Κατατάξεις πτυχιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14

Η ανακοίνωση αυτή δεν ισχύει πλέον – έχει αντικατασταθεί με νεότερη

Κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14

Σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθ.57 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-13) η κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 αλλάζει και θα γίνει μέσω γραπτών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

 1. Εισαγωγή στη Πολιτική Επιστήμη
 2. Διεθνείς Σχέσεις
 3. Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»

Η μελέτη της Πολιτικής: Διαφορετικοί ορισμοί, προσεγγίσεις, σχολές σκέψης.

Πολιτικά Συστήματα: Η έννοια του πολιτικού συστήματος και ταξινομήσεις πολιτικών συστημάτων.

Πολιτικές Ιδεολογίες: Η έννοια της πολιτικής ιδεολογίας. Οι βασικές αρχές και η ιστορική εξέλιξη του Φιλελευθερισμού, του Συντηρητισμού και του Σοσιαλισμού.

Δημοκρατία: Η έννοια της Δημοκρατίας, του λαού και της λαϊκής κυριαρχίας. Διάκριση μεταξύ άμεσης και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Τα κυριότερα μοντέλα δημοκρατίας.

Το Κράτος: Η έννοια του κράτους. Διάκριση μεταξύ κράτους και κυβέρνησης. Θεωρίες περί κράτους. Σχέση κράτους και κοινωνίας πολιτών.

Αντιπροσώπευση κι εκλογές:  Η έννοια της αντιπροσώπευσης. Θεωρίες περί αντιπροσώπευσης. Εκλογικά συστήματα. Η εκλογική συμπεριφορά και θεωρίες περί ψήφου. Κρίση της αντιπροσώπευσης.

Κόμματα και κομματικά συστήματα:Η έννοια του πολιτικού κόμματος. Τύποι κομμάτων και λειτουργίες τους. Τυπολογία κομματικών συστημάτων. Η αποξένωση από τα κόμματα (βλ. και κρίση αντιπροσώπευσης παραπάνω).

Κοινοβούλιο και Κοινοβουλευτικά συστήματα: Διάκριση των εξουσιών. Η έννοια του Κοινοβουλίου. Διάκριση μεταξύ κοινοβουλευτικών και προεδρικών συστημάτων. Λειτουργίες του Κοινοβουλίου. Διάκριση μεταξύ ενός και δύο κοινοβουλευτικών σωμάτων.

Εκτελεστική Εξουσία: Οι έννοιες της κυβέρνησης και της εκτελεστικής εξουσίας. Λειτουργίες της εκτελεστικής εξουσίας και οι διακρίσεις των βαθμίδων της.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

 • Αndrew Heywood, Eισαγωγή στην Πολιτική, μτφρ. Γιώργος Καράμπελας, Πόλις 2006
 • Αllan Ball & B. Guy Peters, Σύγχρονη Πολιτική και Διακυβέρνηση. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, εισ.-μτφρ.-σχολ. Κ.Λάβδας, Παπαζήση 2001.
 • Rod Hague & Martin Harrop, Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, μτφρ. Γ.Χρηστίδης, προλ. Γ.Παγουλάτος, Κριτική 2005.

«ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

 1. Αρβανιτόπουλος Κ., Κώνστας Δ., Διεθνείς Σχέσεις: Συνέχεια και Μεταβολή, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 1997. [το σύνολο]
 2. Adam Watson, Η εξέλιξη της διεθνούς κοινωνίας, Μια συγκριτική και ιστορική ανάλυση, Αθήνα: Ποιότητα, 2006 [το σύνολο].
 3. Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος , Αστέρης Χουλιάρας , Σωτήρης Ρούσσος , Παντελής Σκλιάς, Ο τρίτος κόσμος: Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, διεθνείς σχέσεις, Αθήνα: Παπαζήσης, 2005 [το σύνολο]

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Το μάθημα καλύπτει την ελληνική ιστορία του 20ού αιώνα έως το 1981. Εξετάζονται το πολιτικό και κομματικό σύστημα, η εδαφική ολοκλήρωση του ελληνικού κράτους, η διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, η οικονομική και κοινωνική δυναμική πολιτικών συγκρούσεων, όπως ο Εθνικός Διχασμός και ο Εμφύλιος. Εξετάζονται οι εσωτερικές ανακατατάξεις σε σχέση και με τις διεθνείς εξελίξεις, οι δυσκολίες της ανασυγκρότησης και της εσωτερικής ειρήνευσης, ο δυτικός και ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας, η οικονομική ανάπτυξη, η εξέλιξη του Κυπριακού ζητήματος, ο μετασχηματισμός του πολιτικού και κομματικού συστήματος και οι κοινωνικές ανακατατάξεις μέχρι τη δικτατορία. Για την περίοδο της Μεταπολίτευσης, έμφαση δίδεται στον εκδημοκρατισμό, στη θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους, στις μεταβολές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και στις κοινωνικές ανακατατάξεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

 • Richard Clogg,, Σύντομη Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας’, Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1993, σ. 181-329

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2013 τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (έντυπο)
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο)
 • Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο). Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού του πτυχίου
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.) στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.

Η προηγούμενη ανακοίνωση που αναφέρεται στις κατατάξεις με ημερομηνία 9 / 4 / 2013 παύει να ισχύει.