Διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφής πρωτοετών φοιτητών 2017-2018 και παραλαβή κωδικών

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές, που έχουν πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική εγγραφή τους στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας (https://eregister.it.minedu.gov.gr/) να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων καθημερινά από Δευτέρα, 25/09/2017 έως και Παρασκευή, 06/10/2017 και ώρες 10:00 έως 13:00 προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα,

Οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους:

  • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου
  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου
  • Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ ή εκτύπωσή του από την επίσημη ιστοσελίδα www.amka.gr
  • Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Άλλο τίτλο σπουδών (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ), στην περίπτωση που υπάρχει

Σε περίπτωση φοίτησης σε άλλο Τμήμα, η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί υπηρεσιακά με βάση τη δήλωση του φοιτητή κατά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2774/τ.Β/2-9-2016:
Υποψήφιος αίτησης εγγραφής δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν προηγουμένως δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής, την οποία έχει αιτηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, από την Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και δεν αποσταλεί από το Τμήμα ή τη Σχολή η βεβαίωση διαγραφής και όλα τα σχετικά στοιχεία του στο νέο Τμήμα ή Σχολή επιτυχίας.

Εάν η διαγραφή έχει ζητηθεί ήδη από τον ίδιο τον φοιτητή, θα πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία και η Βεβαίωση Διαγραφής.

Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας στη Γραμματεία της Σχολής, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση του Τμήματος (Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Τ.Κ. 20132, Κόρινθος). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής πρέπει να είναι επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής.

Μόνο για όσους επιτυχόντες δεν πραγματοποίησαν την ηλεκτρονική τους εγγραφή έως 14/9/17: Σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. Φ252/155916/Α5/19.9.17 επιστολή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όσοι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2017 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν πραγματοποίησαν ηλεκτρονική εγγραφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (https://eregister.it.minedu.gov.gr) μπορούν να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2017.

Παραλαβή Αριθμού Μητρώου (ΑΜ) και προσωπικών κωδικών

Με την αυτοπρόσωπη κατάθεση των παραπάνω εγγράφων και αφού γίνει η αντιπαραβολή των στοιχείων με τις λίστες του Υπουργείου Παιδείας, οι φοιτητές/τριες θα λάβουν τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) τους και όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος για παραλαβή των κωδικών, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους, ο φοιτητής θα πρέπει να’ απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας θεωρημένη (για την γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματός του, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του, προκειμένου να του χορηγηθούν ταχυδρομικώς οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει στην αίτησή του να αναγράφεται ευκρινώς η ταχυδρομική διεύθυνση του φοιτητή.