Ανώτατη διάρκεια φοίτησης / Αναστολή φοίτησης / Μερική φοίτηση

► Ανώτατη διάρκεια φοίτησης (άρθρα 76 και 454 του Ν.4987/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022), και άρθρο 58 του Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α/17.2.2021) 

Για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ισχύουν τα παρακάτω:

 Ακαδ. έτος εισαγωγής ΔΙΑΓΡΑΦΗ στη ΛΗΞΗ συμπεριλαμβανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου Ισχύουσα νομοθεσία  
 

 

2021-22 και ύστερα

 

 

2026-27

 

 

Ν.4957/21-7-22, άρθρο 454 (μεταβατικές διατάξεις)

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2021-22 και ύστερα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ως εκ τούτου, οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2021-22 οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027).

2020-21 2026-27  

 

Ν.4957/21-7-22, άρθρο454 (μεταβατικές διατάξεις) και άρθρο 58 του Ν.4777/21

 (+ 6 ακαδ. έτη)

Για τους φοιτητές που το 2020-21 δεν είχαν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης (δηλαδή φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν από το 1ο έως και το 4ο έτος) ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και εκτείνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα προσαυξημένα κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027).

2019-20 2026-27
2018-19 2026-27
2017-18 2026-27
2016-17 2024-25  

 

Ν.4957/21-7-22, άρθρο454 (μεταβατικές διατάξεις) και άρθρο 58 του Ν.4777/21

 (+ 4 ακαδ. έτη)

Για τους φοιτητές που το 2020-21 είχαν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης  (δηλαδή φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν στο 5ο έτος και πάνω) δίνεται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνος ίσος προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του Τμήματός, ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025).

2015-16 2024-25
2014-15 2024-25
2013-14 2024-25
2012-13 2024-25
2011-12 2024-25
2010-11 2024-25
2009-10 2024-25
2008-09 2024-25
2007-08 2024-25

► Αναστολή φοίτησης (Ν.4957/2022, αρ.76

Οι φοιτητές, που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, δύνανται, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ ́ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία.

► Μερική φοίτηση (Ν.4957/2022, αρ.76)

Δικαίωμα αίτησης ως φοιτητές μερικής φοίτησης έχουν οι:

 • Φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την
  εβδομάδα
 • Φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Φοιτητές που είναι παράλληλα αθλητές και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
  ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών
  σωματείων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 76 του
  Ν.4957/2022.

Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης κάθε εξάμηνο προσμετράται ως
μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι φοιτητές αυτοί δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να
εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου που
προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών.

Διαδικασία – Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, στην αρχή κάθε εξαμήνου και έως τη λήξη της περιόδου δηλώσεων μαθημάτων. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις διαβιβάζονται στην Κοσμητεία της Σχολής κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν μαζί με την αίτησή τους τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά ως απόδειξη των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν ώστε φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών να έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε καθεστώς μερικής φοίτησης:

α) Φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα:

 1. σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη/τριας, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα της σύμβασης και ότι εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, καθώς και ένσημα για ασφαλισμένους/ες στον ιδιωτικό τομέα.
 2. για ελεύθερους επαγγελματίες: έναρξη της εφορίας, βεβαίωση ότι καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές και Υπεύθυνη Δήλωση από το gov.gr, ή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, ότι εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα.

β) Φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

 1. βεβαίωση διαπίστωσης της αναπηρίας από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από επταμελή υγειονομική επιτροπή δημόσιου νοσοκομείου. Όλοι/ες όσοι/ες που έχουν εγγραφεί με την ειδική κατηγορία των φοιτητών/τριών με αναπηρία δεν απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά από αυτά που είχαν αρχικά προσκομίσει για την εγγραφή τους.

γ) Φοιτητές που είναι παράλληλα αθλητές και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020 (Α’ 148), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: γα) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δύο (2) ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή γβ) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών.

Η Συνέλευση του Τμήματος ή η Κοσμητεία της Σχολής μπορεί να ζητήσει όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α΄ και γα΄ πρέπει να κατατίθενται εκ νέου στη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, ώστε να διαπιστώνεται αν εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι για την ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης.