Εργαστήριο Η/Υ και Υπηρεσίες Δικτύου

Το Τμήμα σε όλο το φάσμα των διδακτικών και διοικητικών διαδικασιών αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των φοιτητών/τριών στους πόρους της διδασκαλίας και της διοίκησης.

Ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθεί η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης (http://eclass.uop.gr), η οποία προσφέρει έναν πλούτο υλικού και μέσων για κάθε διδασκόμενο μάθημα, ενώ διευκολύνει την συνεργασία διδασκόντων-φοιτητών πέραν των διαλέξεων για την παροχή βιβλιογραφίας και την εκπόνηση εργασιών. Ακόμη, με την υπηρεσία e-secretary (https://e-secretary.uop.gr/unistudent/).

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριές του ΠΕΔΙΣ έχουν επίσης πρόσβαση σε σύγχρονο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο ενισχύει τόσο το εκπαιδευτικό, όσο και το ερευνητικό έργο του Τμήματος. Το λογισμικό με το οποίο είναι εφοδιασμένοι οι Η/Υ του εργαστηρίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επαγγελματικό λογισμικό Λήψης Αποφάσεων και στατιστικής ανάλυσης, καθώς και καθιερωμένο λογισμικό ανοιχτού κώδικα για επεξεργασία γραφικών κ.ά.

Μέσω των Η/Υ του εργαστηρίου παρέχεται πρόσβαση σε ελληνικές και διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων και επιστημονικών περιοδικών. Το διδακτικό-ερευνητικό δυναμικό και οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων αξιοποιούν τις τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες που παρέχονται ήδη από το Δίκτυο Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ενδεικτικά:

  • Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης (dial-up)
  • Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
  • Υπηρεσίες forum και news
  • Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων
  • Υπηρεσίες www-server για τη φιλοξενία ιστοσελίδων (ιστοσελίδες μελών του Τμήματος, μαθημάτων, κ.α.)
  • Υπηρεσία εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) (πρόσβαση εξ αποστάσεως στις ηλεκτρονικές βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων και επιστημονικών περιοδικών)
  • Υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας e-class
  • Υπηρεσία υποβολής βαθμολογίας μέσω της πλατφόρμας e-secretary