συγκρούσεων, όπως ο Εθνικός Διχασμός και ο Εμφύλιος. Εξετάζονται οι εσωτερικές ανακατατάξεις σε σχέση και με τις διεθνείς εξελίξεις, οι δυσκολίες της ανασυγκρότησης και της εσωτερικής ειρήνευσης, ο δυτικός και ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας, η οικονομική ανάπτυξη, η εξέλιξη του Κυπριακού ζητήματος, ο μετασχηματισμός του πολιτικού και κομματικού συστήματος και οι κοινωνικές ανακατατάξεις μέχρι τη δικτατορία. Για την περίοδο της Μεταπολίτευσης, έμφαση δίδεται στον εκδημοκρατισμό, στη θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους, στις μεταβολές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και στις κοινωνικές ανακατατάξεις.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Richard Clogg, Σύντομη Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Αθήνα: Καρδαμίτσα, 2012, σ. 157-329.