Περιγραφές και Περιγράμματα Μαθημάτων

Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων

Περιεχόμενα

Α’ Εξάμηνο

Αγγλικά Ι

Το μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά επιστημονικών άρθρων πολιτικής θεωρίας που στόχο έχουν να εξασκηθούν οι φοιτητές στην κατανόηση κειμένου και την εκφορά γνώμης μέσω επιχειρημάτων στην Αγγλική γλώσσα. Μέσα από τη διαπραγμάτευση των άρθρων, οι φοιτητές θα διδαχθούν βασική ορολογία, ανάγνωση με έμφαση στη λεπτομέρεια και θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην παραγωγή τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου. Τα προς ανάλυση κείμενα συνοδεύονται από γλωσσικές ασκήσεις (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, παράγωγα, ασκήσεις συμπλήρωσης κενών) για την περαιτέρω εξάσκηση των φοιτητών στην παράθεση κριτικής άποψης και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους.
Περίγραμμα Μαθήματος

Αρχές Δικαίου – Συνταγματικό Δίκαιο

Το μάθημα περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες και τα στοιχεία γενικής θεωρίας του Συνταγματικού Δικαίου, στοιχεία πολιτειολογίας, καθώς και τις πηγές του ελληνικού Συνταγματικού Δικαίου. Η επιλογή των ειδικότερων θεμάτων που αναλύονται αποβλέπει στην κάλυψη της ανάγκης του πολιτικού επιστήμονα να προσεγγίσει το νόημα των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την ελληνική πολιτική ζωή. Η διδασκαλία στηρίζεται στον συνδυασμό της θεωρητικής ανάλυσης και της εφαρμογής τους. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις θεμελιώδεις έννοιες, τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία και τα βασικά συμπεράσματα του Συνταγματικού Δικαίου.
Περίγραμμα Μαθήματος

Eισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της διάδρασης κρατικών και μη κρατικών δρώντων στο διεθνές περιβάλλον. Βασικός στόχος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις για τους κύριους δρώντες του διεθνούς συστήματος και να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και τα εργαλεία μελέτης του επιστημονικού κλάδου των διεθνών σχέσεων. Παράλληλα, γίνεται μια εισαγωγική συζήτηση σημαντικών διεθνών ζητημάτων όπως, η φτώχεια και η άνιση ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εξάπλωση της δημοκρατίας και η τρομοκρατία. Γενικότερα, στόχος του είναι η προετοιμασία των φοιτητών για το μάθημα Διεθνείς Σχέσεις του Β΄ εξαμήνου.
Περίγραμμα Μαθήματος

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

Η Πολιτική Επιστήμη ορίζεται στο πλαίσιο του μαθήματος με ευρεία έννοια, περιλαμβάνοντας τόσο τη στενά εννοούμενη μελέτη του δια- κρατικού κι εξουσιαστικού φαινομένου, όσο και ευρύτερα τη μελέτη φαινομένων που ενέχουν πολιτική διάσταση κι επιτελούν πολιτική λειτουργία. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις πηγές, τις βασικές έννοιες, τις θεωρίες και τα μεθοδολογικά εργαλεία με τα οποία η Πολιτική Επιστήμη επιχειρεί να συλλάβει και να ερμηνεύσει τις διάφορες μορφές του πολιτικού φαινομένου και η ανάδειξη του πλουραλιστικού χαρακτήρα της, έτσι ώστε να αποτελέσει βάση αναφοράς για τη συνέχεια των σπουδών και πιο εξειδικευμένα μαθήματα.
Περίγραμμα Μαθήματος 

Έρευνα και Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα και τη μεθοδολογία εκπόνησης εργασιών. Η έμφαση του μαθήματος είναι στην καλλιέργεια επιστημονικής αντίληψης και την απόκτηση δεξιοτήτων έρευνας και συγγραφής επιστημονικών εργασιών. Αφορά τη χαρτογράφηση και ανάλυση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους μπορεί να οργανωθεί και να διεξαχθεί η έρευνα και η παραγωγή της γνώσης στις κοινωνικές επιστήμες. Η προβληματική και ο (ανα)στοχασμός της διδασκαλίας εστιάζουν στο ερώτημα, αφενός, κατά πόσο οι κοινωνικοποιημένες ανθρώπινες σχέσεις και τα κοινωνικά φαινόμενα έχουν αντικειμενική υπόσταση και, αφετέρου, εάν και πώς η επιστημονική διαδικασία μπορεί να αποκτήσει αντικειμενική γνώση αυτών των σχέσεων και φαινομένων. Υπό το πρίσμα αυτό, οι κεντρικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

α) να εξετάσει βασικές θεωρίες και μέθοδοι (ποιοτικές, ποσοτικές και μέθοδοι της συγκριτικής ανάλυσης) της επιστημονικής έρευνας συζητώντας, παράλληλα, σημαντικές πτυχές της φιλοσοφίας των κοινωνικών επιστημών,

β) να σκιαγραφήσει τα στάδια έρευνας και συγγραφής μίας επιστημονικής εργασίας και

γ) να καλλιεργήσει δεξιότητες χρήσιμες στην επιστημονική έρευνα και την εκπόνηση εργασιών αξιοποιώντας πλήρως τις διαθέσιμες υποδομές του παν/μίου και του τμήματος και τη χρήση ΗΥ, για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας ερευνητικής προσπάθειας και την εκπόνηση μίας ερευνητικής εργασίας.
Περίγραμμα Μαθήματος

Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία

Το μάθημα καλύπτει τον 20ό αιώνα, από τις παραμονές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου έως το τέλος του ψυχρού πολέμου με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης (1914-1991). Από τη σκοπιά της ευρωπαϊκής ιστορίας, ιδιαίτερο βάρος δίδεται στις επιπτώσεις των δύο παγκοσμίων πολέμων στην Ευρώπη, στις οικονομικές και κοινωνικές ρίζες των ολοκληρωτικών καθεστώτων, στην ανάδυση της ιδέας της Ευρώπης, σε συνάφεια με την μεταπολεμική της πορεία και τη διαίρεσή της στον ψυχρό πόλεμο. Από τη σκοπιά της παγκόσμιας ιστορίας, μελετώνται οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής επέκτασης και των παγκόσμιων συρράξεων στον υπόλοιπο κόσμο, η εμφάνιση σημαντικών εξω-ευρωπαϊκών δυνάμεων στο διεθνές στερέωμα (ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία κ.ά.), η αποαποικιοποίηση κυρίως μετά το 1945, η διαμόρφωση του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου και οι πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις του ψυχρού πολέμου.
Περίγραμμα Μαθήματος 

Β’ Εξάμηνο

Αγγλικά ΙΙ

Το μάθημα αποσκοπεί στην περαιτέρω εξάσκηση των φοιτητών στη χρήση της Αγγλικής Γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Μέσα από ασκήσεις ορολογίας σε συνδυασμό με τη χρήση του ανάλογου λεξιλογίου, οι φοιτητές θα βελτιώσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους και θα εξασκηθούν στη διατύπωση απόψεων μέσω επιχειρηματολογίας. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στη διδασκαλία αρχών περίληψης κειμένου, σύνταξης παραγράφου, γλωσσικών χαρακτηριστικών του ακαδημαϊκού λόγου και βιβλιογραφικής αναφοράς.
Περίγραμμα Μαθήματος

Διεθνείς Σχέσεις

Διεθνείς Σχέσεις είναι ο κλάδος των κοινωνικών επιστημών που επιχειρεί να συνθέσει τη συστηματική γεγονοτολογική εξέταση με τη θεωρητική ανάλυση του γίγνεσθαι της διεθνούς πολιτικής. Ουσιαστικά, είναι η επιστήμη η οποία διερευνά το φαινόμενο του πολέμου και της ειρήνης στο χώρο και το χρόνο, εστιάζοντας στις σχέσεις μεταξύ κρατικών και μη κρατικών δρώντων σε πεδία της ανθρώπινης δράσης που διαπερνούν εδαφικά σύνορα και γεωγραφικές περιοχές. Υπό αυτό το πρίσμα, ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει τις κύριες θεωρητικές σχολές σκέψης και μεθοδολογικές προσεγγίσεις με τις οποίες οι ειδήμονες και οι μαθητές των Διεθνών Σχέσεων διαλέγονται και παράγουν γνώση συζητώντας, παράλληλα, σχετικές πτυχές της φιλοσοφίας της επιστήμης.
Περίγραμμα Μαθήματος

Διεθνές Δίκαιο

Το Διεθνές Δίκαιο διέπει ολοένα περισσότερους τομείς της κοινωνικής συμπεριφοράς. Δεν περιορίζεται, όπως στο παρελθόν, μόνο στις διακρατικές σχέσεις και διαπερνά μεγάλους τομείς του εσωτερικού δικαίου. Χωρίς αμφιβολία, τα κυριότερα αντικείμενα ρύθμισης παραμένουν η ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών και η αποφυγή της χρήσης βίας, η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η διεθνής συνεργασία σε όλους τους τομείς. Οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου αναφέρονται τόσο στην εσωτερική όσο και στην διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Η ενασχόληση με το δίκαιο αυτό, εμπλέκει τώρα πια όχι μόνο τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και τα διεθνή όργανα και τα εσωτερικά όργανα του κράτους και τους απλούς πολίτες, καθώς και εκείνους που προσβλέπουν στη δημιουργία κοινωνίας των πολιτών. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις θεμελιώδεις έννοιες, τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία και τα βασικά συμπεράσματα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου.
Περίγραμμα Μαθήματος

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

Στο μάθημα αυτό επιχειρείται μία πρώτη γνωριμία με την επιστήμη της κοινωνιολογίας γενικά, με τον κλάδο της πολιτικής κοινωνιολογίας ειδικότερα. Η κοινωνιολογία είναι η επιστημονική μελέτη των ανθρώπινων ομάδων, μικρών ή μεγάλων, και των κοινωνιών, ιδιαίτερα των σύγχρονων βιομηχανικών. Εστιάζει στην κοινωνική ζωή στο σύγχρονο κόσμο και ενδιαφέρεται για τις κοινωνικές σχέσεις που συνάπτουν οι άνθρωποι∙ σχέσεις οι οποίες οργανώνουν και νοηματοδοτούν τη ζωή τους. Επιχειρείται λοιπόν μία πρώτη επαφή και εισαγωγή σε βασικές έννοιες και προσεγγίσεις της κοινωνιολογίας κατά τρόπο συστηματικό. Το εγχείρημα αυτό αποσκοπεί να διευρύνει τους ορίζοντές τους και να τους παράσχει μία περισσότερο σφαιρική αντίληψη για τα κοινωνικά πράγματα και τον κόσμο μέσα στον οποίο διαβιούν. Η επαρκέστερη κατανόηση, τόσο των επί μέρους κοινωνικών καταστάσεων όσο και της συνολικής κοινωνίας, ευρύτερα των σύγχρονων κοινωνιών και των πλαισίων τους, η ενίσχυση της ικανότητας αποτίμησης των αποτελεσμάτων των πολιτικών, η κατανόηση των βασικών κοινωνικών διαιρέσεων και πολιτισμικών διαφορών, η σημασία της κοινωνιολογικής θεωρίας και της έρευνας στην κοινωνιολογία, αποτελούν σκοπούς του μαθήματος με πρακτική σημασία και καθοριστική επιρροή και επίδραση στην εκτύλιξη των πολιτικών φαινομένων. Οπωσδήποτε, αποτελεί επιδίωξη του μαθήματος να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών στα ζητήματα αυτά.
Περίγραμμα Μαθήματος

Πολιτική Θεωρία

Εξετάζεται η πολιτική σκέψη του φιλελευθερισμού του 18ου και 19ου αιώνα, μέσα από το έργο ορισμένων από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του. Μελετώνται οι φιλελεύθερες ιδέες και η φιλελεύθερη γραμμή σκέψης κι επιχειρηματολογίας, σε συνάφεια με το διανοητικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο όπου εκφέρονται. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με ένα θεμελιώδες ρεύμα σκέψης το οποίο επηρεάζει και γονιμοποιεί πολλαπλώς την πολιτική θεωρία της νεότερης εποχής μέχρι και σήμερα, αποδίδοντας έμφαση στη μελέτη των πρωτογενών κειμένων.
Περίγραμμα Μαθήματος

Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Το μάθημα καλύπτει την ελληνική ιστορία του 20ού αιώνα έως το 1981. Εξετάζονται το πολιτικό και κομματικό σύστημα, η εδαφική ολοκλήρωση του ελληνικού κράτους, η διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, η οικονομική και κοινωνική δυναμική πολιτικών συγκρούσεων, όπως ο Εθνικός Διχασμός και ο Εμφύλιος. Εξετάζονται οι εσωτερικές ανακατατάξεις σε σχέση και με τις διεθνείς εξελίξεις, οι δυσκολίες της ανασυγκρότησης και της εσωτερικής ειρήνευσης, ο δυτικός και ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας, η οικονομική ανάπτυξη, η εξέλιξη του κυπριακού ζητήματος, ο μετασχηματισμός του πολιτικού και κομματικού συστήματος και οι κοινωνικές ανακατατάξεις μέχρι τη δικτατορία. Για την περίοδο της Μεταπολίτευσης, έμφαση δίδεται στον εκδημοκρατισμό, στη θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους, στις μεταβολές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και στις κοινωνικές ανακατατάξεις.
Περίγραμμα Μαθήματος

Γ’ Εξάμηνο

Διπλωματία και Διεθνής Οργάνωση

Το μάθημα προσφέρει μια πλήρη εισαγωγή αφενός στις μεθόδους άσκησης της διπλωματίας, και αφετέρου στη θεσμική οργάνωση του διεθνούς συστήματος. Ειδικότερα, το μάθημα αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις σημαντικότερες θεωρητικές και εμπειρικές πτυχές τόσο της διπλωματικής πρακτικής, όσο και του ρόλου των διεθνών οργανισμών στο διεθνές γίγνεσθαι, με έμφαση σε ζητήματα όπως η ειρήνη και η ασφάλεια, οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις κ.λπ. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα από την παρουσίαση πρακτικών παραδειγμάτων, επισκοπούνται οι τρόποι ανάπτυξης των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στα κράτη, καθώς και οι τρόποι διεξαγωγής διαπραγματεύσεων, τόσο σε διμερές, όσο και σε πολυμερές επίπεδο. Στη συνέχεια, αναλύεται η τυπολογία, η διάρθρωση και η στοχοθεσία των διεθνών οργανισμών, με κύριους άξονες τη λειτουργία οργανισμών όπως η Κοινωνία των Εθνών και ο ΟΗΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, το ΝΑΤΟ κ.λπ.
Περίγραμμα Μαθήματος

Εισαγωγή στη Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων

Ο σκοπός του μαθήματος η καλλιέργεια της ονομαζόμενης «εμπειρικής» αναλυτικής σκέψης. Αφορά δηλ. στην ανάπτυξη συγκροτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο την περιγραφή και την κατανόηση σύνθετων, ή λιγότερο σύνθετων κοινωνικών φαινομένων μέσα από στοιχεία και δεδομένα.

Όσοι ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα θα είναι σε θέση να συνθέτουν και να πραγματοποιούν περιεκτικές αλλά ολοκληρωμένες αναλύσεις για θέματα κοινωνικού, οικονομικού ή πολιτικού ενδιαφέροντος. Οι φοιτητές μαθαίνουν να:

 • εντοπίζουν, να ανακτούν και να επεξεργάζονται ποσοτικά και ποιοτικά δημόσια δεδομένα για ζητήματα κοινωνικού, οικονομικού ή πολιτικού χαρακτήρα,
 • επιλέγουν από μία φαρέτρα αναλυτικών τεχνικών και να τις εφαρμόζουν στη διερεύνηση ζητημάτων κοινωνικού, οικονομικού ή πολιτικού χαρακτήρα,
 • ερμηνεύουν και εν συνεχεία να παρουσιάζουν με δημιουργικό τρόπο τα αποτελέσματα των αναλύσεών τους με τη χρήση προηγμένων απεικονίσεων και τυποποιημένων αναφορών.

Το μάθημα βασίζεται στο τρίπτυχο: δεδομένα – πληροφορία – γνώση δηλαδή στο πώς ανοικοδομείται η γνώση: από τα δεδομένα στην πληροφορία και από την πληροφορία στη γνώση.
Περίγραμμα Μαθήματος

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες και εργαλεία της οικονομικής θεωρίας. Αρχικά εστιάζει στη μικρο-οικονομική: η έννοια της αγοράς, η προσφορά και ζήτηση, η τιμή ως σήμα, μορφές οργάνωσης αγοράς (μονοπώλια, ολιγοπώλια), ανάλυση κόστους-οφέλους, στοιχεία της θεωρίας των παιγνίων. Στη συνέχεια εισάγει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες της μακρο-οικονομικής, όπως ΑΕΠ, πραγματικός και ονομαστικός ρυθμός μεγέθυνσης, ανεργία, πληθωρισμός, εξαγωγές-εισαγωγές και έλλειμμα. Τέλος, εξετάζονται ορισμένες κεντρικές πτυχές της παγκόσμιας οικονομίας και των θεσμών της (ΠΟΕ- ΔΝΤ).
Περίγραμμα Μαθήματος

Ελληνική Διπλωματική Ιστορία, 1821-1923

Το μάθημα παρουσιάζει την εξέλιξη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύεται η καταλυτική επίδραση που άσκησε στην ελληνική εξωτερική πολιτική της εν λόγω περιόδου η επικράτηση της Μεγάλης Ιδέας, ως έκφρασης της επιδίωξης για την εδαφική επέκταση και την εθνική ολοκλήρωση της Ελλάδας. Ειδική αναφορά γίνεται στις σχέσεις της Ελλάδας με τις Μεγάλες Δυνάμεις, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και με τον βαλκανικό της περίγυρο. Επισκοπούνται, επίσης, όλα τα μείζονα διπλωματικά γεγονότα στα οποία ενεπλάκη η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Ειδικά πεδία αναφοράς αποτελεί η συμμετοχή της Ελλάδας στους Βαλκανικούς Πολέμους, στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Τονίζεται, τέλος, η καθοριστική σημασία που είχαν για τον αναπροσανατολισμό των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ελλάδας η Μικρασιατική Καταστροφή και η Συνθήκη της Λωζάννης.
Περίγραμμα Μαθήματος

Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία

Στο μάθημα αυτό το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μελέτη της πολιτικής ή των πολιτικών υποσυστημάτων της κοινωνίας. Η έμφαση τοποθετείται στην αντίληψη ότι η εξέταση των πολιτικών θεσμών πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την οργανική τους σύνδεση με την κοινωνία μέσα στην οποία υφίστανται και λειτουργούν και όχι ως ξεχωριστών και ανεξάρτητων συστημάτων. Επίσης, βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τη βασική ορολογία της Πολιτικής Κοινωνιολογίας. Ξεκινώντας από τους κύριους προδρόμους της Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Αριστοτέλη, Μακιαβέλλι, και Μοντεσκιέ και με γνώμονα τις αναλύσεις των κλασικών κοινωνιολόγων Μαρξ και Βέμπερ, αλλά και σύγχρονων από τον Πάρσονς μέχρι τον Φουκώ και Μπουρντιέ, προσεγγίζουμε συγκριτικά τις κεντρικές έννοιες-φαινόμενα της δύναμης, εξουσίας, πολιτικής, υπακοής, νομιμοποίησης/αστάθειας των πολιτικών καθεστώτων, όπως αυτές διαμορφώνονται σε κάθε κοινωνία, και ιδιαίτερα στη σύγχρονη ύστερη νεωτερική. Ο δεύτερος στόχος του μαθήματος είναι η συνειδητοποίηση της διαδικασίας «κατασκευής»-διαμόρφωσης του κοινωνικο-πολιτικού μας εαυτού, σε σχέση με τις βασικές πολιτικές δομές, θεσμούς, συστήματα, λειτουργίες και ιδεολογίες, στο πλαίσιο της σύγχρονης, νεωτερικής ή μετα-βιομηχανικής, παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.
Περίγραμμα Μαθήματος

Πολιτική Φιλοσοφία

Το μάθημα εξετάζει τις αρχές δικαιοσύνης οι οποίες εμπλέκονται στη νομιμοποίηση των πολιτικών καθεστώτων. Εστιάζει κυρίως  στις συμβολαϊκές και ωφελιμιστικές προσεγγίσεις και στις ρεπουμπλικανικές, κοινοτιστικές, πολυπολιτισμικές και φεμινιστικές κριτικές τους. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η ρήξη μεταξύ των νεωτερικών και των προ-νεωτερικών αντιλήψεων, μεταξύ των οποίων η πλατωνική αρχή της λειτουργικής αμοιβαιότητας και η αριστοτελική αρχή της αναλογικής ισότητας.
Περίγραμμα Μαθήματος

Συγκριτική Πολιτική

Η Συγκριτική Πολιτική είναι ένας από τους τρεις κλάδους της πολιτικής επιστήμης (μαζί με την  Πολιτική Θεωρία και τις  Διεθνείς Σχέσεις). Συγκριτική Πολιτική είναι η μελέτη των σημαντικότερων πολιτικών ομοιοτήτων και διαφορών που εμφανίζουν οι χώρες μεταξύ τους. Tο αντικείμενο μελέτης της Συγκριτικής Πολιτικής δεν προσδιορίζεται ούτε από τον αριθμό των υπό εξέταση περιπτώσεων, ούτε από τα συγκεκριμένα πολιτικά αντικείμενα που διερευνά, αλλά από την ιδιαίτερη μέθοδο που υιοθετεί. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις θεμελιώδεις έννοιες, τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία και τα βασικά συμπεράσματα της συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης και η προετοιμασία των φοιτητών για μαθήματα των επομένων ετών τόσο στην κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη όσο και σ’ εκείνη των Διεθνών Σχέσεων (ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις Σπουδές Περιοχών).
Περίγραμμα Μαθήματος

Δ’ Εξάμηνο

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με ένα νέο τομέα μελέτης των διεθνών (οικονομικών) σχέσεων, τη Διεθνή Πολιτική Οικονομία. Αποτελεί, πλέον, παραδοχή ότι για την μελέτη θεμάτων όπως οι διεθνείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις, το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, το διεθνές εμπόριο, η ανάπτυξη και υπανάπτυξη, η αλληλεξάρτηση Βορρά-Νότου, απαιτείται μια ολοκληρωμένη, διεπιστημονική προσέγγιση χωρίς διαχωριστικές γραμμές και μονοδιάστατες περιχαρακώσεις. Η πολιτική και η οικονομία, το εγχώριο και το διεθνές, συνιστούν μια ολότητα μέσα από την οποία αντιλαμβανόμαστε, κατανοούμε και αναλύουμε τη σύγχρονη πολύπλοκη πραγματικότητα. Σε πρώτο επίπεδο αναλύονται οι κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία. Σε δεύτερο επίπεδο, αναλύονται ειδικά θέματα της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας με έμφαση στη διαμόρφωση και τις εκφάνσεις του διεθνούς χρηματοπιστωτικού, οικονομικού και πολιτικού συστήματος από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα.
Περίγραμμα Μαθήματος 

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Το μάθημα μελετά τη θεσμική και πολιτική οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά στη μετεξέλιξη των ιδρυτικών Συνθηκών στο Μάαστριχτ, το Άμστερνταμ, Νίκαια και τη Λισαβόνα. Αναλύει, αρχικά, τις θεωρητικές προσεγγίσεις της ενοποιητικής διαδικασίας της Ευρώπης: λειτουργισμό, νεο-λειτουργισμό, διακυβερνητικό και υπερεθνικό μοντέλο, το στόχο που θέτουν αλλά και τις αδυναμίες τους να προσδιορίσουν τελεολογικά την ενωμένη Ευρώπη του αύριο. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (Επιτροπή, Συμβούλιο Υπουργών, Κοινοβούλιο, Δικαστήριο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κ.ά.), καθώς και οι κύριες διαδικασίες και πολιτικές της ΕΕ, με έμφαση στην πολιτική εσωτερικής ασφάλειας και την ΚΕΠΠΑ.
Περίγραμμα Μαθήματος

Θεωρίες του Πολιτισμού

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται οι βασικότερες κοινωνικές και πολιτισμικές διαδικασίες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη νεωτερικότητα: 1) Διαφωτισμός και γένεση της κοινωνικής επιστήμης 2) Μεταβαλλόμενες κοινωνικές δομές: τάξη και φύλο 3) Πολιτισμική διαμόρφωση της νεωτερικής κοινωνίας 4) Η Δύση και οι Άλλοι. Προσεγγίζονται σύγχρονες πολιτισμικές θεωρίες και τονίζεται, μέσα από τη μελέτη κειμένων και άλλων πολιτισμικών προϊόντων, ο διεπιστημονικός χαρακτήρας των Πολιτισμικών Σπουδών: διαδράσεις με την Κοινωνιολογία, την Ιστορία, την Ανθρωπολογία και τη φεμινιστική κριτική. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές πολιτισμικές έννοιες και με το έργο των κυριότερων εκπροσώπων της διανόησης στο δυτικό κόσμο στο χώρο των πολιτισμικών σπουδών.
Περίγραμμα Μαθήματος

Οικονομική Θεωρία και Ανάπτυξη

Το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές με βασικές έννοιες των οικονομικών της ανάπτυξης, με έμφαση και στις πολιτικές τους προεκτάσεις. Παρουσιάζει τους δείκτες ανάπτυξης, όπως το ΑΕΠ και άλλους, το θέμα της ισόρροπης και μη ισόρροπης ανάπτυξης, εμβαθύνει στην φτώχεια και ανισότητα, εξετάζει παραμέτρους όπως πληθυσμός-δημογραφικές τάσεις και μετανάστευση, τη σχέση τεχνολογίας και ανάπτυξης, τις εξωτερικές πτυχές όπως στρατηγική υποκατάστασης εισαγωγών, σχέση περιβάλλοντος και ανάπτυξης και, τέλος, θίγει το ζήτημα της παγκοσμιοποίησης.
Περίγραμμα Μαθήματος

Πολιτική Ηγεσία

Σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση του φαινομένου της ηγεσίας ιδιαιτέρως στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού πολιτικού συστήματος. Εξετάζονται οι κύριες θεωρίες, οι αξίες και τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας, η σύγκριση προς πρότυπα ηγεσίας στο πεδίο της κοινωνίας και της οικονομίας, η σημασία της ηγεσίας για τη λειτουργία πολιτικών και κοινωνικών θεσμών και ο ρόλος του φύλου. Ακόμη, η συζήτηση για την ηγεσία συνδέεται με τη λήψη αποφάσεων με ιδιαίτερη βαρύτητα στις αξίες και αρχές δημοσίου συμφέροντος, καθώς και στις δομές, λειτουργίες και το συνολικό κανονιστικό πλαίσιο της σύγχρονης διακυβέρνησης που προσδιορίζουν την ποιότητα των αποφάσεων. Τέλος, εξετάζεται η σημασία της κοινωνικής και πολιτικής διάστασης της ιδιότητας του πολίτη για μορφές συλλογικής ηγεσίας με ορισμένο στρατηγικό προσανατολισμό.
Περίγραμμα Μαθήματος

Σύγκρουση και Ασφάλεια στην Παγκόσμια Πολιτική

Αξιοποιώντας τη θεωρητική προβληματική που αναπτύχθηκε στις Διεθνείς Σχέσεις, το μάθημα αυτό εστιάζει σε δύο αναλυτικές κατηγορίες, τη σύγκρουση και την ασφάλεια, οι οποίες εκτιμάται ότι κατέχουν σημαντική θέση στον πυρήνα του γίγνεσθαι της παγκόσμιας πολιτικής. Η σύγκρουση και η ασφάλεια κρίνεται ότι είναι απόρροια των κινητήριων δυνάμεων του ανταγωνισμού και της συνεργασίας στην άναρχη διεθνή κοινωνία, που συν-διαμορφώνουν και συνθέτουν ευρύτερα το φαινόμενο του πολέμου και της ειρήνης. Σε αυτό το πλαίσιο θεώρησης, η διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκει να συζητήσει τα ζητήματα της σύγκρουσης και της ασφάλειας υπό το αναλυτικό πρίσμα: α) των διαχρονικών και σύγχρονων θεωριών που τα προσεγγίζουν, β) της συμβολής των κρατικών και μη κρατικών δρώντων στη διαμόρφωση και εξέλιξή τους και, γ) της εμπειρίας της πρακτικής και των προκλήσεων του μέλλοντος.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ε’ Εξάμηνο – Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στους θεσμούς της ΕΕ και στη σχέση τους με τον πολίτη. Μετά από μία επισκόπηση της πορείας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέχρι σήμερα με έμφαση στη Συνθήκη της Λισαβόνας, εξετάζονται: α) η νομική φύση και αποστολή της ΕΕ και των ΕΚ, β) τα όργανα της ΕΕ και των ΕΚ (Συμβούλιο, Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), γ) οι πράξεις των οργάνων, δ) το δικαστικό σύστημα προστασίας και ε) τα δικαιώματα των πολιτών που αναγνωρίζει η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε περίπτωση παραβίασης του κοινοτικού δικαίου από ένα κράτος μέλος (άμεσο αποτέλεσμα, υπεροχή, έμμεσο αποτέλεσμα, δικαίωμα αποζημίωσης). Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις θεμελιώδεις έννοιες, τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία και τα βασικά συμπεράσματα του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περίγραμμα Μαθήματος

Αρχές Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων

Το μάθημα αφορά στην παρουσίαση βασικών εννοιών του σύγχρονου μάνατζμεντ καλύπτοντας θέματα διοίκησης, οργάνωσης, σχεδιασμού, στελέχωσης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ηγεσίας, εταιρικής κουλτούρας, κλπ. Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν μία σφαιρική αντίληψη των θεμάτων που άπτονται της διοίκησης οργανισμών και επιχειρήσεων και να κατανοήσουν την επίδραση και τις προεκτάσεις που έχει το μάνατζμεντ, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα και τη διακυβέρνηση.
Περίγραμμα Μαθήματος

Δημόσια Διοίκηση και Δημόσιο Μάνατζμεντ

Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση και η συγκριτική ανάλυση των βασικών θεωρητικών σχολών και μοντέλων λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας ως απαρχή τις παραδοσιακές και νεώτερες θεωρίες για την διοίκηση, παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και οι αρχές που διέπουν τον οργανωσιακό σχεδιασμό και την παροχή των υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα

Το μάθημα εξετάζει τη συγκρότηση και εξέλιξη του ελληνικού πολιτικού συστήματος από τη σκοπιά της πολιτικής επιστήμης. Στις κυριότερες θεματικές ενότητες περιλαμβάνονται η λειτουργία βασικών πολιτικών θεσμών, ο εκδημοκρατισμός, οι σχέσεις κράτους-κοινωνίας, το κομματικό σύστημα, οι πολιτικές ιδεολογίες, η επίδραση κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων, ο εκσυγχρονισμός και ο εξευρωπαϊσμός. Εξετάζονται ιστορικής σημασίας γεγονότα για την εξέλιξη του πολιτικού συστήματος, όπως οι απαρχές της συγκρότησης του ελληνικού κράτους, η εθνική ολοκλήρωση, ο εθνικός διχασμός, ο εμφύλιος πόλεμος, η αποκατάσταση της δημοκρατίας και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ακόμη, γίνεται κριτική και συγκριτική προσέγγιση για βασικούς δείκτες ποιότητας της δημοκρατικής λειτουργίας του σύγχρονου πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ε’ Εξάμηνο – Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στους θεσμούς της ΕΕ και στη σχέση τους με τον πολίτη. Μετά από μία επισκόπηση της πορείας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέχρι σήμερα με έμφαση στη Συνθήκη της Λισαβόνας, εξετάζονται: α) η νομική φύση και αποστολή της ΕΕ και των ΕΚ, β) τα όργανα της ΕΕ και των ΕΚ (Συμβούλιο, Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), γ) οι πράξεις των οργάνων, δ) το δικαστικό σύστημα προστασίας και ε) τα δικαιώματα των πολιτών που αναγνωρίζει η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε περίπτωση παραβίασης του κοινοτικού δικαίου από ένα κράτος μέλος (άμεσο αποτέλεσμα, υπεροχή, έμμεσο αποτέλεσμα, δικαίωμα αποζημίωσης). Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις θεμελιώδεις έννοιες, τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία και τα βασικά συμπεράσματα του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με την πολυπλοκότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων καθώς και να κατανοήσουν τους βασικούς εσωτερικούς και διεθνείς παράγοντες που επηρεάζουν την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα διατυπώνουν και επιχειρούν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως: Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής; Ποιος είναι ο ρόλος των μεμονωμένων ατόμων (πχ πολιτικοί ηγέτες και οι σύμβουλοι τους) στη διαμόρφωση της πολιτικής; Πώς επηρεάζουν τους συμμετέχοντες στη λήψη αποφάσεων η προσωπικότητα τους και το σύστημα των πεποιθήσεων τους; Με τι κριτήρια μπορεί να αξιολογηθεί μια απόφαση εξωτερικής πολιτικής ως λανθασμένη ή σωστή; Ποιοι παράγοντες (πχ η ομαδοποιημένη σκέψη) οδηγούν συνήθως σε λανθασμένες αποφάσεις στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής;
Περίγραμμα Μαθήματος

Στρατηγικές Σπουδές

Στρατηγικές Σπουδές είναι ο κλάδος των Διεθνών Σχέσεων που, εστιάζοντας στην ανθρώπινη δράση και τις πηγές της ισχύος, μελετά πώς η σύζευξη των μέσων με τους στόχους της πολιτικής επενεργεί στο γίγνεσθαι της διεθνούς πολιτικής. Είναι δηλαδή ένα γνωστικό αντικείμενο που, συνομιλώντας με άλλα αντικείμενα της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων, όπως τις σπουδές ασφάλειας και άμυνας, τη γεωπολιτική, τη διαχείριση κρίσεων, την επίλυση συγκρούσεων και την ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, διαμορφώνεται από το διάλογο των Διεθνών Σχέσεων με την Ιστορία, την Πολιτική Επιστήμη και την Κοινωνιολογία. Η βία και κυρίως η στρατιωτική μορφή της κατέχουν κεντρική θέση ως η κοινή συνισταμένη που καθοδηγεί το νήμα της προβληματικής σχετικά με το φαινόμενο του πολέμου και της ειρήνης. Σε αυτό το πλαίσιο, το μάθημα παρακολουθεί την εξέλιξη της στρατηγικής σκέψης επιδιώκοντας να εξετάσει τις βασικές αναλυτικές κατηγορίες και θεωρητικές αναζητήσεις του κλάδου.
Περίγραμμα Μαθήματος

Εισαγωγή στη Γεωπολιτική

Γεωπολιτική είναι ο κλάδος των Διεθνών Σχέσεων ο οποίος, εστιάζοντας στην ανθρώπινη δράση και τις πηγές ισχύος, μελετά πώς η γεωγραφία οριοθετεί τις επιλογές σχετικά με τα μέσα και τους στόχους και, κατά επέκταση, πώς η σύζευξη χώρου και πολιτικής στο χρόνο επενεργεί στο γίγνεσθαι της διεθνούς πολιτικής. Είναι δηλαδή ένα γνωστικό αντικείμενο που, συνομιλώντας με άλλα αντικείμενα της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων, κυρίως τις στρατηγικές σπουδές και τις σπουδές ασφάλειας και άμυνας, διαμορφώνεται από το διάλογο των Διεθνών Σχέσεων με την Ιστορία, την Πολιτική Επιστήμη και, κυρίως, τη Γεωγραφία. Σε αυτό το πλαίσιο, το μάθημα επιδιώκει να συζητήσει τις απαρχές της γεωπολιτικής σκέψης και τη σύγχρονη προβληματική της.
Περίγραμμα Μαθήματος

ΣΤ’ Εξάμηνο – Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη

Το μάθημα εξετάζει το ρόλο και τις μορφές των πολιτικών κομμάτων και των κομματικών συστημάτων στις λειτουργίες δημοκρατικής αντιπροσώπευσης, άσκησης της πολιτικής εξουσίας, καθώς και του δημοκρατικού ελέγχου αυτής. Στις θεματικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνονται η σύνδεση του κομματικού φαινομένου με την παγίωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ζητήματα πολιτικής κουλτούρας, τυπολογίες των κομματικών συστημάτων, οι πολιτικές ιδεολογίες και ο ρόλος των κομμάτων στη λειτουργία των κοινοβουλευτικών θεσμών και της εκτελεστικής εξουσίας. Ακόμη, εξετάζονται η επίδραση κοινωνικών παραγόντων και ιστορικών γεγονότων στη διαμόρφωση συγκεκριμένων διακυβευμάτων και, συνακόλουθα, στην άνοδο ή παρακμή συγκεκριμένων κομμάτων. Τέλος, εξετάζεται η ‘κρίση αντιπροσώπευσης’ που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες αναπτυγμένες δημοκρατίες.
Περίγραμμα Μαθήματος

Κράτος και Κοινωνία Πολιτών

To μάθημα προσεγγίζει τις σχέσεις του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών μέσω της θεωρίας του Michael Walzer για τις «σφαίρες δικαιοσύνης» και τις διακριτές αρχές που διέπουν τη σφαίρα των δημοσίων λειτουργημάτων και των πολιτικών αξιωμάτων, τη σφαίρα της πρόνοιας, της ασφάλειας, της αγοράς, της εργασίας, της θρησκείας, της εκπαίδευσης, της οικογένειας.  Σε αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί η ανάδυση του σύγχρονου κράτους, ως ιστορικό φαινόμενο εμπλέκει τόσο την την αποπροσωποποίηση του γραφειοκρατικού μηχανισμού όσο και την αυτονόμηση της κοινωνίας των πολιτών έναντι της κρατικής κυριαρχίας. Η διπλή αυτή προσέγγιση οδηγεί στην αντιπαραβολή της έννοιας του «μοντέρνου» και του «αρχαϊκού» κράτους.
Περίγραμμα Μαθήματος

Σχεδιασμός και Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες γύρω από την επίλυση προβλημάτων με τη χρήση γνωστών μεθόδων της διοικητικής επιστήμης και ταυτόχρονα να τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τις βασικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά το σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών. Τόσο οι μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων, όσο και οι διεργασίες σχεδιασμού πολιτικής αναδεικνύονται μέσα από μελέτες περίπτωσης σχεδιασμού δημοσίων πολιτικών που θα αναλαμβάνουν να οι συμμετέχοντες, και μέσω των οποίων αναδεικνύονται ζητήματα, όπως οι μετέχοντες (actors), η θεματολογία (Agendasetting), η ισχύς, οι ομάδες συμφερόντων, το ρυθμιστικό πλαίσιο, η κοινή γνώμη, κλπ. Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή και την ανάδειξη θεωρίας όπως αυτή εκμαιεύεται από την πράξη.
Περίγραμμα Μαθήματος

Βία και Πολιτική

Το μάθημα παρουσιάζει τις θεωρίες περί πολιτικής βίας και τις σύγχρονες παραδοχές της σχετικά με τις συγκρούσεις στο εσωτερικό των κρατών. Ειδική μνεία γίνεται σε σύγχρονα φαινόμενα κοινωνικής και πολιτικής εξέγερσης, διεθνικής αλλά και κρατικής βίας Επιπρόσθετα, εξετάζεται το φαινόμενο της δράσης τρομοκρατικών οργανώσεων πολιτικής βίας από το τέλος της δεκαετίας του 1960 έως σήμερα και ειδικότερα της μετεξέλιξης του φαινομένου της πολιτικής βίας στον 21ο αιώνα.
Περίγραμμα Μαθήματος

Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

Το μάθημα επικεντρώνεται σε ποσοτικά υποδείγματα λήψης αποφάσεων για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Έμφαση δίνεται στη χρήση λογισμικών εργαλείων για τη μελέτη επιλεγμένων προβλημάτων management.
Περίγραμμα Μαθήματος

ΣΤ’ Εξάμηνο – Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη

Το μάθημα εξετάζει το ρόλο και τις μορφές των πολιτικών κομμάτων και των κομματικών συστημάτων στις λειτουργίες δημοκρατικής αντιπροσώπευσης, άσκησης της πολιτικής εξουσίας, καθώς και του δημοκρατικού ελέγχου αυτής. Στις θεματικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνονται η σύνδεση του κομματικού φαινομένου με την παγίωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ζητήματα πολιτικής κουλτούρας, τυπολογίες των κομματικών συστημάτων, οι πολιτικές ιδεολογίες και ο ρόλος των κομμάτων στη λειτουργία των κοινοβουλευτικών θεσμών και της εκτελεστικής εξουσίας. Ακόμη, εξετάζονται η επίδραση κοινωνικών παραγόντων και ιστορικών γεγονότων στη διαμόρφωση συγκεκριμένων διακυβευμάτων και, συνακόλουθα, στην άνοδο ή παρακμή συγκεκριμένων κομμάτων. Τέλος, εξετάζεται η ‘κρίση αντιπροσώπευσης’ που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες αναπτυγμένες δημοκρατίες.
Περίγραμμα Μαθήματος

Αμερικανική Πολιτική

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η αμερικανική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ως προς την πρώτη περίοδο, αναλύονται η πολιτική της ανάσχεσης και η στρατηγική της αποτροπής, η επίδραση της ρεαλιστικής και της ιδεαλιστικής σκέψης και η εφαρμογή τους σε πραγματικές κρίσεις (π.χ. πόλεμος της Κορέας, Βιετνάμ, κρίση της Κούβας κ.λπ.). Ως προς τη δεύτερη περίοδο, έμφαση δίδεται στην αυξανόμενη ροπή της αμερικανικής διπλωματίας προς τη μονομερή δράση και στο μεταβαλλόμενο στρατηγικό δόγμα των ΗΠΑ υπό την επίδραση ιδεών, όπως η αντίληψη της «μοναχικής Υπερδύναμης» έως τις νέες ασύμμετρες απειλές. Και στους δύο ιστορικούς άξονες, η αμερικανική πολιτική μελετάται σε συγκεκριμένες εφαρμογές της, ενώ η εξωτερική πολιτική εξηγείται με βάση και τις εσωτερικές καταβολές της.
Περίγραμμα Μαθήματος

Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια, το περιεχόμενο και τις πρακτικές των πολιτικών διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Μερικά από τα θέματα προς συζήτηση είναι τα εξής: Είναι οι πολιτικές διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας μέρος των μηχανισμών που διαθέτει ένα κράτος για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής του πολιτικής; Είναι η διεθνής αναπτυξιακή βοήθεια αποκλειστικά μηχανισμός παροχής βοήθειας σε αυτούς που την έχουν ανάγκη, χωρίς απαραίτητα να εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες; Ποια είναι τα όρια ανάμεσα στις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας και την οικονομική διπλωματία; Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές θα αξιολογήσουν, μέσα από τη μελέτη μιας σειράς περιπτώσεων, τους μηχανισμούς υλοποίησης, τους στόχους και όταν είναι εφικτό, την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων πολιτικών αναπτυξιακής συνεργασίας, κυρίως της ΕΕ και των κρατών μελών της καθώς και των ΗΠΑ.
Περίγραμμα Μαθήματος 

Βασικές Αρχές Μακροοικονομικής Πολιτικής

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο την οικονομία μιας χώρας στο σύνολό της. Στα πλαίσιο αυτό, αναλύονται η έννοια και οι τρόποι μέτρησης του εθνικού προϊόντος, η κεϋνσιανή θεωρία της συνολικής ζήτησης, οι προσδιοριστικοί παράγοντες της κατανάλωσης και των επενδύσεων, ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων, η κεϋνσιανή θεωρία της ισορροπίας, οι θεωρίες για το χρήμα, η έννοια του πληθωρισμού και των οικονομικών διακυμάνσεων, η παρέμβαση του δημοσίου τομέα στην οικονομία, ο κρατικός προϋπολογισμός, η δημοσιονομική κατάσταση και η επίδρασή της στη διαμόρφωση των μακροοικονομικών μεγεθών, η έννοια του ισοζυγίου πληρωμών και ο προσδιορισμός του εισοδήματος σε μία ανοικτή οικονομία.
Περίγραμμα Μαθήματος

Οι Διεθνείς Σχέσεις της Ανατολικής Ασίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Jean Monnet)

Το κέντρο βάρους της παγκόσμιας οικονομίας έχει μετατοπισθεί από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό Ωκεανό εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης της Κίνας (και στο πρόσφατο παρελθόν της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Ταϊβάν και άλλων κρατών της  ευρύτερης περιοχής). Η περιφέρεια της Ανατολικής Ασίας επιπρόσθετα χαρακτηρίζεται από διαμάχες για φυσικούς πόρους (π.χ. Θάλασσα Νότιας Κίνας), εδαφικές διαφορές (π.χ. Κίνα-Ιαπωνία, Κίνα-Ταϊβάν) αλλά και έντονη οικονομική αλληλεξάρτηση και ενδιαφέρουσες περιφερειακές συνεργασίες (π.χ. ASEAN). Η ΕΕ έχει εύλογα στρέψει το ενδιαφέρον της στην Ανατολική Ασία και εξελίσσεται σε σημαντικό οικονομικό εταίρο των κρατών της περιοχής. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των πολιτικο-οικονομικών και κοινωνικών δυναμικών της Ανατολικής Ασίας καθώς και η αποτίμηση της προσέγγισης και των πολιτικών της ΕΕ στην περιοχή.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ζ’ Εξάμηνο – Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

Έθνη και Εθνικισμός

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στον εθνικισμό. Εξετάζονται όλες οι θεωρητικές προσεγγίσεις με παραδείγματα από την Ευρώπη (όπου πρωτοεμφανίσθηκε ως ιδεολογία) αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, μελετάται ο εθνοκεντρισμός και η εθνική αυτοεικόνα στην εκπαίδευση, η οποία αποτελεί τον κοινωνικό θεσμό όπου κατεξοχήν καλλιεργείται και αναπαράγεται η εθνική ταυτότητα. Ανιχνεύονται και εξετάζονται στερεοτυπικές εικόνες και εθνικά στερεότυπα στα εγχειρίδια, στο Λόγο των εκπαιδευτικών αλλά και σε λογοτεχνικά κείμενα και άλλα προϊόντα πολιτισμού. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις θεωρίες για τη δημιουργία των κρατών-εθνών και την άνοδο του εθνικισμού (ως ιδεολογίας που προωθεί τη σύμπτωση πολιτισμικών ορίων και πολιτικών συνόρων).
Περίγραμμα Μαθήματος

Εκλογές, Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Συμπεροφορά

Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση και ανάλυση της εκλογικής συμπεριφοράς και των παραμέτρων που την προσδιορίζουν και επηρεάζουν αποφασιστικά την επιλογή των ψηφοφόρων στην εκλογική διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο, θα περιγραφεί το πώς οι εκλογικοί νόμοι και τα εκλογικά συστήματα επηρεάζουν τις στάσεις, την εσωκομματική ζωή, την οργανωτική δομή, τον πολιτικό ανταγωνισμό των κομμάτων, καθώς και τον σχηματισμό των κομματικών συστημάτων. Έμφαση θα δοθεί στην εξέταση των βασικών μεταβλητών της εκλογικής κοινωνιολογίας, όπως για παράδειγμα τα εκλογικά συστήματα (πλειοψηφικό, μικτό, αναλογικό) ή το μέγεθος των εκλογικών περιφερειών, ώστε να κατανοηθεί η σχέση μεταξύ εκλογικών συστημάτων, κομματικών συστημάτων και κομματικού ανταγωνισμού. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις εκλογές και τα εκλογικά συστήματα στην Ελλάδα μετά το 1945, καθώς εμφανίζει διαφορετική πρακτική σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες.
Περίγραμμα Μαθήματος

Πολιτική Επικονωνία και ΜΜΕ

Το μάθημα εξετάζει την ιδεολογική και πρακτική επίδραση των ποικίλων ΜΜΕ (Τύπος, κινηματογράφος, τηλεόραση, διαδίκτυο κ.λπ.) στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Ειδικότερα, ενδιαφέρει ο ρόλος τους σε σύγχρονες πολιτικές συμπεριφορές, στη διαχείριση της εξουσίας, στις στρατηγικές επικοινωνίας κομμάτων, κυβερνήσεων, οργανισμών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων. Επίσης, αναλύεται η αντίστροφη επιρροή της καταγεγραμμένης κοινής γνώμης (διεθνείς ποσοτικές και ποιοτικές μετρήσεις, δημοσκοπήσεις κ.ά.) στη θεματολογία και τις ιδεολογικές προτιμήσεις των ΜΜΕ. Τα πρακτικά παραδείγματα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες θεωρητικές αναλύσεις με βάση στοιχειώδεις έννοιες της φιλοσοφίας και της επικοινωνίας. Το μάθημα έχει, επίσης, στόχο να εισάγει τους φοιτητές στη γνώση των βασικών μηχανισμών της επικοινωνιακής δράσης στη σφαίρα του πολιτικού. Εξετάζονται θέματα που άπτονται των τεχνικών της πολιτικής επικοινωνίας όπως: σχεδιασμός και διαχείριση προεκλογικής εκστρατείας, αξιοποίηση «πολιτικών» πόρων, η διαχείριση των μέσων, ανάλυση μετρήσεων κοινής γνώμης, κ.ο.κ. Το μάθημα έχει, επίσης, στόχο να εισάγει τους φοιτητές στη γνώση των βασικών μηχανισμών της επικοινωνιακής δράσης στη σφαίρα του πολιτικού.
Περίγραμμα Μαθήματος

Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Όψεις

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση βασικών όψεων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Η προσέγγιση του μαθήματος είναι επάλληλη και συνδυαστική. Η ανάλυση των διαφόρων θεματικών όπως και των γενικότερων προσεγγίσεων για την σύγχρονη ελληνική κοινωνία επιδιώκει την ενίσχυση της κατανόησης της πολυμορφίας και συνθετότητας που την διέπει. Προς αυτή την κατεύθυνση οι φοιτητές, αφενός, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να μελετήσουν επίσημα στατιστικά δεδομένα για την ελληνική κοινωνία, τα οποία επιτρέπουν μία μορφολογικού είδους προσέγγιση/γνωριμία. Αφετέρου, εξετάζονται όψεις της νεοελληνικής κοινωνίας αναφορικά με την οικογένεια, εργασία, μετανάστευση, οικονομική δράση, πολιτική, θεσμούς, πρακτικές-νοοτροπίες, τρόπο ζωής & κοινωνία των πολιτών, και ειδικότερα οι πολιτισμικές και πολιτικές όψεις της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Επίσης, παρουσιάζονται γενικές θεωρήσεις που έχουν διατυπωθεί για να ερμηνευθεί η διάρθρωση και συγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας. Σ’ αυτά τα πλαίσια εξετάζονται οι προσεγγίσεις των: Ν. Μουζέλη (ανάπτυξη-υπoανάπτυξη), Κ. Τσουκαλά (ρόλος του κράτους), Κ. Βεργόπουλου (αγροτικό ζήτημα), Γ. Βούλγαρη (μεταπολίτευση), Β. Αγτζίδη (διαίρεση πρόσφυγες–αυτόχθονες), προσεγγίσεις «ΣΤΑΜΟΚΑΠ», κατακερματισμένου τοπικισμού (E. Gellner, N. Μουζέλης, Θ. Βερέμης), και Ν. Διαμαντούρου (πολιτισμικός δυϊσμός).
Περίγραμμα Μαθήματος

Οργάνωση και Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική και συγκριτική παρουσίαση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη, η οργάνωση και η δομή της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, η λειτουργία και οι ασκούμενες αρμοδιότητες των αρμόδιων φορέων και οι προκλήσεις για τη μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα. Μέσω της διδακτέας ύλης του μαθήματος, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες και αρχές του ελληνικού διοικητικού συστήματος, θα κατανοήσουν την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, θα συζητήσουν τα αποτελέσματα της λειτουργίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης ως προς την εξυπηρέτηση των πολιτών, την κοινωνική ευημερία και την οικονομική ανάπτυξης και, τέλος, θα αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες ανάλυσης και αξιολόγησης  των διοικητικών συστημάτων στην Ελλάδα και διεθνώς.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ζ’ Εξάμηνο – Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

