ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2017-2018

Τα Τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), οργανώνουν Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση», σύμφωνα το ΦΕΚ 1418/τ.Β/8-7-2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 2902/τ. Β’/31-12-2015.

Αντικείμενο του ΠΜΣ

Σκοπό του διαπανεπιστημιακού, διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» αποτελεί η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες φοιτητές, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και τις προκλήσεις των φορέων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Μία διεπιστημονική προσέγγιση των κρίσιμων ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία διασφαλίζεται από το συνδυασμό θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης και τη διδασκαλία εξειδικευμένων μεθοδολογικών εργαλείων, τα οποία και ανταποκρίνονται στο ιδιαίτερο περιβάλλον και τις μεταρρυθμιστικές προκλήσεις της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε ενενήντα (90) μέσω της παράλληλης λειτουργίας τμημάτων. Με απόφαση της ΕΔΕ μπορεί να αυξηθεί σε εκατόν ογδόντα (180), προσθέτοντας επιπλέον εκπαιδευτική περίοδο με έναρξη το εαρινό εξάμηνο. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται εκ νέουν υποβολή φακέλων και θα αξιοποιηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων της παρούσας πρόσκλησης. Σε κάθε εκπαιδευτική περίοδο λειτουργούν παράλληλα τρία τμήματα ως εξής: σε Αθήνα (εγκαταστάσεις ΕΕΤΑΑ-Μυλλέρου 73-77), Θεσσαλονίκη (εγκαταστάσεις ΑΠΘ) και Κομοτηνή (εγκαταστάσεις ΔΠΘ). [ελάχιστος αριθμός εισακτέων ανά τμήμα: 15].

  • Για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2017-18 πατήστε εδώ (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2017)
  • Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ
  • Για το έντυπο της συστατικής επιστολής πατήστε εδώ