Οδηγός Φοιτητών

Ο παρών Οδηγός είναι συνοπτικός και αφορά σε βασικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ο/η πρωτοετής φοιτητής/τρια κατά την έναρξη των σπουδών του στο Τμήμα. Για πλήρη και αναλυτική ενημέρωση οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να μελετήσουν α) τον Οδηγό Σπουδών 2023-24, β) τη δομή του προγράμματος σπουδών και τη διάρθρωση των μαθημάτων, γ) τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, δ) να περιηγηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και να ε) παρακολουθήσουν τις ενημερώσεις της Εβδομάδας προσαρμογής.

Εβδομάδα προσαρμογής νέων φοιτητών/τριών

Το πρόγραμμα της εβδομάδας προσαρμογής έχει σκοπό την εξοικείωση των νέων φοιτητών/τριών με το πρόγραμμα σπουδών και τις διαδικασίες λειτουργίας του Τμήματος και πραγματοποιείται τον Οκτώβριο κάθε έτους. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εβδομάδας προσαρμογής αναρτάται με ξεχωριστή ανακοίνωση.

Ακαδημαϊκές διαδικασίες

Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών 2023-24 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του τμήματος (Σπουδές→Προπτυχιακές Σπουδές→Διάρθρωση Μαθημάτων). Το πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων δεν είναι ακριβώς το ίδιο κάθε χρονιά. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τη δυνατότητα να κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση του προγράμματος. Τυχόν αλλαγές-τροποποιήσεις κοινοποιούνται στους φοιτητές εγκαίρως με αναλυτική ανακοίνωση της γραμματείας.

Αναλυτικές πληροφορίες για την ύλη, τη διδασκαλία, τη βιβλιογραφία και τον τρόπο αξιολόγησης του κάθε μαθήματος περιλαμβάνονται στο «Περίγραμμα μαθήματος» (syllabus) που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Σπουδές→Προπτυχιακές Σπουδές→Περιγραφές και Περιγράμματα Μαθημάτων) και στην πλατφόρμα eclass (https://eclass.uop.gr/) κάθε μαθήματος.

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο-Ωρολόγια Προγράμματα
Στην ιστοσελίδα του τμήματος (Σπουδές→Ωρολόγιο-Εξεταστικές-Αναπληρώσεις) αναρτώνται το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε εξαμήνου, το πρόγραμμα τυχόν αναπληρώσεων στο τέλος κάθε εξαμήνου και τα προγράμματα εξεταστικής. Οι έκτακτες αναβολές-αναπληρώσεις των διαλέξεων των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: Προπτυχιακά».

Δηλώσεις μαθημάτων

Οι δηλώσεις μαθημάτων είναι υποχρεωτικές σε κάθε εξάμηνο και γίνονται μόνον ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας Universis (https://unistudent.uop.gr). Στη δήλωση κάθε εξαμήνου οι φοιτητές συμπεριλαμβάνουν τα μαθήματα της τρέχουσας περιόδου, τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν (μαθήματα τρέχοντος εξαμήνου και τυχόν οφειλόμενα αντίστοιχης περιόδου προηγούμενων ετών). Σε κάθε εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δηλώνουν κατά μέγιστο εννέα (9) μαθήματα. Το όριο ισχύει και για τους φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα μέσω της διαδικασίας των κατατακτήριων εξετάσεων. Τυχόν οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών, τα οποία μπορεί να είχαν δηλωθεί αλλά δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό, συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση εντός του ορίου των 9 μαθημάτων. Για τους επί πτυχίω φοιτητές (5ο έτος και πάνω) ο αριθμός των μαθημάτων που μπορούν να δηλωθούν ανά εξάμηνο είναι 12.

Οι φοιτητές δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα τα οποία, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, διδάσκονται σε μεγαλύτερο εξάμηνο από εκείνο στο οποίο φοιτούν την τρέχουσα στιγμή. Αν ένας φοιτητής δεν συμπεριλάβει στη δήλωσή του κάποιο μάθημα, τότε δεν μπορεί να πάρει τα αντίστοιχα συγγράμματα και δεν μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος στο τρέχον εξάμηνο και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (η δήλωση των μαθημάτων προς εξέταση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι αυτόματη και περιλαμβάνει όσα μαθήματα δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις δηλώσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων, όπως και η αναλυτική διαδικασία, ανακοινώνεται από τη Γραμματεία με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Αναλυτικός οδηγός στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://pedis.uop.gr). Η διαδικασία εκπρόθεσμης δήλωσης περιγράφεται στον ΕΚΛ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση των μαθημάτων στο Universis δεν σχετίζεται, ούτε υποκαθιστά την ανάγκη εγγραφής στα μαθήματα στο eclass. Μέσω του Universis γίνεται η διοικητική παρακολούθηση των μαθημάτων, ενώ μέσω του eclass υποστηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, με την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού και ανακοινώσεων και γενικά η αλληλεπίδραση των φοιτητών με τους διδάσκοντες.

Δηλώσεις συγγραμμάτων
Η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr). Οι προθεσμίες χρήσης του Ευδόξου σε κάθε εξάμηνο προσδιορίζονται με σχετική ανακοίνωση. Οι φοιτητές μπορούν να εισέρχονται κατ’ ευθείαν στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr, για να δηλώνουν και να παραλαμβάνουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα, τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το αντίστοιχο εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Για τη δήλωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης. Κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου αναρτάται από τη γραμματεία σχετική ανακοίνωση για την ενημέρωση των φοιτητών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Φοιτητική Μέριμνα -Διαδικασίες Εξυπηρέτησης Φοιτητών

Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων ΠαΠελ
Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι αρμόδιο για θέματα φοιτητικής μέριμνας που απασχολούν τους φοιτητές. Στην ιστοσελίδα του τμήματος αναρτώνται πληροφορίες για θέματα σίτισης και στέγασης, για υποτροφίες-βραβεία, για το στεγαστικό επίδομα, για αθλητικές δραστηριότητες κ.ά.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Δ/νση:   Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων, Τέρμα οδού Ρετάλη, Άρια Ναυπλίου, 21100
Τηλ.:      27520-70223
Url:        http://foitmer.uop.gr/
E-mail:   foitmer@uop.gr

Γραφείο Διασύνδεσης ΠαΠελ
Το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με τους Τμηματικούς Ακαδημαϊκούς Συντονιστές, παρέχει υποστήριξη και πληροφόρηση σε φοιτητές και αποφοίτους για θέματα:

  • Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Υποτροφιών
  • Σχεδιασμού επαγγελματικής σταδιοδρομίας
  • Συμβουλευτικής Υποστήριξης για θέματα σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής και προετοιμασίας συνεντεύξεων
  • Παροχή  Ψυχολογικής Υποστήριξης  κατά τη διάρκεια των σπουδών τους .

Παράλληλα, μελετά την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία φοιτητών και αποφοίτων μέσω ερωτηματολογίων τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω του συνδέσμου https://politech.uop.gr/surveys/index.php/896443?lang=el

Στοιχεία Eπικοινωνίας:  κ. Διαβολή, Βασ. Κωνσταντίνου 21 211 00 Ναύπλιο, τηλ. 27520 96126 career@uop.gr

Γραμματεία ΠΕΔιΣ

Η γραμματεία του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών και εξυπηρετεί τους φοιτητές από Τρίτη έως Παρασκευή τις ώρες 11:00 – 13:00, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά με ανακοίνωσή της για ορισμένες περιόδους. Για όλες τις συναλλαγές των φοιτητών με τη Γραμματεία του Τμήματος απαιτείται η επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

Ενημέρωση
Η ενημέρωση για  γενικά θέματα γίνεται μέσω του πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος και μέσω του δικτυακού τόπου του Τμήματος (http://pedis.uop.gr). Στην ιστοσελίδα υπάρχουν και ανανεώνονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη ζωή του Τμήματος, από το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, τον Οδηγό Σπουδών, τα συνέδρια και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, το διδακτικό προσωπικό κ.ά. Για θέματα που αφορούν μεμονωμένα μαθήματα (έκτακτες αναβολές-αναπληρώσεις διαλέξεων) η ενημέρωση γίνεται μέσω της πλατφόρμας eClass (http://eclass.uop.gr– Μάθημα: Ανακοινώσεις: Προπτυχιακά). Οι φοιτητές/τριες έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τους πίνακες ανακοινώσεων, τον ιστότοπο του Τμήματος, τις ανακοινώσεις του μαθήματος Ανακοινώσεις: Προπτυχιακάκαι στο eclass και το φοιτητικό τους e-mail καθημερινά, καθώς θεωρείται ότι έχουν ενημερωθεί από τη στιγμή που μια ανακοίνωση έχει αναρτηθεί  στο προβλεπόμενο μέσο ανακοίνωσης.

Έκδοση βεβαιώσεων – πιστοποιητικών
Οι φοιτητές μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους (διαθέσιμες στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα) δια ζώσης κατά τις ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών της Γραμματείας ή μέσω της υπηρεσίας Universis, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, και παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις ή/και τα πιστοποιητικά, που αιτούνται, είτε δια ζώσης από τη Γραμματεία με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης είτε στο φοιτητικό τους email (psir….@go.uop.gr). Οι αιτήσεις των φοιτητών μπορούν εναλλακτικά να κατατίθενται και να διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Όλες οι συναλλαγές γίνονται από τους ίδιους τους φοιτητές ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

Ιδρυματικός Λογαριασμός-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

[Όλοι οι φοιτητές αποκτούν με την έναρξη της φοίτησής τους Ιδρυματικό λογαριασμό, τον οποίο πρέπει να ενεργοποιήσουν ΑΜΕΣΑ, για να έχουν πρόσβαση στις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι πρωτοετείς φοιτητές ενημερώνονται για τον ιδρυματικό τους λογαριασμό μετά από την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και την αντιπαραβολή των στοιχείων τους με τις λίστες του Υπουργείου.]

Ιδρυματικός λογαριασμός

  • Στην ιστοσελίδα https://studentaccount.uop.gr περιέχονται οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού καθώς και τεχνική υποστήριξη για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουν οι φοιτητές στη λειτουργία του ιδρυματικού λογαριασμού.
  • Στην ιστοσελίδα https://uregister.uop.gr γίνεται η ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού από τους φοιτητές, κατόπιν της ταυτοποίησης των στοιχείων και σχετικής ενημέρωσης από τη Γραμματεία.
  • Στην ιστοσελίδα https://mypassword.uop.gr γίνεται η διαχείριση του ιδρυματικού λογαριασμού από τους ίδιους τους φοιτητές.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, μετά από την ενεργοποίηση του Ιδρυματικού λογαριασμού

Βήμα 1ο: Είσοδος στο Universis (https://unistudent.uop.gr)

Στην υπηρεσία Universis οι φοιτητές βλέπουν τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) τους, που έχει 13 ψηφία και ξεκινάει από 3033…. .

Οι φοιτητές του τμήματος ΠΕΔιΣ έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την υπηρεσία Universis, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του διαδικτύου σε διάφορες υπηρεσίες της Γραμματείας (π.χ. αιτήσεις για βεβαιώσεις, βαθμολογίες μαθημάτων, δηλώσεις μαθημάτων κλπ). Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται είτε από το σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του τμήματος (http://pedis.uop.gr), είτε απευθείας από τη διεύθυνση της υπηρεσίας, η οποία είναι : https://unistudent.uop.gr με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Βήμα 2ο: Είσοδος στο φοιτητικό email του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σε όλους τους φοιτητές παρέχεται φοιτητικό email με τη μορφή username@go.uop.gr, όπου username το όνομα χρήστη στον ιδρυματικό λογαριασμό. Για να εισέλθετε στον λογαριασμό email μεταβαίνετε στη διεύθυνση mail.go.uop.gr (με τη χρήση προγράμματος περιήγησης (FireFox, Chrome κλπ.) και έχετε πρόσβαση στο νέο email αλλά και σε εργαλεία της πλατφόρμας GSuite.

Η επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τους καθηγητές, τις διοικητικές υπηρεσίες, τις Γραμματείες των Τμημάτων πρέπει να πραγματοποιείται από το ιδρυματικό email username@go.uop.gr.

Βήμα 3ο: Αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας https://submit-academicid.minedu.gov.gr/)

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει αναπτύξει κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους φοιτητές. Η έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα πιστοποιεί την ακαδημαϊκή ιδιότητα κάθε φοιτητή/τριας. Περιέχει και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου ΠΑΣΟ») (για όσους/ες το δικαιούνται), το οποίο έχει καταργηθεί ως ξεχωριστό έντυπο. Για τη χορήγηση των νέων καρτών (Ακαδημαϊκή ταυτότητα με ενσωματωμένο «ΠΑΣΟ») μπορούν οι φοιτητές/τριες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr. Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές, η αίτηση υποβάλλεται έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής τους με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Βήμα 4ο: Είσοδος στο eclass (http://eclass.uop.gr/)

Η πλατφόρμα UOP eClass (https://eclass.uop.gr/) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες/διδάσκουσες για την ενίσχυση και υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας διδασκόντων και φοιτητών. Μέσα από την πλατφόρμα οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που αναρτούν οι διδάσκοντες, ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου.

Βιβλιοθήκη – Ηλεκτρονικές πηγές

Οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση στο υλικό της Βιβλιοθήκης κατόπιν εγγραφής τους με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας.  Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, όπως πηγές πληροφόρησης και αναζήτησης, βιβλιογραφικές βάσεις καθώς και ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης.
Τηλ. επικοινωνίας Βιβλιοθήκης: 27410 40041
E-mail: lib.pedis@uop.gr

Πρόσβαση στο εργαστήριο Η/Υ

Η πρόσβαση στους υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής πραγματοποιείται με τη χρήση των στοιχείων του ιδρυματικού λογαριασμού κάθε φοιτητή.
Τηλ. επικοινωνίας με Υπεύθυνο τεχνικής υποστήριξης: 2741040048
E-mail: pedislab@uop.gr