Ενημέρωση :: Κατατάξεις Πτυχιούχων στο ΠΕΔιΣ – Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Σε εφαρμογή των διατάξεων Ν.3404/2005, του Ν.4009/2011, του άρθρου 57 του Ν.4186/2013 και της Υπουργικής Απόφασης Φ1/192329/Β3/16-12-2013 και σύμφωνα με την απόφαση της 38ης/18-11-2013 Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ΠΕΔΙΣ, η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 θα πραγματοποιηθεί μέσω γραπτών εξετάσεων. [► ΦΕΚ Φ1/192329/Β3/16-12-2013◄]

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

  1. Εισαγωγή στη Πολιτική Επιστήμη
  2. Διεθνείς Σχέσεις
  3. Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων ◄ (Ενημέρωση: 14-Ιαν-2014)

Ποσοστό κατατάξεων

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΥΑ Φ1/192329/Β3/16-12-2013 «Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Αίτηση και Δικαιολογητικά

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014 (Αιτήσεις και δικαιολογητικά που είχαν κατατεθεί από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2013 ισχύουν και δεν απαιτείται η επανυποβολή τους). Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά στη διεύθυνση «Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Δερβενακίων 47 & Αδειμάντου, 20 100, Κόρινθος».

Τα δικαιολογητικά είναι:

  • Αίτηση (► Έντυπο ◄)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) ή Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών (επικυρωμένο).
  • Βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

Ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων

Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα από 19/2/2014 έως 28/2/2014.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στα τηλέφωνα 2741-040040 -44 -45 -58.