Προκήρυξη εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου ΠΕΔιΣ

Οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 23
Νοεμβρίου 2017. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017.

Συγκεκριμένα:

α) Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από
εκλεκτορικό σώμα το οποίο απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του
Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) (άρθρο 23, παρ. 3 Ν. 4485/2017).

β) Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος πρέπει να είναι είτε
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας είτε Αναπληρωτής Καθηγητής, πλήρους απασχόλησης
(άρθρο 23, παρ. 1, εδ. α Ν. 4485/2017). Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που
αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη
διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας (άρθρο 23, παρ. 1, εδ. β Ν. 4485/2017). Η θητεία του
Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου είναι διετής και συγκεκριμένα διαρκεί από
1 Δεκεμβρίου 2017 έως 30 Νοεμβρίου 2019.

γ) Ο σχετικός κατάλογος εκλεκτόρων συντάσσεται με ευθύνη της Γραμματείας του
Τμήματος, επικυρώνεται από τον Κοσμήτορα και παραδίδεται στην Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή. Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π.
(πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου
απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης
των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας
(άρθρο 23, παρ. 3 & ρυθμίσεις περιπτώσεων β’ και γ’ παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.
4485/2017).

δ) Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει
την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων. Σε περίπτωση που κανείς από τους
υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε
περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ
των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των
ισοψηφούντων στην πρώτη θέση(άρθρο 23, παρ. 8 Ν. 4485/2017).

Η ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας ανατίθεται σε τριμελή Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή (με ισάριθμους αναπληρωτές), η οποία συγκροτείται με απόφαση του
Κοσμήτορα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της
ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι της Τρίτης 21
Νοεμβρίου 2017. Οι δηλώσεις υποβολής υποψηφιοτήτων κατατίθενται στη Γραμματεία
του Τμήματος, όπου και πρωτοκολλούνται και στη συνέχεια παραδίδονται στην Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει την εκλογιμότητα,
ανακηρύσσει τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2)
εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας,
εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική
πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 23, παρ. 6 Ν.
4485/2017).

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος και
θα διαρκέσει από τις 10.00 μέχρι τις 15.00.

Η παρούσα προκήρυξη των εκλογών αποτελεί ταυτόχρονα και πρόσκληση του
εκλεκτορικού σώματος. Παρακαλείται η Γραμματεία του Τμήματος για την κοινοποίηση
της παρούσας προκήρυξης – πρόσκλησης με τον πλέον πρόσφορο τρόπο σε όλα τα μέλη
του εκλεκτορικού σώματος.
Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας θα πραγματοποιούνται κανονικά όλες οι εκπαιδευτικές
και λοιπές λειτουργίες του Τμήματος. Επίσης, η Γραμματεία του Τμήματος θα βρίσκεται
στη διάθεση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
για την αντιμετώπιση προβλημάτων ή για ρύθμιση ζητημάτων οργανωτικής φύσης που
τυχόν θα παρουσιαστούν.
Στο Παράρτημα που συνοδεύει την παρούσα προκήρυξη καθορίζονται οι διαδικαστικές
και οργανωτικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των εκλογών. Πέραν των λεπτομερειών
αυτών, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να αντιμετωπίσει και να
ρυθμίσει κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Ο Κοσμήτορας
Αθανάσιος Κατσής
Καθηγητής