Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων”

Master in “Global Risks and Analytics”

Το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» έχει πλέον το δικό του ιστότοπο, στην δ/νση:

analytics.pedis.uop.gr

Το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» εγκρίθηκε προς επανίδρυση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 3052/τ.Β΄/27-07-2018, το ΦΕΚ 3632/τ.Β΄/27-08-2018 (Κανονισμός Σπουδών) και τις προβλεπόμενες στο Ν.4485/2017 διατάξεις. Προηγουμένως είχε ιδρυθεί και λειτούργησε και λειτούργησε με το ΦΕΚ 1100/τ.Β΄/11-06-2015 στα ακαδημαϊκά έτη 2015/6, 2016/17 και 2017/18.

Συνοπτική περιγραφή

Στο ΠΜΣ καλλιεργείται και αναπτύσσεται η διεπιστημονική προσέγγιση στην αναγνώριση, ανάλυση και κατανόηση των πολιτικών οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, με την αξιοποίηση μεθόδων, αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών από τα πεδία της διοίκησης της διακινδύνευσης (risk management) και της ανάλυσης δεδομένων (analytics).

Έμφαση στην εφαρμογή με σεβασμό στη θεωρία

Στον πυρήνα του προγράμματος, η έμφαση είναι σε εφαρμοσμένες προσεγγίσεις και τη χρήση μεθόδων που αναπτύσσουν κρίσιμες δεξιότητες, που μπορούν με ευκολία να αξιοποιηθούν σε ποικίλες περιπτώσεις και συνθήκες. Η κατανομή θεωρίας-πρακτικής εφαρμογής αγγίζει περίπου το 50% ή και περισσότερο, με εκτενή χρήση προηγμένων λογισμικών εργαλείων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν ισχυρό ενδιαφέρον να συμμετέχουν ενεργά στη μελέτη και την επίλυση των πραγματικών αλλά και σύνθετων προβλημάτων που προκύπτουν στην τομή της τεχνολογίας με την πολιτική, την οικονομία και το περιβάλλον και τις νέες δημόσιες σφαίρες που αναπτύσσονται μεταξύ πολιτών, κρατών και αγορών στην παγκόσμια σκηνή.
Οι επιτυχείς υποψήφιοι αναμένεται ότι θα προέρχονται από το χώρο των κοινωνικών ή θετικών επιστημών και περιλαμβάνουν οικονομολόγους, πολιτικούς αναλυτές και εμπειρογνώμονες, επιχειρηματίες ή στελέχη εταιριών με διεθνή προσανατολισμό, ή επαγγελματίες τεχνολογικής κατεύθυνσης με πολιτικό ή και διεθνή προσανατολισμό στη δραστηριότητά τους.
Όλοι οι υποψήφιοι αναμένεται ότι θα έχουν άριστη ικανότητα στη χρήση Η/Υ και άριστη, πιστοποιημένη, γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Εκπαιδευτικό πλαίσιο

Περιεχόμενο σπουδών

Το αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών είναι εντατικό, περιεκτικό και επικεντρώνεται αμιγώς στους τρεις επιστημονικούς πυλώνες του προγράμματος.

  • Διεθνής Πολιτική: Η μελέτη των εθνικών και διεθνών δρώντων, δημόσιων πολιτικών και των αλληλεπιδράσεων αυτών στο παγκόσμιο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι.
  • Διοίκηση της διακινδύνευσης (Risk Management): H ολοκληρωμένη μελέτη και ανάλυση της διακινδύνευσης ως ένα συγκροτημένο πλαίσιο διοίκησης, διακυβέρνησης και πολιτικής σύμφωνα με τα διεθνώς κατοχυρωμένα πρότυπα.
  • Συστήματα Ανάλυσης Δεδομένων (Analytics): Η συγκροτημένη αξιοποίηση μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, για την αναγνώριση, κατανόηση και τη διάγνωση φαινομένων, με σκοπό την εμπεριστατωμένη πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων.

Κάθε πυλώνας στοιχειοθετείται γνωστικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών και διευρύνεται ή/και εξειδικεύεται επιστημονικά στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών, σε ισάριθμα μαθήματα.
Η εξειδίκευση αποκτάται μόνο με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Οι προσφερόμενες ειδικεύσεις είναι:

  • «Διοικητική της διακινδύνευσης στη Διεθνή Πολιτική | Risk Management in International Politics» , και
  • «Ανάλυση Δεδομένων στη Διεθνή Πολιτική | Data analysis in International Politics».

Το πρόγραμμα σπουδών συμπληρώνουν δύο προπαρασκευαστικά μαθήματα, ένα στην αρχή του έτους, για το σύνολο του προγράμματος και ένα για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Όπου προβλέπεται χρήση λογισμικού, τα μαθήματα διεξάγονται στην αίθουσα Η/Υ, δυναμικότητας 30+ θέσεων με σταθμούς εργασίας σύγχρονης τεχνολογίας. Η αίθουσα είναι διαθέσιμη για χρήση από τους εγγεγραμμένους φοιτητές στις ώρες λειτουργίας του τμήματος. Όσοι φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να χρησιμοποιούν δικό τους Η/Υ.

Διάρκεια σπουδών

  • Πλήρης φοίτηση: 2 εξάμηνα / 1 έτος. Η διπλωματική εκπονείται κατά τη θερινή περίοδο που ακολουθεί το Εαρινό εξάμηνο.
  • Μερική φοίτηση: 4 εξάμηνα / 2 έτη. Τα 2/3 των μαθημάτων παρακολουθούνται υποχρεωτικά στο 1ο έτος και το υπόλοιπο 1/3 στο 2ο έτος. Η διπλωματική εκπονείται υποχρεωτικά κατά τη θερινή περίοδο που ακολουθεί το Εαρινό εξάμηνο του 2ου έτους. (Η υπαγωγή σε καθεστώς μερικής φοίτησης γίνεται υπό προϋποθέσεις και μόνο εφόσον εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος).

Ημέρες και ώρες μαθημάτων

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο. Λεπτομερές ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Το 25% των μαθημάτων πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στο τμήμα.

Πληροφορίες για την προηγούμενη μορφή του προγράμματος (Ακ. έτη 2015/16 έως και 2017/18)

Στους σύνδεσμους που ακολουθούν θα βρείτε πληροφορίες για το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» όπως ιδρύθηκε και λειτούργησε με το ΦΕΚ 1100/τ.Β΄/11-06-2015 στα ακαδημαϊκά έτη 2015/6, 2016/17 και 2017/18.