Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του Τμήματος, όπως τεκμηριώνεται από τα στοιχεία απογραφής, αποκτούν πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική σταδιοδρομία και για την εισαγωγή τους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Ελλάδας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στους οποίους αναζητούν και βρίσκουν επαγγελματική και ερευνητική απασχόληση οι απόφοιτοί μας:

  • Υπουργείο των Εξωτερικών, τόσο στο Διπλωματικό Σώμα όσο και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως αυτή της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (βλ.mfa.gr)
  • Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ.ec.europa.eu)
  • Διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (βλ.un.org), το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (βλ.www.undp.org), η Παγκόσμια Τράπεζα (βλ.www.worldbank.org), Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, κ.ο.κ.
  • Ελληνικές και διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και της κοινωνικής οικονομίας (βλ., www.cieel.gr, www.concordeurope.org, www.reliefweb.org),
  • Ελληνικά και διεθνή ερευνητικά ιδρύματα (βλ.idis.gr,www.eliamep.gr, www.idos.gr, www.iaa.gr )
  • Εταιρείες συμβούλων και διαχείρισης έργων (βλ.planet.gr, www.euroconsultants.gr, www.trek.gr)
  • Εταιρείες συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας και δημοσκοπήσεων (βλ.legeinandprattein.gr, www.metronanalysis.gr)
  • Πολιτικά ιδρύματα  και ερευνητικά  ινστιτούτα  (βλ.idkarmanlis.gr, www.eppnp.gr, www.venizelos-foundation.gr,  www.karamanlis-foundation.gr, www.agp.gr, www.ikm.gr)
  • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο χώρο των Βαλκανίων, όπου η χώρα μας αποτελεί τον κινητήριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και προσφέρει ανάλογες ευκαιρίες απασχόλησης.

Το Τμήμα διοργανώνει από το 2012-2013 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, τα οποία καλύπτουν σύγχρονα ζητήματα και ανταποκρίνονται πλήρως στην ανάγκη απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Το Τμήμα έχει αποκτήσει εξαιρετική εμπειρία στον τομέα αυτό, βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των σπουδών με νέα μαθήματα και υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό και νέες συνεργασίες με Τμήματα και Πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Ελλάδας.