Έθνη και Εθνικισμός

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στον εθνικισμό. Εξετάζονται όλες οι θεωρητικές προσεγγίσεις με παραδείγματα από την Ευρώπη (όπου πρωτοεμφανίσθηκε ως ιδεολογία) αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, μελετάται ο εθνοκεντρισμός και η εθνική αυτοεικόνα στην εκπαίδευση, η οποία αποτελεί τον κοινωνικό θεσμό όπου κατεξοχήν καλλιεργείται και αναπαράγεται η εθνική ταυτότητα. Ανιχνεύονται και εξετάζονται στερεοτυπικές εικόνες και εθνικά στερεότυπα στα εγχειρίδια, στο Λόγο των εκπαιδευτικών αλλά και σε λογοτεχνικά κείμενα και άλλα προϊόντα πολιτισμού. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις θεωρίες για τη δημιουργία των κρατών εθνών και την άνοδο του εθνικισμού (ως ιδεολογίας που προωθεί τη σύμπτωση πολιτισμικών ορίων και πολιτικών συνόρων).
Περίγραμμα Μαθήματος

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Το μάθημα καλύπτει τα βασικά θέματα που απασχολούν το διεθνές εμπόριο και τις διεθνείς νομισματικές σχέσεις. Στην ενότητα του διεθνούς εμπορίου παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου, τα κύρια μέτρα δασμολογικής και μη δασμολογικής εμπορικής πολιτικής, καθώς και ο ρόλος του ΠΟΕ στην ελεύθερη διακίνηση του εμπορίου. Τέλος, αναπτύσσεται η σημασία των άμεσων ξένων επενδύσεων και των πολυεθνικών επιχειρήσεων στις σύγχρονες οικονομίες. Στην ενότητα των διεθνών νομισματικών σχέσεων, μετά από μία επισκόπηση της ιστορίας του διεθνούς νομισματικού συστήματος, μελετώνται θέματα σχετικά με την αγορά συναλλάγματος και τις θεωρίες που προσεγγίζουν τον τρόπο καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, τους μηχανισμούς προσαρμογής του Ισοζυγίου Πληρωμών, κάτω από διαφορετικά συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών και τους λόγους που οδηγούν σε αποσταθεροποίηση των αγορών και νομισματικές κρίσεις.
Περίγραμμα Μαθήματος

Περιφερειακή Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή

Το μάθημα εξετάζει τις διεθνείς σχέσεις και την ασφάλεια στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην ιστορία της αραβοϊσραηλινής διένεξης και στη συγκρότηση των κρατών και στο ρόλο των ηγεσιών. Επιπρόσθετα, εξετάζονται η άνοδος του ριζοσπαστικού Ισλάμ, το πρόβλημα της τρομοκρατίας, ο ρόλος των μειονοτήτων, η σύγκρουση Σουνιτών-Σιϊτών, ο περιφερειακός ρόλος του Ιράν, ο ρόλος του πετρελαίου, η κατοχή του Αφγανιστάν, η διασπορά πυρηνικών όπλων και η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία.
Περίγραμμα Μαθήματος

Η Ρωσία στη Διεθνή Πολιτική και Οικονομία

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη θέση της μετα-σοβιετικής Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία και διεθνή πολιτική. Το μάθημα εστιάζει στις σχολές εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, στα χαρακτηριστικά της ως «αναδυόμενη δύναμη»,στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της Ρωσίας και την ενεργειακή της πολιτική, όπως και στον ρόλο της σε σημαντικά ειδικά θέματα της σύγχρονης διεθνούς ατζέντας. Στόχος του μαθήματος είναι να μπορούν οι φοιτητές να κατανοήσουν πως η Ρωσία αλληλοεπιδρά με άλλους δρώντες στη διεθνή πολιτική και ποιοι παράγοντες καθορίζουν τις διεθνείς της επιλογές. Δίνεται έμφαση στο διεθνές πλαίσιο διαμόρφωσης της Ρωσικής πολιτικής και στα στοιχεία σκληρής και ήπιας ισχύος που προβάλει η Ρωσία σήμερα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της χώρας στη διεθνή κατανομή ισχύος και πλούτου.
Περίγραμμα Μαθήματος

Παγκόσμιες Διασπορές

Το μάθημα εξετάζει την ιστορία της ανάπτυξης των παγκόσμιων διασπορών, τους τρόπους που εντάχθηκαν στις κοινωνίες υποδοχής, τη σχέση με τη μητέρα-πατρίδα, τη διαμόρφωση ιδιαίτερων ταυτοτήτων και την ανάπτυξη κινημάτων επιστροφής. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην πολιτισμική παραγωγή των διασπορών με έμφαση στην ελληνική διασπορά. Εξετάζονται επίσης λογοτεχνικά και κινηματογραφικά έργα και ανασύρονται από τη λήθη άγνωστες μορφές του Ελληνισμού της Διασποράς που σημάδεψαν την εποχή τους. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες της Μετανάστευσης, του Εκπατρισμού και της Διασποράς καθώς και με τα ζητήματα που απορρέουν από αυτά τα φαινόμενα τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Περίγραμμα Μαθήματος

H’ Εξάμηνο – Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

Εθνική και Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Το μάθημα αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ως εθνικό νοείται η προστασία κατά το Ελληνικό Σύνταγμα και αφορά την γενική θεωρία προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προστασία των επιμέρους δικαιωμάτων που προστατεύονται από το ελληνικό Σύνταγμα. Ως διεθνές επίπεδο νοείται η προστασία σε οικουμενικό επίπεδο (ΟΗΕ) και δε περιφερειακό, όπου εκεί θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα, τα οποία ούτως ή άλλως αποτελούν εσωτερικό Δίκαιο, εφόσον τα έχει υπογράψει και κυρώσει η Ελλάδα.
Περίγραμμα Μαθήματος 

Ελληνική Οικονομία

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία πενήντα χρόνια. Εξετάζονται τα διαφορετικά μοντέλα οικονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκαν την περίοδο αυτή, η προσπάθεια εκβιομηχάνισης και ο προστατευτισμός που ακολουθήθηκε έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι επιπτώσεις από την ένταξή μας στην ΕΟΚ, η μακροοικονομική πολιτική της δεκαετίας του 1980, η αλλαγή στη νομισματική και συναλλαγματική από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο τρόπος μείωσης του πληθωρισμού για να επιτευχθεί η ένταξή μας στην ΟΝΕ, η οικονομική πολιτική στην μετά ΟΝΕ εποχή και οι αιτίες της πρόσφατης οικονομικής κρίσης.
Περίγραμμα Μαθήματος

Πολιτικές Ιδεολογίες

Το μάθημα επιχειρεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του μια χαρτογράφηση των κυριότερων ιδεολογιών –Φιλελευθερισμός, Σοσιαλισμός, Συντηρητισμός, Εθνικισμός, Αναρχισμός, Φασισμός-Εθνικοσοσιαλισμός–, καθώς και πιο σύγχρονων όπως ο Φεμινισμός κι εκδοχές θρησκευτικού φονταμενταλισμού, αλλά και του λαϊκισμού ως ιδεολογίας «ισχνού πυρήνα». Στις τελευταίες παραδόσεις επιχειρείται η εξοικείωση των φοιτητών με την ιδεολογική ανάλυση, με επιλεκτική αναφορά σε εννοιολογικές προσεγγίσεις, όσο και μέσω ανάλυσης λόγου (discourse analysis). Οι φοιτητές αναμένεται αφενός να συγκροτήσουν ένα θεμελιώδες σώμα γνώσης σχετικά με τα σημαντικότερα ιδεολογικά ρεύματα, αφετέρου να σχηματίσουν κριτική ικανότητα αναγνώρισης κι αξιολόγησης ιδεολογικών μοτίβων όπως εκδηλώνονται στη σύγχρονη πολιτική δημοσιότητα.
Περίγραμμα Μαθήματος

Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές έρχονται σε επαφή και εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν την διοίκηση των περιφερειακών και τοπικών μονάδων, γενικότερα. Το μάθημα εστιάζει σε θέματα περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και διοίκησης (σημ. όχι σε θέματα επιχειρήσεων). Αρχικά γίνεται εκτενής ανάλυση όλων των θεωρητικών προσεγγίσεων για το θέμα με σκοπό, μεταξύ άλλων, να γίνουν αντιληπτές οι έννοιες της περιφέρειας, των ΟΤΑ καθώς επίσης και της περιφερειακής και τοπικής οικονομίας αλλά και του λεγόμενου «περιφερειακού προβλήματος». Τέλος, αναλύονται εξειδικευμένα τομεακά θέματα σε σχέση με την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και διοίκηση, όπως αυτά με τον κλάδο των μεταφορών, τον πολιτισμό, τον τουρισμό κ.ά.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ψυχολογία των Επαναστάσεων

Το μάθημα μελετά το φαινόμενο των επαναστάσεων από τη σκοπιά της πολιτικής ψυχολογίας, δηλαδή του κλάδου της κοινωνικής ψυχολογίας που εστιάζει στους ψυχολογικούς μηχανισμούς οι οποίοι συνδέονται με τις πολιτικές πρακτικές. Μετά από μια εισαγωγή στη γενική προβληματική και τις μεθόδους της πολιτικής και της κοινωνικής ψυχολογίας, ερευνά τους ψυχολογικούς μηχανισμούς οι οποίοι υποβαστάζουν τη σταθερότητα των πολιτικών καθεστώτων και που σε ορισμένες ιστορικές συνθήκες παράγουν φαινόμενα «στάσης» και βίαιης πολιτειακής μεταβολής. Οι μηχανισμοί αυτοί συγκροτούν την υποκειμενική πρόσληψη εκείνων των δομικών κοινωνικών δυσλειτουργιών που οδηγούν στην ανάπτυξη θνησιγενών συλλογικών προσδοκιών – η ματαίωση των οποίων εκβάλλει στη δυσαρέσκεια. Ο ψυχικός παράγοντας αναλύεται ακολούθως στην έλξη που ασκούν οι δυνατότητες της «αποχώρησης», της «διαμαρτυρίας» και της «αφοσίωσης», με την επανάσταση ως επιλογή «αποχώρησης» όταν η «αφοσίωση» υποχωρεί υπό το βάρος προϊούσας ανομίας. Η εγκαθίδρυση μιας νέας πολιτικής τάξης εξετάζεται υπό το πρίσμα της ψυχολογικής ανάγκης της «ρουτινοποίησης».
Περίγραμμα Μαθήματος

Η’ Εξάμηνο – Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

Εθνική και Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Το μάθημα αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ως εθνικό νοείται η προστασία κατά το Ελληνικό Σύνταγμα και αφορά την γενική θεωρία προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προστασία των επιμέρους δικαιωμάτων που προστατεύονται από το ελληνικό Σύνταγμα. Ως διεθνές επίπεδο νοείται η προστασία σε οικουμενικό επίπεδο (ΟΗΕ) και δε περιφερειακό, όπου εκεί θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα, τα οποία ούτως ή άλλως αποτελούν εσωτερικό Δίκαιο, εφόσον τα έχει υπογράψει και κυρώσει η Ελλάδα.
Περίγραμμα Μαθήματος

Οι Διεθνείς Σχέσεις της Αφρικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση (Έδρα Jean Monnet)

Terra incognita στην Ελλάδα, η Αφρική ήταν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου πεδίο ανταγωνισμού των δύο υπερδυνάμεων. Από τις αρχές του 21ου αιώνα, υψηλότεροι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, το αυξημένο ενδιαφέρον της Κίνας και ορισμένοι άλλοι παράγοντες (όπως η μετανάστευση, οι ένοπλες συγκρούσεις και οι απειλές για το περιβάλλον) έχουν αυξήσει πολύ το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ήπειρο. Ιδιαίτερα οι σχέσεις με την ΕΕ έχουν ενδυναμωθεί σημαντικά σε μια πλειάδα τομέων. Η μελέτη των διεθνών σχέσεων της Αφρικής είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γιατί περιλαμβάνει κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες σ’ ένα περιβάλλον όπου συχνά η επιβίωση των καθεστώτων είναι το μείζον. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που προσφέρει στους/ις φοιτητές/ήτριες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη θέση της Αφρικής στο παγκόσμιο σύστημα.
Περίγραμμα Μαθήματος 

Περιφερειακή Ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο το σύνθετο πλέγμα των ζητημάτων ασφάλειας που έχουν ταλανίσει τη Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Βασικός στόχος είναι η κατανόηση των επιδιώξεων, ανησυχιών και προσλήψεων απειλών των κρατών της περιοχής, που αναβίωσαν ή επιδεινώθηκαν με το ξέσπασμα της Γιουγκοσλαβικής κρίσης. Παράλληλα, αποτιμάται η διεθνής παρέμβαση στις εξελίξεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και αναλύονται οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες περιφερειακής συνεργασίας που έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί στην περιοχή (πχ, Royaumont Process, SECI, SEECP και Regional Cooperation Council). Τέλος, μελετάται η προσπάθεια των κρατών της περιοχής να ενταχθούν ως πλήρη μέλη στις Ευρω-Ατλαντικές δομές ασφάλειας.
Περίγραμμα Μαθήματος

Αναδυόμενες Δυνάμεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση

Tο  μάθημα  εξετάζει  τις πρόσφατες εξελίξεις στη διεθνή πολιτική και οικονομική σκηνή στο πλαίσιο της ανάδυσης νέων κρατών όπως η Βραζιλία, η Ινδία και η Κίνα. Επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους μια σειρά από αναπτυσσόμενα κράτη έχουν κατορθώσει να ισχυροποιήσουν σημαντικά τις θέσεις τους στο παγκόσμιο σκηνικό οδηγώντας σε μια de facto αναδιοργάνωση του συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης. Εστιάζει στις οικονομικές και πολιτικές επιλογές των κρατών αυτών κατά τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς και στο πως το παγκόσμιο περιβάλλον ευνόησε την ανάδυσή τους. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τους λόγους για τους οποίους κατά την τρέχουσα περίοδο οι αναδυόμενες δυνάμεις έχουν αναδειχθεί σε σημαντικούς δρώντες του παγκόσμιου συστήματος, το ρόλο των οικονομικών κρίσεων στη διεθνή σκηνή, τις περιφερειακές επιλογές των εν λόγω κρατών και τα αποτελέσματα αυτών καθώς και στους τρόπους με τους οποίους μετασχηματίζονται διεθνείς οργανισμοί και θεσμοί λόγω του νέου φαινομένου.
Περίγραμμα Μαθήματος

Πολιτικές και Οικονομικές Σχέσεις στον Εύξεινο Πόντο

Το μάθημα εστιάζει στις δομές και διαδικασίες που διαμορφώνουν τις διεθνείς πολιτικές και οικονομικές σχέσεις στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου και επηρεάζουν τη συμπεριφορά των κρατών και άλλων δρώντων στην εν λόγω περιοχή. Συγκεκριμένα το μάθημα εστιάζει στις οικονομικές σχέσεις των χωρών της περιοχής, στα διμερή θέματα ασφάλειας και τις εκκρεμείς συγκρούσεις, στην παρευξείνια πολιτική μεγάλων δυνάμεων όπως η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Ρωσία, καθώς και άλλων δυνάμεων όπως η Τουρκία και η Ελλάδα. Επίσης, εξετάζονται σύγχρονες μορφές περιφερειακής συνεργασίας ως εργαλεία εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ανάπτυξης στην περιοχή.
Περίγραμμα Μαθήματος

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής – Χειμερινό Εξάμηνο

(Οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής σε κάθε ένα από τα εξάμηνα Ε και Ζ)

 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση

Το  μάθημα  ασχολείται με την έννοια των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και των ζητημάτων που η άνοδος των δύο αυτών στοιχείων έχει δημιουργήσει σε επίπεδο παγκόσμιας διακυβέρνησης. Από τη μια πλευρά επικεντρώνεται στους λόγους για τους οποίους, υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης, οι ροές επενδύσεων μεταξύ ανεπτυγμένων κρατών αλλά και Βορρά-Νότου έχουν αυξηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Από την άλλη εντοπίζει το πως η ανωτέρω εξέλιξη επηρεάζει το παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό σκηνικό. Τέλος, το μάθημα εστιάζει στο ρόλο των ΑΞΕ στην ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ασύμμετρες Απειλές και Συγκρούσεις: Μέση Ανατολή και Καύκασος

Το μάθημα εστιάζει στις μη συμβατικές προκλήσεις της διεθνούς ασφάλεια σε ένα παγκοσμιοποιημένο διεθνές σύστημα. Αντλώντας παραδείγματα από τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και του Καυκάσου, εξετάζει θεωρητικές και πρακτικές όψεις φαινομένων όπως οι εμφύλιες συγκρούσεις με περιφερειακές προεκτάσεις, η διεθνής τρομοκρατία και η χρήση του διαδικτύου από ένοπλους μη κρατικούς δρώντες. Στόχος είναι η μελέτη των μη-κρατικών δρώντων και η κατανόηση των προκλήσεων και των ζητημάτων ασφάλειας στο τόξο αστάθειας από τον Καύκασο στη Μέση Ανατολή.
Περίγραμμα Μαθήματος

Γαλλική Γλώσσα για Πολιτικούς Επιστήμονες

Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων με σκοπό την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο τμήμα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ως πηγές κείμενα από το γαλλόφωνο τύπο και το διαδίκτυο, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τη γαλλική γλώσσα και τη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα εστιάζοντας σε θέματα που αφορούν την Πολιτική Επιστήμη, τις Διεθνείς Σχέσεις και την Διπλωματία.
Περίγραμμα Μαθήματος

Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το μάθημα αρχικά εστιάζει σε ορισμένα θέματα θεσμικής συγκρότησης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) μέσω της παρουσίασης των διοργανικών συνεργασιών που αναπτύσσουν τα κύρια και επικουρικά όργανα της. Στη συνέχεια, δίνεται έμφαση στις πολιτικές της Ε.Ε. όπως: νομισματική και δημοσιονομική πολιτική (Ο.Ν.Ε.), πολιτική συνοχής, κοινή αγροτική πολιτική, πολιτική του χώρου εσωτερικής ασφάλειας και δικαιοσύνης, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας, πολιτική γειτονίας. Ως άξονας αναφοράς των πολιτικών της Ε.Ε. χρησιμοποιείται το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. στη βάση της συγκριτικής εξέλιξής τους. Ειδική αναφορά γίνεται στην Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση και στις Ευρωπαϊκές ανεξάρτητες αρχές που συνδέονται με επιμέρους πεδία πολιτικών.
Περίγραμμα Μαθήματος

Διαδίκτυο και Διεθνής Ασφάλεια

Το μάθημα έχει ως στόχο να μελετήσει τον ρόλο του διαδικτύου στη διεθνή ασφάλεια, κατά την μετάβαση από την τρίτη στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ως βασικός δίαυλος επικοινωνίας και συνδεσιμότητας, το διαδίκτυο αποτελεί προσφιλές πεδίο δράσης για κράτη, ομάδες πολιτικής βίας και κοινούς εγκληματίες,. Με επίκεντρο φαινόμενα όπως τα fake-news, το hacktivism, την κυβερνο-τρομοκρατίακαι το κυβερνο-έγκλημα, το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με—συχνά αφανείς—όψεις του διαδικτύου και τις επιπτώσεις τους στη διεθνή ασφάλεια.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Οικονομίας

Το μάθημα εμβαθύνει σε μια σειρά ζητήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με έμφαση στις οικονομικές πτυχές: εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο, ΟΝΕ, Συνοχή, ΚΑΠ, περιβαλλοντική πολιτική. Επίσης εξετάζονται θέματα της παγκοσμιοποίησης και της διεθνούς οικονομικής διακυβέρνησης. Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν σεμιναριακές εργασίες, χρησιμοποιώντας και ξένη βιβλιογραφία.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Φιλοσοφίας

Το μάθημα εστιάζει στην έννοια του «δίκαιου πολέμου», έτσι όπως διαμορφώνεται μέσα στην παράδοση της ηθικής φιλοσοφίας και μέσα στην ιστορική πρακτική. Περιέχει ένα θεωρητικό μέρος, στο οποίο μελετώνται οι φιλοσοφικές αρχές με βάση τις οποίες μπορούμε να προσεγγίσουμε την έννοια αυτή, με έμφαση στις νεώτερες φιλοσοφίες του ωφελιμισμού, της καντιανής δεοντολογίας, της νιτσεϊκής γενεαλογίας της ηθικής και των νεοαριστοτελικών φιλοσοφιών της πράξης.   Ακολουθούν εφαρμογές αυτών των προσεγγίσεων στη μελέτη των μεγάλων συγκρούσεων, της νεώτερης εποχής, από τους «επαναστατικούς πολέμους» του τέλους του 18ου αιώνα ως τις ανθρωπιστικές επεμβάσεις της εποχής μας.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Ιστορίας

Το μάθημα επικεντρώνεται κάθε χρόνο σε μία ειδική θεματική της ελληνικής, ευρωπαϊκής ή παγκόσμιας ιστορίας του 20ού αιώνα, ενώ δεν αποκλείεται η αναδρομή και σε προγενέστερες περιόδους (π.χ. Μεγάλη Ιδέα, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αποαποικιοποίησηκ.ά). Στόχος του είναι να εμβαθύνει τη γνώση των φοιτητών για μείζονα ζητήματα που σφράγισαν τη σύγχρονη ιστορία και να τους εξοικειώσει με την ιστορική μεθοδολογία και έρευνα και με την ελληνική και διεθνή ιστοριογραφία. Η βιβλιογραφία του μαθήματος αλλάζει ανάλογα με την θεματική, η οποία ανακοινώνεται κατά την έναρξη του εκάστοτε πανεπιστημιακού έτους. Το μάθημα έχει σεμιναριακή οργάνωση. Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή τους, στην εκπόνηση και προφορική παρουσίαση ερευνητικής εργασίας και σε γραπτή εξέταση.
Περίγραμμα Μαθήματος

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στο διεπιστημονικό πεδίο της σύνδεσης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με την ανάπτυξη. Το μάθημα εστιάζει στις θεωρητικές προσεγγίσεις της επιχειρηματικότητας και στη σχέση επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης. Φέρνει τους φοιτητές σε επαφή με τη σχετική βιβλιογραφία, εστιάζοντας στην ανάπτυξη θεωρητικής επάρκειας και αναλυτικής ικανότητας στα ζητήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι επιμέρους θεματικές που καλύπτει αφορούν την έννοια και τις μορφές της επιχειρηματικότητας, την έννοια και τα είδη της καινοτομίας, τη σπουδαιότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τη διεθνή επιχειρηματικότητα, τεχνολογική αλλαγή και καινοτομία, το περιβάλλον της επιχειρηματικότητας, επιδράσεις της επιχειρηματικότητας στην κοινωνία, Επιχειρηματικότητα, παραγωγική διαδικασία και ανάπτυξη, Επιχειρηματική δραστηριότητα και θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ευρωπαϊκός Πολιτισμός – Το Φεμινιστικό Κίνημα

Το μάθημα  φιλοδοξεί να εισάγει τον φοιτητή και την φοιτήτρια στο χώρο των Σπουδών του Φύλου μέσα από την ιστορία και τις αρχές του φεμινιστικού κινήματος και των διαφόρων σταδίων του αλλά και να τον/την εξοικειώσει με τις βασικές έννοιες της φεμινιστικής θεωρίας και της φεμινιστικής κριτικής στον χώρο του πολιτισμού. Εξετάζονται οι βασικοί σταθμοί της ιστορίας του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη, παρουσιάζονται μεγάλες μορφές γυναικών που σημάδεψαν το χώρο αυτό (Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Simon de Beauvoir, Ηélène Cixous, Judith Butler, κ.α.) καθώς και οι κυριότερες αρχές των θεωρητικών μοντέλων που χαρακτήρισαν τα τρία στάδια του φεμινιστικού κινήματος. Εξετάζονται επίσης, κυρίως σε επίπεδο εφαρμογής μέσα από κείμενα, videoκαι κινηματογραφικές αναπαραστάσεις ή ντοκυμανταίρ, ιδιαίτερες θεματικές όπως η  ‘γυναικεία γραφή’, το γυναικείο σώμα στα Mediaκαι στη διαφήμιση, η γυναίκα και τα κοινά, η γυναίκα ως αναπαράσταση (popculture, performences, etc).
Περίγραμμα Μαθήματος

Η Δημόσια Διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η διαμόρφωση, ρύθμιση, υλοποίηση και ο έλεγχος των Ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στη δημόσια διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Ένα πλέγμα διοικητικών δομών, δημοσίων υπαλλήλων και επιμέρους διαδικασιών συνθέτουν τη γενική εικόνα της «γραφειοκρατίας των Βρυξελλών» όπως έχει ονομαστεί σχετικά. Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση του διοικητικού χάρτη της Ε.Ε. Ειδικότερα, εστιάζει στην πολυεπίπεδη διοίκηση (multi-level administration) που έχει αναπτυχθεί στην Ε.Ε., εξετάζοντας τις γραφειοκρατικές δομές της Ε.Ε. σε επιμέρους θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα και το δημοσιοϋπαλληλικό σώμα της Ε.Ε. (διαδικασίες πρόσληψης, τύποι σύμβασης, σύστημα καριέρας) και τις σχέσεις που αναπτύσσει με τις εθνικές διοικήσεις. Ιδιαίτερα αναφορά γίνεται στις ανεξάρτητες αρχές και υπηρεσίες που λειτουργούν αποκεντρωμένα (European agencies) σε επιμέρους πεδία πολιτικών της Ε.Ε. καθώς και στην Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS).
Περίγραμμα Μαθήματος

Θεωρητικές Προσεγγίσεις στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς

Το μάθημα διερευνά εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της λειτουργίας των θεσμών, τυπικών και άτυπων, και ειδικότερα τους τρόπους με τους οποίους οριοθετούν την συμπεριφορά των δρώντων υποκειμένων στο πλαίσιο της κοινωνίας και της πολιτικής. Υπό το πρίσμα αυτό, οι θεσμοί συνιστούν ένα αυτόνομο ζήτημα ανάλυσης, το οποίο διαφωτίζει τη σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην αμφίδρομη σχέση αλληλεπίδρασης θεσμών και πολιτικών υποκειμένων μέσω της εξέτασης συγκεκριμένων εμπειρικών δεδομένων προερχόμενων από τα ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα.
Περίγραμμα Μαθήματος

Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Κοινωνία Πολιτών

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με αυτό που ευρέως ορίζεται ως ΚτΠ. Αν και μελετητές των διεθνών σχέσεων παραδοσιακά εστιάζουν στις σχέσεις μεταξύ κυρίαρχων κρατών, η παγκοσμιοποίηση και η ενίσχυση των επιστημονικών δικτύων εισήγαγαν στον τομέα της διαμόρφωσης πολιτικών μη κρατικούς δρώντες, όπως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), άτυπα κοινωνικά δίκτυα, κινήσεις πολιτών, κοινωνικά κινήματα, επιστημονικές ενώσεις κ.α.  Το μάθημα θα εξετάσει εννοιολογικά τι ορίζεται ως ΚτΠ, καθώς και το ρόλο της στην Παγκόσμια Διακυβέρνηση. Επίσης, θα μελετήσει σε βάθος τον αντίκτυπο της ΚτΠ στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν κρίσιμους τομείς όπως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους δημοκρατικούς θεσμούς εξετάζοντας, παράλληλα, σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη νομιμοποίηση των οργανώσεων αυτών, την λογοδοσία και την διαφάνεια. Έμφαση θα δοθεί στη θέση και το ρόλο της ΚτΠ στην Ελλάδα.
Περίγραμμα Μαθήματος

Περιβάλλον και Πολιτική

Το μάθημα  διερευνά τα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα και τη διασύνδεση τους με την πολιτική. Επιδιώκει να εξετάσει τις επιπτώσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία των κοινωνιών από μια σειρά παγκοσμίων, εθνικών  και τοπικών περιβαλλοντικών ζητημάτων. Για το σκοπό αυτό, θα εξετασθούν οι δημόσιες πολιτικές που αφορούν σε ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή και η διαχείριση των ενεργειακών και υδάτινων πόρων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην κατανομή αρμοδιοτήτων σε διαφορετικά επίπεδα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης (υπερεθνικό, εθνικό, τοπικό) και τους τρόπους λήψης αποφάσεων και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα των λύσεων που επιλέγονται από τους διαφορετικούς εμπλεκόμενους παράγοντες (πολιτικούς θεσμούς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών).
Περίγραμμα Μαθήματος

Πρακτική Άσκηση – Erasmus Placement

Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» δίνει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τη δυνατότητα απασχόλησής τους σε φορείς, επιχειρήσεις ή οργανισμούς, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για την μελλοντική τους επαγγελματική δραστηριοποίηση.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μέσα από δύο άξονες:

 • To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ). Αναλυτικότερα στοιχεία στο praktiki.uop.gr.
 • Μια άλλη μορφή Πρακτικής Άσκησης είναι το «ErasmusPlacement», το οποίο προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+: Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση» και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και στις φοιτήτριες για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε επιχείρηση ή οργανισμό υποδοχής του εξωτερικού, με διάρκεια από 3-12 μήνες, και με την παροχή μερικής χρηματοδότησης, παρέχοντας ταυτόχρονα πλήρη αναγνώριση μονάδων ECTS, αφού έχουν εκπληρωθεί οι απαιτήσεις, όπως έχουν καθοριστεί στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.uop.gr/erasmus/).

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Εκπαίδευσης που παρέχεται από το Τμήμα, καθώς αποτελεί σημείο σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και συμβάλλει στην αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών, αλλά και στην επωφελέστερη ένταξη, μετά την αποφοίτηση, στην αγορά εργασίας.

Social Policy

This course introduces students to the theory and practice of social policy in western advanced welfare states. Because it is not possible to cover all aspects of this complex social science discipline in one programme of study, this course focuses on selected key areas in the study of social policy.

In particular, the course aims to:

 • Introduce students to key concepts and principles in social policy, such as ‘welfare’, “equality”, ‘social needs’, ‘social justice’,‘solidarity’ and ‘new social risks’.
 • Introduce students to the main research methods in social policy
 • Introduce students to the historical perspective of social policy
 • Examine competing ideological approaches to ‘welfare’ (eg. liberal, Marxist,  social-democratic,  ‘third-way’ etc.)
 • Provide an overview of some of the core social policy areas (eg. health policy, labor market policy, poverty and social exclusion, social economy)
 • Introduce the concept of ‘welfare regime’ and provide an overview of the different welfare systems operating in Europe
 • Examine the development of social policy at the European level (EU
  Περίγραμμα Μαθήματος

Topics on Political Studies

The aim of this course is to acquaint students with a series of topics on the field of Political Studies. By the end of the semester, students are expected to have generated a more in-depth knowledge of Political Studies and a familiarity with the major theories and the analytical frameworks. In addition, they will have surveyed a number of important political issues in European Union and in Greece.
Περίγραμμα Μαθήματος

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής – Εαρινό Εξάμηνο

(Οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής σε κάθε ένα από τα εξάμηνα ΣΤ και Η)

Ανάλυση δεδομένων Δημόσιων Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ενότητα Jean Monnet “EuroPolΑ”)

Η Ενότητα Jean Monnet “EuroPolA” αφορά σε μία διεπιστημονική προσέγγιση που συνδυάζει (α) ανάλυση περιεχομένου δημοσίων πολιτικών, (β) τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και (γ) δεξιότητες λογισμικού για την ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων. Πρόκειται για ένα εισαγωγικό μάθημα στην ανάλυση δεδομένων με ειδική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της. Μέσα από τη διεπιστημονική προσέγγιση, αντικείμενο του μαθήματος γίνεται η ανάλυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών. Οι κύριοι ευρωπαϊκοί πυλώνες που εξετάζονται στα πλαίσια της EuroPolA είναι οι «Διεθνείς Σχέσεις της ΕΕ» και η «Περιφερειακή Ανάπτυξη της ΕΕ». Η ενότητα είναι μία μόνο από τις δράσεις Jean Monnet του Παν/μίου που φιλοξενείται στο ΠΕΔιΣ. Την Ενότητα Jean Monnet “EuroPolA”  συντονίζει ο κ. Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης και υλοποιείται σε συνεργασία με τους καθηγητές κ. Αθ. Κατσή από το τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τον κ. Π. Παπαδημητρίου και τον κ. Ευστ. Φακιολά από το ΠΕΔιΣ.
Περίγραμμα Μαθήματος

Γαλλική Γλώσσα για Κοινωνικούς και Πολιτικούς Επιστήμονες

Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες και των δύο Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων & Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής). Σκοπός του μαθήματος είναι, χρησιμοποιώντας ως έναυσμα κείμενα και πηγές από το γαλλόφωνο τύπο και το διαδίκτυο (επιπέδου Β1-Β2), οι φοιτητές/τριες να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους με έμφαση στη βασική ορολογία του αντικειμένου των σπουδών τους. Κατ’επέκταση να καταστούν ικανοί/ικανές να επικοινωνούν αποτελεσματικά σ’ένα γαλλόφωνο περιβάλλον και να μελετούν τη γαλλόφωνη βιβλιογραφία τη σχετική με την Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις, την Κοινωνική Πολιτική και την Εκπαιδευτική Πολιτική.
Περίγραμμα Μαθήματος

Γαλλική Γλώσσα και Διαπολιτισμοί

Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που μελετούν την Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις με σκοπό τη μελέτη και κωδικοποίηση θεωρητικών αντιλήψεων για τις διαπολιτισμικές σχέσεις και μεταφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Χρησιμοποιώντας ως πηγές κείμενα της ελληνικής και γαλλικής γραμματείας καθώς και άρθρα του Τύπου, οι φοιτητές/τριες θα μελετήσουν έννοιες όπως ελληνικότητα και ετερότητα, Εγώ και ο Άλλος, πολυδιάστατη και πολύμορφη ταυτότητα (εθνική, ευρωπαϊκή, βαλκανική κ. ά.). Με αυτό τον τρόπο, η πολιτισμική κληρονομιά δεν προσεγγίζεται ως ένα κλειστό σύστημα αλλά ως μια συνεχής αντιπαραβολή του οικείου με το ξένο, όπου το βίωμα ανάμεσα σε δύο γλώσσες και δύο κουλτούρες αποκαλύπτει πόσο ρευστά και διαρκώς μεταβαλλόμενα είναι τα όρια ανάμεσα στο “ανήκειν” με το “μη-ανήκειν”. Γλώσσες διδασκαλίας: ελληνική και γαλλική (για την παρακολούθηση του μαθήματος χρειάζονται μόνο βασικές γνώσεις της γαλλικής, επιπέδου Α1-Α2).
Περίγραμμα Μαθήματος

Διαχείριση Κινδύνων

Η διαχείριση κινδύνων εστιάζει στη μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιείται σε επίπεδο οργανισμών προκειμένου να μπορούν ανταπεξέλθουν στο δυναμικό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο η προσέγγιση αυτή αφορά και στις περιπτώσεις εκείνες όπου έκτακτα συμβάντα δημιουργούν έκτακτες συνθήκες λειτουργίας (κρίσεις) για τον οργανισμό αλλά τις περιπτώσεις εκείνες όπου οργανισμός βρίσκεται προ τετελεσμένων γεγονότων με αρνητικές συνέπειες, και επιδιώκει να επανέλθει σε μία ομαλή κατάσταση λειτουργίας.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ειδικά Θέματα Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής

Το μάθημα εξετάζει τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα και αναλύει τις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν την εξωτερική πολιτική της χώρας. Στόχος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τα χρονίζοντα προβλήματα των ελληνικών διεθνών σχέσεων, δηλαδή την ελληνοτουρκική διένεξη, το Κυπριακό ζήτημα και τη διένεξη για την ονομασία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Παράλληλα, αποτιμάται η συνεισφορά της Ελλάδας στη προσπάθεια διαχείρισης των σημαντικότερων περιφερειακών κρίσεων που ξέσπασαν τη μεταψυχροπολεμική εποχή. Τέλος, μελετώνται οι σχέσεις της Ελλάδας με τις μεγάλες δυνάμεις και συζητιέται η δραστηριότητα που η χώρα αναπτύσσει σε διεθνείς οργανισμούς και πολυμερείς διαδικασίες και πρωτοβουλίες.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ελληνοτουρκικές Σχέσεις

Το μάθημα αναλύει τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία από τη Συνθήκη της Λωζάννης έως τις μέρες μας. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται αρχικά στον συμβατικό διακανονισμό της Λωζάννης (1923). Εξηγούνται οι λόγοι που ώθησαν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν τη συνεννόηση και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 και τα πρώτα χρόνια μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επισημαίνεται η σημασία του Κυπριακού στην ιστορική εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων από τη δεκαετία του 1950 και μετά, με αποκορύφωμα την τουρκική εισβολή στην Κύπρο (1974). Επισκοπούνται, τέλος, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά το 1974 και τα προβλήματα που εξακολουθούν να τις σκιάζουν.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ιστορία, 1815-1914

Στο μάθημα εξετάζεται η Διπλωματική Ιστορία της ευρωπαϊκής ηπείρου από το τέλος των Ναπολεόντειων Πολέμων μέχρι την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σημείο αφετηρίας αποτελεί το Συνέδριο της Βιέννης, οι αποφάσεις του οποίου προσδιόρισαν τη φυσιογνωμία του συστήματος της ευρωπαϊκής ισορροπίας δυνάμεων για έναν αιώνα. Ειδική αναφορά γίνεται στην πολυμερή διπλωματία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η οποία έλαβε τη μορφή της σύγκλησης διεθνών Συνεδρίων για την επίλυση μειζόνων πολιτικών ζητημάτων. Αναλύεται επίσης η εξωτερική πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων, οι μεταξύ τους ανταγωνισμοί και συμμαχίες, καθώς και η ανάδυση νέων Δυνάμεων οι οποίες σταδιακά προστέθηκαν στις ήδη υπάρχουσες. Διερευνώνται, τέλος, οι αιτίες που οδήγησαν στην κατάρρευση του συστήματος της Βιέννης και στην έκρηξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Περίγραμμα Μαθήματος

Η Διαρθρωτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική παρουσίαση και η συγκριτική αξιολόγηση της εθνικής εμπειρίας εφαρμογής της διαρθρωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της εφαρμογής της διαρθρωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα από το 1985 μέχρι σήμερα, η οργάνωση και η δομή των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών προγραμμάτων κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, τα αποτελέσματα εφαρμογής τους σε τομεακό και χωρικό επίπεδο και, τέλος, οι προκλήσεις της μεταρρύθμισης του μετά το 2020. Μέσω της διδακτέας ύλης του μαθήματος, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές έννοιες και αρχές της διαρθρωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα κατανοήσουν την οργάνωση και λειτουργία των διαρθρωτικών προγραμμάτων, θα συζητήσουν τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής στην Ελλάδα και θα αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες ανάλυσης των πολιτικών και των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περίγραμμα Μαθήματος

Θέματα Οικονομικής Κοινωνιολογίας

Η οικονομική κοινωνιολογία, κλάδος που την τελευταία τριακονταετία έχει γνωρίσει αλματώδη ανάπτυξη, ορίζεται από δύο κυρίως διαστάσεις. Αφενός, από την επιδίωξη να κατανοηθούν κοινωνιολογικά οι οικονομικές διεργασίες και δομές, ευρύτερα τα οικονομικά φαινόμενα. Αφετέρου, από την άσκηση κριτικής στην καθιερωμένη οικονομικού τύπου ανάλυση των οικονομικών φαινομένων, καθώς και σε ορισμένες από τις προϋποθέσεις της.

Το μάθημα θα επικεντρωθεί σε ορισμένα ζητήματα ή ειδικά θέματα, τα οποία προσεγγίζονται με όρους οικονομικής κοινωνιολογίας και τα οποία έχουν ενδιαφέρον, χρηστικότητα αλλά και συνάφεια με θέματα που απασχολούν, μεταξύ άλλων, και τους πολιτικούς επιστήμονες. Αυτά είναι: ο σύγχρονος καπιταλισμός, η νεωτερική διάσταση, η κοινωνική έδραση των οικονομικών φαινομένων, η κοινωνική κατασκευή οικονομικών θεσμών και πρακτικών όπως και της πραγματικότητας, η αγορά, το χρήμα ως κοινωνική σχέση, η εμπιστοσύνη, το κοινωνικό κεφάλαιο, τα κοινωνικά δίκτυα, η μετανάστευση, η κρίση, η ευμάρεια.
Περίγραμμα Μαθήματος

Θρησκεία και Πολιτική

Το μάθημα αυτό εξετάζει τον σύγχρονο ρόλο των θρησκειών στη διαμόρφωση της διεθνούς πολιτικής με έμφαση στο φαινόμενο του θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι μεγαλύτερες θρησκείες (Χριστιανισμός, Ισλαμισμός, Ιουδαϊσμός και Βουδισμός) και οι επιδράσεις αυτών στην διαμόρφωση πολιτικών θέσεων, στάσεων και ιδεολογιών. Μελετώνται ειδικά θέματα όπως αυτά της σύγκρουσης πολιτισμών, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαμόρφωσης νέων θρησκευτικών ρευμάτων. Τέλος, αναλύεται η σύγχρονη εικόνα των σχέσεων εκκλησίας και κράτους, καθώς και ο αντιφατικός ρόλος της θρησκείας στη διαμόρφωση πολιτικών τόσο στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όσο και στις διεθνείς σχέσεις.
Περίγραμμα Μαθήματος

Λογοτεχνία, Τέχνη και Πολιτική (Ελλάδα και Ευρώπη)

Η λογοτεχνία θεωρείται το πλέον προνομιακό μέσο έκφρασης του τραύματος λόγω της ανα-παραστασιακής της φύσης, της συμβολικότητας της γλώσσας, και της δυνατότητας να παρουσιάζει πλευρές των ιστορικών και πολιτικών συμβάντων όπως αυτά αντανακλώνται στο ατομικό και συλλογικό φαντασιακό. Η εγγραφή της ιστορικής μνήμης και του τραυματικού βιώματος στο πολιτισμικό προїόν, καθώς και μορφές αποκωδικοποίησης και ανάλυσής τους, αποτελούν βασική θεματική ενότητα. Μελετώνται ακόμη μορφές λογοτεχνικής ‘αντίστασης’ σε απολυταρχικά και φασιστικά καθεστώτα καθώς και η εγγραφή του πολιτικού σε κείμενα εξορίας, αυτοβιογραφίες και μαρτυρίες. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με έννοιες της κοινωνιολογίας της λογοτεχνίας και με διαδράσεις εννοιών όπως η εγγραφή της Ιδεολογίας στη λογοτεχνία και την Τέχνη, η ιστορική μνήμη μέσα από τη λογοτεχνική παραγωγή, κ.ά. Το μάθημα έχει τη μορφή σεμιναρίων και εστιάζει στον ευρωπαϊκό χώρο.
Περίγραμμα Μαθήματος

Νέα Οικονομία και Προκλήσεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Περιβάλλον

Η οικονομία του μέλλοντος φαίνεται να απομακρύνεται σημαντικά από τα χαρακτηριστικά της «σμιτθιανού» τύπου οικονομίας καθώς όλο και περισσότερα αγαθά παράγονται υπό συνθήκες αυξανόμενων οικονομιών κλίμακας. Στη σύγχρονη οικονομία η δυνατότητα δημιουργίας καινοτομίας αποτελεί τη βασική πηγή δημιουργίας πλούτου ενώ η αξιολογική σημασία των αγαθών μεταβάλλεται σημαντικά καθώς το υποκείμενο της αξίας τείνει να λάβει περισσότερο άϋλη μορφή. Οι παραδοσιακές οικονομικές πολιτικές φαίνονται αδύναμες να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν κυρίως τη μειωμένη σημασία της εργασίας στην κατανομή του πλούτου, τις αυξανόμενες ανισότητες, τη φθίνουσα ανταγωνιστικότητα και την υπερχρέωση της Δύσης και την έλλειψη ασφαλών επενδυτικών αγαθών.

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των μικροοικονομικών και μακροοικονομικών επιπτώσεων της νέας οικονομίας και των προκλήσεων που έχουν διαμορφωθεί στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως:

 • Παγκοσμιοποίηση τώρα και στο παρελθόν: μύθοι και πραγματικότητα,
 • αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών στα  πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας,
 • οικονομίες κλίμακος, ανταγωνισμός και μορφές αγοράς,
 • το μέλλον της εργασίας και οι ανισότητες πλούτου και εισοδήματος,
 • η σημασία της ανταγωνιστικότητα ως προσδιοριστικός παράγοντας της ευημερίας των χωρών,
 • η υπερχρέωση των χωρών της Δύσης,
 • ο προσδιορισμός της αξίας στη νέα οικονομία και η έλλειψη ασφαλών επενδυτικών αγαθών,
 • πομφόλυγες, καζίνα ή νέα οικονομία: ανάλυση των χρηματοπιστωτικών κρίσεων των τελευταίων δεκαετιών,
 • η σημασία της ρευστότητας στην αντιμετώπιση των κρίσεων και τα όρια της νομισματικής χαλάρωσης,
 • τα διλήμματα πολιτικής για την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών,
 • παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες
  Περίγραμμα Μαθήματος

Πολιτικά Κόμματα και Δημοσκοπήσεις

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν και να αναδειχτούν η σχέση των κομμάτων με τις πολιτικές δημοσκοπήσεις, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά και στάδια της σύγχρονης ερευνητικής διαδικασίας στον κοινωνικό και πολιτικό τομέα. Αναλυτικά θα παρουσιαστούν:

 • Τα χαρακτηριστικά των μεθοδολογικών εργαλείων των πολιτικών δημοσκοπήσεων, οι τεχνικές και τα στάδια διεξαγωγής της έρευνας
 • Το νομοθετικό πλαίσιο των δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα
 • Οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα των δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με τη μεθοδολογία, τους κανόνες διεξαγωγής και τους κανόνες δημοσιοποίησης
 • Ο ρόλος των δημοσκοπήσεων στην κατανόηση και ανάλυση της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας
 • Η σχέση των πολιτικών δημοσκοπήσεων με τα Μ.Μ.Ε.
 • Η σχέση των κομμάτων με τις πολιτικές δημοσκοπήσεις και συγκεκριμένα η αξιοποίηση των μετρήσεων κοινής γνώμης στη διαμόρφωση πολιτικής στρατηγικής και στη λήψη αποφάσεων συνολικά.
 • Η ανάλυση των δημοσκοπήσεων και η συσχέτιση τους με τις τακτικές των κομμάτων
 • Ο ρόλος των δημοσκοπήσεων στις πολιτικές επιλογές των κομμάτων σε σύγχρονους θεσμικούς φορείς όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  Περίγραμμα Μαθήματος

Πολιτική και Νεωτερικότητα: Η Δημόσια Σφαίρα στην Εποχή του Διαδικτύου

Το μάθημα εστιάζει στις βασικές έννοιες της σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας και θεωρίας. Ειδικότερα, οι έννοιες της νεωτερικότητας και της δημόσιας σφαίρας κρίνονται ως απαραίτητοι άξονες ανάλυσης και κριτικής προσέγγισης του πολιτικού φαινομένου στις σύγχρονες κοινωνίες. Ακόμη, εξετάζει την επίδραση που προκύπτει στα επικοινωνιακά συστήματα και τη διαμόρφωση της δημόσιας σφαίρας από τα νέα μέσα επικοινωνίας, τα οποία αναπτύσσονται μέσω του διαδικτύου και το είδος των ζητημάτων που προκύπτουν για την πολιτική νεωτερικότητα στον 21ο αιώνα.
Περίγραμμα Μαθήματος

Πολιτική, Οικονομία και Κοινωνία στις Λιότερο Ανεπτυγμένες Χώρες

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τον Τρίτο Κόσμο και πιο συγκεκριμένα, τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η προσέγγιση είναι συγκριτική και διεπιστημονική. Το μάθημα αποσκοπεί στην προετοιμασία των φοιτητών για μαθήματα των επομένων ετών, κυρίως στην κατεύθυνση των Διεθνών Σχέσεων (ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις Σπουδές Περιοχών). Ανάμεσα στα θέματα προς μελέτη συμπεριλαμβάνονται: η έννοια και το περιεχόμενο του Τρίτου Κόσμου, οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές δομές στις χώρες του Τρίτου Κόσμου, οι θεωρίες της ανάπτυξης και οι διαφορετικές προσεγγίσεις στο αναπτυξιακό φαινόμενο, οι μελέτες περιπτώσεων για χώρες της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής και τέλος, οι προοπτικές και προκλήσεις στις σχέσεις Βορρά-Νότου.
Περίγραμμα Μαθήματος

Πρακτική Άσκηση – Erasmus Placement

(βλ. παραπάνω)

Συγκρουσιακή πολιτική (contentious politics) και κοινωνικά κινήματα

Το μάθημα επιδιώκει να συμβάλει στην εξοικείωση των φοιτητών με το ερευνητικό πεδίο της συγκρουσιακής πολιτικής και των κοινωνικών κινημάτων. Η προβληματική της συλλογικής πολιτικής δράσης των «απλών ανθρώπων» ή καλύτερα η μαζική εμπλοκή στην πολιτική διαδικασία εκτός και πέρα των θεσμικών διαύλων των πολιτικών κομμάτων και της εκλογικής διαδικασίας είναι αυτή ακριβώς που βρίσκεται στο επίκεντρο του ραγδαία αναδυόμενου τα τελευταία χρόνια ερευνητικού προγράμματος της συγκρουσιακής πολιτικής (contentious politics). Δίνοντας βαρύτητα στη διερεύνηση του τι συμβαίνει στο εσωτερικό της συλλογικής δράσης και επιμένοντας προγραμματικά στη σχεσιακή προσέγγιση, συνθέτοντας, δηλαδή, στοιχεία από τη στρουκτουραλιστική παράδοση, τις θεωρίες της ορθολογικής επιλογής και τη φαινομενολογία, η συγκρουσιακή πολιτική μελετά διακριτά μεταξύ τους φαινόμενα – όπως κοινωνικά κινήματα, εθνικιστικές κινητοποιήσεις, μεταβάσεις στη δημοκρατία, επαναστάσεις – τα οποία όμως εμπεριέχουν στην εξέλιξή τους παρεμφερείς μηχανισμούς, διαδικασίες και επεισόδια.  Στο πλαίσιο αυτό στο μάθημα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη των κοινωνικών κινημάτων και στην εξέταση κάποιων σημαντικών εννοιών, μεθοδολογικών εργαλείων και ερευνητικών θεματικών όπως: οι πολιτικές ευκαιρίες και απειλές, τα ρεπερτόρια δράσης, οι δομές κινητοποίησης, οι αξιακές πλαισιώσεις, οι κύκλοι διαμαρτυρίας, η σχέση κινημάτων και κομμάτων, η σύγχρονη διεθνική συλλογική δράση.
Περίγραμμα Μαθήματος

Το Παλαιστινιακό Ζήτημα: Μια Συγκριτική Προσέγγιση

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση του Παλαιστινιακού Ζητήματος από την εγκαθίδρυση της Βρετανικής Εντολής μέχρι την κατάρρευση της ειρηνευτικής διαδικασίας του Όσλο και την διάσπαση των παλαιστινιακών εδαφών μεταξύ Δυτ. Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας στην δεκαετία του 2000. Βασικός τρόπος προσέγγισης είναι η σύγκριση του Παλαιστινιακού με το Ζήτημα της Αλγερίας στις δεκαετίες του 1950-1960 και του Ιρλανδικού Ζητήματος μέχρι την δημιουργία του ημιανεξάρτητου Free Irish State, το 1922.
Περίγραμμα Μαθήματος

Topics on International Studies

The aim of this course is to acquaint students with a series of topics on the field of International Relations. Students will be presented with a series of case studies within the field of International Studies exploring the various ways in which relevant actors are affecting significant developments. By the end of the semester, students are expected to have generated a more in-depth knowledge of International Studies, main theories and analytical frameworks. In addition, they will have acquired a broad perspective on current issues in contemporary global politics.
Περίγραμμα Μαθήματος

Education Policy

The aim of this course is to introduce students to the theory and practice of modern educational policy. The course starts out with an overview of the most important theoretical approaches shaping modern education policy. The course places a special interest in addressing issues such as education leadership, the interplay between institutions and education, the role of education in economic development, understanding the growing importance of technology in shaping educational services, while issues relating to socioeconomic inequality are also central to the course. Both formal and informal institutions of education are discussed, including the political, organizational, economic, and social factors affecting schools and higher education institutes. The course is grounded in a wide and updated interdisciplinary literature stemming from sociology, political science, and economics reflecting the diverse research and teaching interests of the faculty members.
Περίγραμμα Μαθήματος