Φοιτητική Μέριμνα

Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργεί Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων με έδρα το Ναύπλιο το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα φοιτητικής μέριμνας που απασχολούν τους φοιτητές. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://foitmer.uop.gr.) αναρτώνται πληροφορίες για θέματα σίτισης και στέγασης, για υποτροφίες-βραβεία, για το στεγαστικό επίδομα, για αθλητικές δραστηριότητες κ.ά.

Σίτιση

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους αναρτάται σχετική ανακοίνωση από το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που ορίζει τις διαδικασίες.

Στεγαστικό Επίδομα

Σύμφωνα με το ΦΕΚ15/Α/28.1.2004, προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος 1.000 ευρώ ανά έτος για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Τον Ιανουάριο κάθε έτους αναρτάται σχετική ανακοίνωση από το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που ορίζει τις διαδικασίες.

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Τα βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές έχουν  καταργηθεί από 01/09/2017, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. έγγραφο 171598 /Ζ1/12-10–2017 του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (πατήστε εδώ).

Με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.4452/2017(Α΄17) (πατήστε εδώ) ορίζεται ότι: «Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016 (Α΄83)». Κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α΄21) εκδόθηκε η με αριθ.Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04-04-2016 (908,Β΄) ΚΥΑ με θέμα «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας».

Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τις ανωτέρω κατηγορίες φοιτητών οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύπτουν, συνεχίζει να πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν.

Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση:   Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων, Τέρμα οδού Ρετάλη, Άρια Ναυπλίου, 21100
Τηλ.:      27520-70223
Url:        http://foitmer.uop.gr/
E-mail:   foitmer@uop.gr