Αιτήσεις για πτυχιακή εργασία 2017-18

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ΠΕΔΙΣ, ότι σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος, έχουν αναθεωρηθεί οι προϋποθέσεις εκπόνησης πτυχιακής εργασίας ως ακολούθως:

Οι φοιτητές/τριες πρέπει:

  • να είναι εγγεγραμμένοι στο Ζ΄ εξάμηνο σπουδών.
  • να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 30 μαθήματα από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και να μην έχουν κανένα οφειλόμενο μάθημα από το πρώτο έτος.
  • Να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο του 7,0.
  • Να υποβάλλουν περίληψη ερευνητικής πρότασης.

Δικαίωμα για αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας
Έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο Ζ’ εξάμηνο σπουδών τους σε αντικατάσταση δύο μαθημάτων του 4ου έτους. Εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις όταν βρίσκονται στο Ζ’ εξάμηνο σπουδών, έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής όταν είναι επί πτυχίω (³ 9ου εξαμήνου) και εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 42/48 μαθήματα (συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των μαθημάτων του πρώτου έτους) και ο μ.ο. βαθμολογίας τους είναι μεγαλύτερος από 7,5, σε αντικατάσταση δύο μαθημάτων του 4ου έτους.

Μεταβατικές διατάξεις:

Έτος εισαγωγής κατά το Ζ εξάμηνο σπουδών Επί πτυχίω (>= 9ου εξαμήνου)
Αριθμός μαθημάτων με επιτυχή ολοκλήρωση Μ.Ο. βαθμολογίας Αριθμός μαθημάτων με επιτυχή ολοκλήρωση Μ.Ο. βαθμολογίας
2013-2014 28 από 34 μαθήματα 7,0 40 από 46 μαθήματα 7,5
2012-2013 27 από 32 μαθήματα 7,0 38 από 44 μαθήματα 7,5
2011-2012 37 από 42 μαθήματα (συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των μαθημάτων του πρώτου έτους) 7,5
2010-2011 και νωρίτερα 35 από 40 μαθήματα (συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των μαθημάτων του πρώτου έτους) 7,5

Γλώσσα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας
Οι πτυχιακές μπορούν προαιρετικά και με τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος καθηγητή/τρια να εκπονούνται στην αγγλική γλώσσα.

Δομή και περιεχόμενο πτυχιακής εργασίας
Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει έκταση περί τις 10.000 λέξεις, να ακολουθεί αυστηρά τους κανόνες μιας επιστημονικής εργασίας (μεθοδολογία, τεκμηρίωση, βιβλιογραφία κ.λπ.) και να παρουσιάζει ένα βαθμό πρωτοτυπίας. Η βαθμολόγηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται με βάση την κλίμακα 1-10, όπως όλα τα μαθήματα του   προγράμματος σπουδών και λαμβάνει διδακτικές μονάδες ίσες με το άθροισμα των διδακτικών μονάδων των δύο μαθημάτων που αντικαθιστά.

Προθεσμία αίτησης για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία οφείλουν να αιτηθούν το θέμα της πτυχιακής τους εργασίας σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή αποκλειστικά τον Οκτώβριο κάθε έτους, χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο της «Αίτησης εκπόνησης πτυχιακής εργασίας».

Συγκεκριμένα για το ακαδ. έτος 2017-2018 οι αιτήσεις για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας θα υποβάλλονται μέσα στην αποκλειστική προθεσμία από Παρασκευή, 6/10/2017 έως Παρασκευή, 27/10/2017 στη Γραμματεία του Τμήματος χρησιμοποιώντας το ίδιο έντυπο «Αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας», το οποίο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον/την Επιβλέποντα/Επιβλέπουσα Καθηγητή/Καθηγήτρια.

Διάρκεια, Προθεσμία κατάθεσης και Εξέταση πτυχιακής εργασίας
Η διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ορίζεται σε 2 εξάμηνα από την ανάθεσή της, με τελική ημερομηνία κατάθεσής της για το ακαδ. έτος 2017-2018 την 31η Μαΐου 2018.

Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνει απαραιτήτως και την προφορική παρουσίασή της, η οποία βαθμολογείται και συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία της εργασίας.