Πρωτοετείς φοιτητές: Διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφών

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές, που έχουν πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική εγγραφή τους στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας (https://eregister.it.minedu.gov.gr/) να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων καθημερινά από Τετάρτη, 21/09/2016 έως και Παρασκευή, 30/09/2016 και ώρες 09:00 έως 12:00 προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα,

Οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους:

  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου
  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου (Παρακαλούμε όπως ελέγξετε εάν το αναγραφόμενο στην αίτηση ΑΜΚΑ είναι του φοιτητή. Εάν το ΑΜΚΑ είναι λανθασμένο, θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική ορθή βεβαίωση ΑΜΚΑ από το ΚΕΠ)
  • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Άλλο τίτλο σπουδών (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ), στην περίπτωση που υπάρχει

Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας στη Γραμματεία της Σχολής, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση του Τμήματος (Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Τ.Κ. 20132, Κόρινθος). Στην περίπτωση αυτή, η εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής πρέπει να είναι επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής.

Με την κατάθεση των παραπάνω εγγράφων οι φοιτητές θα λάβουν τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) τους και όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους, ο φοιτητής θα πρέπει να’ απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας θεωρημένη (για την γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση προς τη Γραμματεία  του Τμήματός του μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του, προκειμένου να του χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης.

Σχετικά αρχεία:

  1. Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας, ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων για εγγραφές
  2. Πληροφορίες για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου