Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας για το ακαδ. έτος 2012-2013

Οι φοιτητές του Τμήματος ΠΕΔΙΣ έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία σε αντικατάσταση δύο μαθημάτων του 4ου έτους.

Προϋποθέσεις:

Οι προϋποθέσεις είναι:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Ζ’ εξάμηνο σπουδών
  • Οι φοιτητές που θα βρίσκονται στο 4ο έτος για το ακαδ. έτος 2012-2013 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 30 μαθήματα από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2011-2012)

Δικαίωμα για αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας

Έχουν μόνο οι φοιτητές που βρίσκονται στο Ζ’ εξάμηνο σπουδών τους και όχι οι φοιτητές που βρίσκονται επί πτυχίω.

Δομή και περιεχόμενο πτυχιακής εργασίας

Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει έκταση περί τις 10.000 λέξεις, να ακολουθεί αυστηρά τους κανόνες μιας επιστημονικής εργασίας (μεθοδολογία, τεκμηρίωση, βιβλιογραφία κ.λπ.) και να παρουσιάζει ένα βαθμό πρωτοτυπίας. Η βαθμολόγηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται με βάση την κλίμακα 1-10, όπως όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και λαμβάνει διδακτικές μονάδες ίσες με το άθροισμα των διδακτικών μονάδων των δύο μαθημάτων που αντικαθιστά.

Προθεσμία αίτησης για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία οφείλουν να αιτηθούν το θέμα της πτυχιακής τους εργασίας σε συνεννόηση με τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα καθηγητή/καθηγήτρια αποκλειστικά τον Οκτώβριο κάθε έτους, χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο της «Αίτησης εκπόνησης πτυχιακής εργασίας».

Συγκεκριμένα για το ακαδ. έτος 2012-2013 οι αιτήσεις για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας θα υποβάλλονται μέσα στην αποκλειστική προθεσμία από Δευτέρα 8/10/2012 έως Τετάρτη 31/10/2012 στη Γραμματεία του Τμήματος χρησιμοποιώντας το ίδιο έντυπο «Αίτησης εκπόνησης πτυχιακής εργασίας», το οποίο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον/την Επιβλέποντα/Επιβλέπουσα Καθηγητή/Καθηγήτρια.

Κάθε μέλος ΔΕΠ θα μπορεί να αναθέτει και να επιβλέπει μέχρι τέσσερις (4) πτυχιακές εργασίες.

Διάρκεια εκπόνησης, Προθεσμία κατάθεσης και εξέταση πτυχιακής εργασίας

Η διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ορίζεται σε 2 εξάμηνα από την ανάθεσή της, με τελική ημερομηνία κατάθεσής της για το ακαδ. έτος 2012-2013 την 31η Μαΐου. Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνει απαραιτήτως και την προφορική παρουσίασή της, η οποία βαθμολογείται και συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία της εργασίας.