Τροποποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 2017-2018 (τελ. ενημ. 23-02-18)

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος, αποφάσισε στην 82η/16-6-17, στην 83η/4-9-17 και στην 92η/23-2-18 συνεδρίασή της, τις ακόλουθες αλλαγές στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα ανακοίνωση.

Το πρόγραμμα σπουδών του ακαδ. έτους 2017-18 είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών του ακαδ. έτους 2017-18 συνοψίζονται στα εξής:

 • Το μάθημα «Πολιτική Κοινωνιολογία» α’ εξαμήνου μετονομάζεται σε «Πολιτική Κοινωνιολογία Ι». Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής έως το 2016-17, που οφείλουν το μάθημα «Πολιτική Κοινωνιολογία» είναι πλέον υπόχρεοι στο μάθημα «Πολιτική Κοινωνιολογία Ι».
 • Το μάθημα «Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση» από υποχρεωτικό μάθημα γ’ εξαμήνου γίνεται μάθημα ελεύθερης επιλογής χειμερινού εξαμήνου. Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής έως το 2015-16, που το είχαν στο πρόγραμμα σπουδών τους ως υποχρεωτικό μάθημα γ’ εξαμήνου, συνεχίζουν να το οφείλουν ως υποχρεωτικό γ’ εξαμήνου.
 • Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-17 και 2017-18, εισάγεται νέο υποχρεωτικό μάθημα στο γ’ εξάμηνο σπουδών «Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ»
 • Το μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση» από  υποχρεωτικό μάθημα ε’ εξαμήνου στην κατεύθυνση «Πολιτική Επιστήμη» γίνεται μάθημα ελεύθερης επιλογής χειμερινού εξαμήνου. Το μάθημα δεν θα προσφερθεί κατά το ακαδ. έτος 2017-18, θα γίνουν όμως εξετάσεις για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής έως το 2015-16, που το οφείλουν ως υποχρεωτικό ε’ εξαμήνου στην κατεύθυνση «Πολιτική Επιστήμη».
 • Το μάθημα «Δημοκρατία: Ιστορία, Θεωρία, Σύγχρονες Προκλήσεις» από ελεύθερης επιλογής χειμερινού εξαμήνου γίνεται για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής από το 2015-16 και ύστερα, μάθημα υποχρεωτικό ε’ εξαμήνου στην κατεύθυνση «Πολιτική Επιστήμη». Οι φοιτητές που το οφείλουν ως ελεύθερης επιλογής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να το δηλώσουν και να εξεταστούν σε αυτό ως ελεύθερης επιλογής.
 • Το μάθημα «Στρατηγικές Σπουδές» από ελεύθερης επιλογής χειμερινού εξαμήνου γίνεται, για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2015-16 και ύστερα, μάθημα υποχρεωτικό ε’ εξαμήνου στην κατεύθυνση «Διεθνείς Σχέσεις». Οι φοιτητές που το οφείλουν ως ελεύθερης επιλογής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να το δηλώσουν και να εξεταστούν σε αυτό ως ελεύθερης επιλογής. Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής μικρότερο του 2015-16 το μάθημα προσφέρεται ως επιλογής/ελεύθερης επιλογής.
 • Το μάθημα «Πολιτική Οικονομία και Κοινωνία στις λιγότερο Αναπτυγμένες χώρες» από υποχρεωτικό ε’ εξαμήνου στην κατεύθυνση «Διεθνείς Σχέσεις» γίνεται μάθημα ελεύθερης επιλογής εαρινού εξαμήνου. Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής έως το 2014-15 που το είχαν στο πρόγραμμα σπουδών τους ως υποχρεωτικό ε’ εξαμήνου κατεύθυνσης ή ως υποχρεωτικό κατ’ επιλογή συνεχίζουν να το οφείλουν έτσι. Κατά το ακαδ. έτος 2017-18 δεν θα προσφερθεί, ωστόσο θα διενεργηθούν εξετάσεις μόνο για τους φοιτητές που το οφείλουν.
 • Το μάθημα ελεύθερης επιλογής «Αρχές Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων» δεν θα προσφερθεί κατά το ακαδ. έτος 2017-18, θα γίνουν όμως εξετάσεις για τους φοιτητές που το οφείλουν.
 • Το μάθημα ελεύθερης επιλογής «Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων» αλλάζει εξάμηνο και προσφέρεται στο χειμερινό εξάμηνο.
 • Το μάθημα ελεύθερης επιλογής εαρινού εξαμήνου «Πολιτική Νεωτερικότητα: Η δημόσια σφαίρα στην εποχή του διαδικτύου» δεν θα προσφερθεί. Θα πραγματοποιηθεί εξέταση μόνο για όσους το οφείλουν κατά την εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2017-18.
 • Το μάθημα «Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία» θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2017-18 στο εαρινό εξάμηνο.
 • Το μάθημα «Αρχές Δικαίου-Συνταγματικό Δίκαιο» θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2017-18 στο χειμερινό εξάμηνο.
 • Εισάγονται και προσφέρονται πέντε νέα μαθήματα ελεύθερης επιλογής:
 1. Μέθοδοι Ανάλυσης και Επεξεργασίας Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες (χειμ. εξάμηνο)
 2. Ψυχολογία των Επαναστάσεων (εαρ. εξάμηνο)
 3. Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία – Όψεις (εαρ. εξάμηνο)
 4. Επίλυση Διενέξεων (εαρ. εξάμηνο)
 5. Θέματα Οικονομικής Κοινωνιολογίας (εαρ. εξάμηνο)
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης του 3ου και 4ου έτους θα προσφέρονται ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής στους φοιτητές της άλλης κατεύθυνσης του ίδιου εξαμήνου.
 • Οι αλλαγές ισχύουν από το τρέχον εξάμηνο και ύστερα για κάθε έτος και όχι σε μαθήματα που περιλαμβάνονταν στα προηγούμενα έτη σπουδών.